Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta FAKTORSKA ANALIZA
Kratica predmeta PSD25 Šifra predmeta 101734
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Sandra Nakić Radoš
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail snrados@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Stanko Rihtar
Akademski stupanj/naziv Diplomirani psiholog Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail stanko.rihtar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mario Pandžić
Akademski stupanj/naziv Magistar psihologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail mario.pandzic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Stjecanje znanja i sposobnosti upotrebe modela faktorske analize podataka na razini razumijevanja, planiranja istraživanja i provedbe analize.

Sadržaj predmeta: Osnove matričnog računa. Geometrija vektorskog prostora. Osnovna logika faktorske analize. Modeli ekstrakcije faktora. Model na glavne komponente. Matrica faktorske strukture. Određivanje broja zadržanih faktora. Faktorski bodovi u komponentnoj analizi. Faktorska analiza zajedničkih faktora. Komunalitet i procjena komunaliteta. Matrica faktorske strukture i faktorskog obrasca. Grafička rotacija. Ortogonalne analitičke rotacije. Kosokutne analitičke rotacije. Modeli faktorske analize na transformiranim matricama. Faktori viših redova. Usporedba analize glavnih komponenata i analize zajedničkih faktora. Ostali modaliteti faktorske analize. Korištenje faktora u drugim multivarijatnim analizama.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti osnovne pojmove faktorske analize; Usporediti vrste eksploratorne faktorske analize; Utvrditi ispunjenost statističkih preduvjeta potrebnih za provedbu faktorske analize; Opisati postupak faktorske analize; Provesti eksploratornu faktorsku analizu u računalnom programu te interpretirati dobivene statističke parametre i faktorska rješenja; Formulirati odgovarajući istraživački nacrt primjeren za rješavanje postupkom eksploratorne faktorske analize te kreirati istraživački izvještaj na temelju postavljenog nacrta i provedene analize u računalnom programu; Usporediti eksploratornu i konfirmatornu strategiju faktorske analize
Literatura
Obvezna
 • Fulgosi, A. (1988). Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga.
Dopunska
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: SAGE Publications Ltd.
 • Harman, H. H. (1967). Modern factor analysis. Chicago: University of Chicago Press.
 • Reyment, R., Jöreskog, K. G. (1996). Applied factor analysis in the natural sciences. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rummel, R. J. (1970). Applied Factor Analysis. Evanston: Northwestern University Press.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti 
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1.Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • kolokvij – 25%
 • kolokvij – Računalni praktikum – 25 %
 • seminarski rad – 20 %

2. Završni ispit – 30% ocjene

 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarski rad 0.56 20
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 12. i 13. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Vektori i vektorski prostor, algebarske operacije s vektorima, duljina i kut vektora
2. Matrice i tipovi matrica, algebarske operacije s matricama
3. Uvod u FA - statistička logika, osnovna jednadžba i dijelovi varijance manifestnih varijabli
4. Analiza glavnih komponenata - razlozi korištenja, korelacijska matrica i matrica faktorske strukture, procjena komunaliteta, varijanca i kriteriji zadržavanja faktora
5. Analiza zajedničkih faktora - razlozi korištenja, reducirana korelacijska matrica, načini određivanja komunaliteta
6. Rotacije faktorskih osi - tipovi, analitiče rotacije, ortogonalne rotacije, odnosi varijablititeta faktora, komunaliteta, saturacija i ukupne varijance prije i nakon rotacije
7. Rotacije faktorskih osi - kosokutne rotacije, razlozi korištenja, matrice faktorske strukture i faktorskog obrasca
8. Faktorski bodovi - razlozi korištenja, načini procjene, usporedbe faktorskih rješenja
9. Modeli FA - razlozi korištenja, image analiza, alfa analiza
10. Modaliteti FA - R tehnika, Q tehnika
11. Uvod u konfirmatornu FA
12. Kolokvij - međuispit
13. Kolokvij - računalni praktikum
14. Predaja završnog izvještaja
15. Završno predavanje
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe - plan rada i podjela istraživačkih zadataka
2. Razlozi primjene i korištenja FA u psihologijskim istraživanjima
3. Osnovni pojmovi i preduvjeti FA, upoznavanje SPSS okruženja
4. Koraci provedbe FA unutar SPSS okruženja - donošenje odluke o pogodnosti R matrice
5. Koraci provedbe FA unutar SPSS okruženja - odabir metode ekstrakcije faktora
6. Koraci provedbe FA unutar SPSS okruženja - donošenje odluke o broju ekstrahiranih faktora - Osnovni kriteriji i Monte Carlo paralelne analize
7. Koraci provedbe FA unutar SPSS okruženja - ortogonalne i kosokutne rotacije faktora
8. Koraci provedbe FA unutar SPSS okruženja - interpretacija faktorskih rješenja
9. Usporedba faktorskih rješenja - faktorski bodovi i indeksi kongruencije / korelacije u SPSS-u i Excelu
10. Izvještavanje rezultata FA
11. Koraci prije provedbe konfirmatorne FA - parcijalna KFA u SPSS-u i Excelu
12. Kolokvij - međuispit
13. Kolokvij - računalni praktikum
14. Predaja završnog izvještaja
15. Završne vježbe