Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Globalizacija i mediji
Kratica predmeta KD2 4-1 Šifra predmeta 198648
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasna Ćurković Nimac
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasna.nimac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matilda Kolić Stanić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail matilda.stanic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studenti će se upoznati s pojedinim vidovima globalizacije, njezinim uzrocima, mehanizmima koji pokreću sustav globalizacije kao i s učinkom globalizacijskih procesa, odnosno s postojećim i mogućim posljedicama globalizacije. Studenti će dobiti uvid u spoznaje o različitim perspektivama pristupa fenomenu globalizacije, između ostaloga i u kontekstu razlikovanja između pojmova globalizacije kao izraza koji obuhvaća procese vezane za globalizaciju te globalizma kao ideje usmjerene prema određenoj predodžbi o svijetu. Predmet sadrži i analizu multinacionalnih, odnosno nadnacionalnih medijskih industrija kao prenositelja ideja globalizma i kao mehanizama globalizacije. Između ostaloga, studenti će dobiti uvid u strukturu rada najjačih globalnih medija kao što su CNN, BBC, Russia Today, Al Jazeera, EuroNews te proučavati razlike u razinama medijskog izvješćivanja (lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna razina). Posebna pozornost posvetit će se i ulozi novih medija. Razmotrit će se i pitanja očuvanja socijalnih i nacionalnih identiteta u uvjetima globalizacijskih procesa.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati ulogu i značaj koju mediji vrše u procesima globalizacije. Grupirati i analizirati glavne rezultate znanstvenih istraživanja i spoznaja o ulozi medija u globalizacijskim procesima. Izdvojiti glavne značajke globalizacije i medija. Diskutirati o društvenim procesima koji su utjecali na razvoj globalizacije, te o posljedicama iste. Objasniti ulogu nadnacionalnih medijskih industrija u razvoju medijske kulture i društva.
Literatura
Obvezna

Sparks, C., Globalization, Development and the Mass Media, London, Sage, 2007.; Malović, S. (ur.), Utjecaj globalizacije na novinarstvo. Zagreb, ICEJ, 2006;

Dopunska

Beck, U., Što je gobalizacija?, Zablude globalizma – odgovori na globalizaciju Zagreb, Vizura, 2003.; Sinclair, John, „Globalization, Supranational Institutions, and Media“, u: Downing, J. (ed), The Handbook of Media Studies, London, Sage, str. 65-82, 2003;

Castells, M. (2000) Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing.

Beck, U. & Grande, E. (2006) Kozmopolitska Europa: Društvo i politika u drugoj moderni. Zagreb: Školska knjiga

Beck, U. (2004) Moć protiv moći u doba globalizacije: Nova svjetskopolitička ekonomija. Zagreb: Školska knjiga.

Friedman, T. L. (2010) Svijet je ravna ploča : Globalizirani svijet u 21. stoljeću. Zagreb:  Algoritam;

Küng, H. (2007) Svjetski ethos za svjetsku politiku. Zagreb: Intercon.

Küng, H. (2007) Svjetski ethos za svjetsko gospodarstvo. Zagreb: Intercon.

Nancy, Jean-Luc (2004) Stvaranje svijeta ili mondijalizacija, Zagreb: Jesenski i Turk

Robertson, R. (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage

Singer, P. (2005) Jedan svijet: etika globalizacije. Zagreb: Ibis grafika

Stiglitz, J. (2004) Globalizacija i dvojbe koje izaziva. Zagreb: Algoritam

Šimac, N. (2001) Izazovi i zamke globalizacije. Zagreb: Udruga za demokratsko društvo – HKD Napredak

Chossudovsky, M. (2008) Globalizacija bijede i novi svjetski poredak. Zagreb: Prometej

Fukuyama, F. (1994) Kraj povijesti i posljednji čovjek, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada

Giddens, A.  (2005) Odbjegli svijet: Kako globalizacija određuje naše živote. Zagreb: Klub studenata sociologije Diskrepancija – Naklada Jesenski i Turk.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze – predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada. 
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – prezentacija seminara; dva kolokvija (pismeni). 
2. Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene 
1) seminarske obveze – 20%  
2) 1. kolokvij – 25% 
3) 2. kolokvij – 25% 
b) Završni ispit (pismeni) – 30% ocjene 

Ukupna ocjena temeljena je na bazi 100 bodova:

nedovoljan (1) 0-49,9% 
dovoljan (2) – 50–64,9% 
dobar (3) – 65–79,9% 
vrlo dobar (4) – 80–89,9% 
izvrstan (5) – 90-100%

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Fenomen globalizacije
2. Globalizacija u povijesnoj perspektivi: uzroci i posljedice, nastanak paradigme
3. Ekonomski i politički aspekt globalizacije
4. Teorije kulturne globalizacije
5. Etika globalizacije i globalni ethos
6. Globalizacija i mediji
7. Teorije medijske globalizacije (teorija hegemonije, homogenizacije kulture, mcdonaldizacija, dizinizacija, glokalizacija i td.)
8. Kolokvij
9. Globalni mediji: medijski imperijalizam
10. Teorije medija i globalizacije: umreženo društvo, deteritorijalizacija, kulturni imperijalizam, kozmopolitizam
11. Struktura i vlasništvo medija
12. Globalno i lokalno: globalizacija medija i nacionalna kultura
13. Nadnacionalne medijske industrije (CNN, BBC, Russia Today, Al Jazeera, EuroNews)
14. Nadnacionalne agencije za odnose s javnošću (Edelman, Weber Shandwick, FleishmanHillard, Ketchum, Burson-Marsteller)
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Upoznavanje s temama seminara
2. Fenomen globalizacije: globalizacija i čovjek
3. Globalizacija u povijesnoj perspektivi
4. Modernizacija i teorije razvoja
5. Teorije kulturne globalizacije
6. Globalizam – ideologija globalizacije i globalizacija kao ideologija
7. Etika globalizacije i globalni ethos
8. Kolokvij
9. Globalni mediji: medijski imperijalizam
10. Teorije medija i globalizacije
11. Struktura i vlasništvo medija
12. Globalno i lokalno: globalizacija medija i nacionalna kultura
13. Nadnacionalne medijske industrije
14. Nadnacionalne agencije za odnose s javnošću
15. Kolokvij