Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Fiziologija
Kratica predmeta SESP1-5 Šifra predmeta 144105
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 20
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Zvonimir Koporc
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail zvonimir.koporc@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 611
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet Fiziologije daje studentima znanje o osnovnim životnim funkcijama, kako cijelog organizma tako i pojedinih organa i tkiva, kako bi stekli temeljno znanje za razumijevanje fizioloških procesa u organizmu te lakše svladali predmete kliničke medicine i razumjeli potrebe sestrinske skrbi. Pojedinačne funkcije nastoje se pritom objasniti na molekularnoj razini te na razini organizma kao cjeline.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Na kraju predmeta Fiziologije pretpostavlja se da će svaki student: - opisati glavne fiziološke procese na razini stanice, organskih sustava i organizma kao cjeline - definirati normalne funkcije svih organskih sustava ljudskog organizma: kardiovaskularnog, hematopoetskog, lokomotornog, dišnog, probavnog, uropoetskog, imunološkog, endokrinog i živčanog sustava; - objasniti i razumjeti međusobne odnose pojedinih organskih sustava u zdravog čovjeka; - interpretirati opće obrasce reagiranja organizma; - protumačiti principe osnovnih funkcijskih testova i prepoznati odstupanja od normalnih vrijednosti.
Literatura
Obvezna
  1. Guyton A. C., Hall J. E.: Medicinska fiziologija, Medicinska naklada, trinaesto izdanje, Zagreb 2017
  2. Taradi M., Vježbe iz fiziologije čovjeka, Medicinska naklada, 2003.
  3. Grčević D., Marušić M., Zbirka test pitanja iz fiziologije i imunologije, Medicinska naklada 2005.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene seminarske obaveze

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Aktivnost na nastavi

2. Seminarsko izlaganje

3. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.3 0
Seminarski rad 0.5 30
Ukupno tijekom nastave 1.8 30
Završni ispit 1.2 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Hematopoeza, uloga krvi i krvnih stanica, funkcija i poremećaji eritrocita i leukocita.
2. Hemostaza i zgrušavanje krvi: razvoj, svojstva i funkcije trombocita
3. Imunost i alergija, imunološka reakcija
4. Membranski i akcijski potencijali
5. Srce, građa srčanog mišića, regulacija srčanog rada
6. Fiziologija cirkulacije, krvne žile i regulacija arterijskog tlaka, hemodinamika u arterijskom i venskom stablu, cirkulacijski šok, poremećaji arterijskog tlaka
7. Uloga bubrega u stvaranju urina i održanju sastava tjelesnih tekućina, poremećaji bubrežnog rada
8. Fiziologija respiracije, plućna ventilacija: plućni volumeni i kapaciteti, izmjena plinova između alveola i krvi te krvi i tkiva
9. Probava, metabolizam i regulacija tjelesne temperature
10. Endokrini sustav: ustroj i regulacija endokrinog sustava, principi hormonske povratne sprege, funkcija hormona
11. Funkcije i poremećaji egzokrine štitnjače i njenih hormona
12. Hormoni hipofize i funkcije hipotalamusa
13. Funkcije i poremećaji štitanjače i njenih hormona
14. Živčani sustav: motorička i senzorička osovina, uloga leđne moždine, moždanog debla, malog mozga i bazalnih ganglija
15.