Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Farmakologija
Kratica predmeta SESP2-3 Šifra predmeta 144116
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Damir Erceg
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail damir.erceg@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Roberto Antolović
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail roberto.antolovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 608
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je izložiti temeljno znanje i informacije koje će omogućiti stručnim prvostupnicima sestrinstva pružanje sigurne i djelotvorne zdravstvene zaštite bolesnicima u dijelu koji se odnosi na farmakoterapiju. Cilj je dati osnovno znanje iz farmakologije i kliničke farmakologije potrebno stručnim prvostupnicima sestrinstva u svakidašnjem radu s bolesnicima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- protumačiti temelje farmakologije i kliničke farmakologije; - razumjeti farmakokinetike i farmakodinamike glavnih skupina lijekova; - prepoznati očekivane učinke lijekova s kojima se susreću u svakidašnjem radu, njihove nuspojave i interakcije; - pronaći relevantne informacije na vrijeme za lijekove s kojima se rjeđe susreću; - prezentirati osnovno znanje o kliničkim ispitivanjima lijekovima, kao i o zakonodavstvu na području lijekova.
Literatura
Obvezna

1. Farmakologija, Rang H. P., Dale M. M. , Ritter J. M., Moore P. K. (urednici), Golden Marketing, Zagreb 2006.
2. Katzung, B.G, Masters, S.B., Trevor, A.J.,  Temeljna i klinička farmakologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.
3. Pharmacology in Nursing, McKerny & Salerno (urednici), Mosby, St. Louis 2003.
4. Ostojić Kolonić, S., Pavliša, G., Mandac Rogulj, I.: Farmakologija, Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2012.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe

 

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.3 0
Aktivnost na nastavi 0.5 30
Ukupno tijekom nastave 1.8 30
Završni ispit 1.2 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Opća farmakologija
2. Farmakokinetika i farmakodinamika
3. Kliničko ispitivanje lijekova
4. Nuspojave i interakcije
5. Zakonodavstvo na području lijekova
6. Suradnja bolesnika i pridržavanje uputa o primjeni lijeka
7. Primjena lijekova u posebnih skupina bolesnika
8. Farmakologija autonomnoga živčanog sustava
9. Farmakologija središnjega živčanog sustava
10. Anestetici, analgetici i protuupalni lijekovi
11. Lijekovi za liječenje poremećaja srca i krvožilnog sustava
12. Lijekovi za liječenje poremećaja probavnoga sustava
13. Lijekovi za liječenje poremećaja dišnoga sustava
14. Antimikrobna kemoterapijska sredstva
15. Lijekovi za liječenje poremećaja metabolizma, hormoni i vitamini