Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Historiografija I
Kratica predmeta POVP4-8 Šifra predmeta 97978
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ines Sabotič
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ines.sabotic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 681
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Stjecanje osnovnog i temeljnog znanja o povijesti povijesti, odnosno o razvoju historiografije. Stjecanje znanja o razvoju i specifičnosti «pisanja povijesti» kroz povijest. Razumijevanje uloge povijesti u raznim društveno-političkim kontekstima. Shvaćanje promjena i razvoja predmeta istraživanja i tematika. Sadržaj predmeta: Antička historiografija. Srednjovjekovna historiografija (hagiografi i kroničari). Historiografija u vrijeme Renesanse. Historiografija u doba Prosvjetiteljstva. Pregled važnijih djela i autora te razvoj historiografije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati i ovladati temeljnim karakteristikama historiografskih smjerova i škola 2. Prepoznati razvoj historiografije, odnosno povezanost između historiografije i povijesnog konteksta 3. Kritički analizirati i interpretirati historiografski tekst 4. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad (tumačenje teksta) 5. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje 6. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

M. Gross, Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, traganja, Zagreb 2001., str. 1-110.

Dopunska

J. Burrow, Povijest povijesti: Epovi, kronike, romanse i ispitivanja od Herodota i Tukidida do dvadesetog stoljeća, Zagreb 2010., str. 13.–199.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; kolokvij (pismeni); Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze: 35%; Kolokvij: 35%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Seminarski rad 0.4 35
Kolokvij-međuispit 0.4 35
Pohađanje nastave 0.8 0
Ukupno tijekom nastave 1.6 70
Završni ispit 0.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. nastavni termin; 2. kolokvij: 14. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Grčka historiografija
3. Grčka historiografija
4. Rimska historiografija u vrijeme republike
5. Rimska historiografija u vrijeme carstva
6. Srednjovjekovna historiografija: kršćanska historiografija
7. Srednjovjekovna historiografija (XIII.–XIV.)
8. Kolokvij
9. Historiografije izvan zapadnog svijeta
10. Humanistička historiografija
11. Eruditska historiografija
12. Prosvjetiteljska historiografija – Francuska
13. Prosvjetiteljska historiografija – Njemačka i Škotska
14. Kolokvij
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Herodot
3. Tukidid
4. Polibije
5. Euzebije Cezarejski
6. Beda Časni
7. Jean le Bel
8. Kolokvij
9. Ispravak kolokvija
10. Jean Bodin
11. Mabillon
12. Voltaire
13. Edward Gibbon
14. Kolokvij
15. Ispravak kolokvija i završni seminar