Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Etika u odnosima s javnošću
Kratica predmeta KD1 3-3 Šifra predmeta 198632
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jerko Valković
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail jerko.valkovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 671
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matilda Kolić Stanić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail matilda.stanic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Osposobiti polaznike predmeta za pravilnu primjenu temeljnih pojmova etike, razmatrati etičke probleme i dvojbe, njezinu ulogu u poslovanju i odnosima s javnošću te razviti kritičko i argumentirano mišljenje i zauzimanje stavova prilikom prosuđivanja, odlučivanja, djelovanja i komunikacije s internim i eksternim dionicima organizacije.

Sadržaj predmeta: Etika u odnosima s javnošću i poslovna etika. Etičke teorije (tradicije) koje utječu na odnose s javnošću.Načelo solidarnosti, načelo supsidijarnosti, kategorički i hipotetički imperativ, sloboda, legalnost i moralnost, zlatno pravilo i njegov izokrenut oblik, misao etike i etika misli, autonomnost i heteronomnost. Etički kodeksi, etička povjerenstva, oblici podučavanja i podizanja moralnih standarda i načela moralnog poslovanja, etički kodeksi odnosa s javnošću: Code d’ Athénes, Code de Lisbonne, Code of Conduct (PRSA), Global Alliance Protocol, Etički kodeks DPRG, Etički kodeks Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ). Antropološki model odnosa s javnošću (moralni aspekti interpersonalne komunikacije, poslovni bonton, dionici poslovne i komunikacijske etike). Koncept informacije prema Luki Brajnoviću. Etička načela u odnosima s javnošću: načelo društvene odgovornosti (ljudska prava u kontekstu poslovanja i interne komunikacije, mobing, loši međuljudski odnosi, etika odnosa s javnošću i programi korporativne društvene odgovornosti), načelo istine (obmana i laganje u odnosima s javnošću, persuazivna komunikacija i propaganda), načelo integriteta (integritet i poštenje), načelo kompetentnosti (stručnost, obrazovanje, razvoj vještina, trajna formacija, profesionalni ugled), načelo transparentnosti (podmićivanje novinara i trgovina medijskim prostorom, sukobi interesa, zviždači, korupcija, različiti oblici gospodarskog kriminala), i načelo odanosti (lojalnosti i dužnosti prema sebi, klijentu, profesiji i društvu). Etički aspekti u srodnim disciplinama: etika marketinga s osvrtom na etiku oglašavanja i novinarsku etiku. Etička pitanja i dvojbe u odnosima s javnošću: primjena etike u odnosima s javnošću kroz studije slučajeva u različitim poslovnim situacijama. Donošenje odluka kroz etičko razmatranje.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Na kraju predmeta studenti će biti sposobni pravilno definirati važne pojmove etike u odnosima s javnošću i poslovne etike, pravilno postaviti komunikacijske ciljeve organi-zacije te etički razmatrati i analizirati postavljene ciljeve, usporediti razne etičke kodekse unutar profesije odnosa s javnošću te kritički analizirati etičko-moralne dileme s kojima se svakodnevno susreću praktičari odnosa s javnošću unutar svoje profesije, izraditi seminarski rad uz mentorstvo nastavnika.
Literatura
Obvezna

B. Brunner, B.,Hickerson C.(2018.) Cases in Public Relations: Translating Ethics into Action, 1st Ed, Oxford University Press.; Fitzpatrick, K. R. (2002.) Evolving Standards in Public Relations: A Historical Examination of PRSA’s Codes of Ethics, Journal of Mass Media Ethics, 17:2, 89-110, DOI: 10.1207/S15327728JMME1702_02; Fitzpatrick, K. R. (2002.) From Enforcement to Education: The Development of PRSA’s Member Code of Ethics 2000, Journal of Mass Media Ethics, 17:2, 111-135, DOI: 10.1207/S15327728JMME1702_03; Kolić Stanić, M. (2020.) »How the theory of information and journalism ethics contributes to the ethics of public relations: Six principles from the dialogue between codes of ethics and Luka Brajnović’s legacy«, Church, Communication & Culture, 5:1, 36-62, DOI: 10.1080/23753234.2020.1713013.; Kolić Stanić, M. (2019.) »What Can Happen to Public Relations Who Behave Unethically?«, u: M. Milković et al. (ur.) Proceedings of the ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ‘’IRENET’, sv. 5 (1): 421-432.; Kolić Stanić, M. (2019.) »Transparency in Public Relations: Evidence from Associations’ Ethics Codes«, INDECS: Interdisciplinary Description of Complex Systems,  sv. 17 (2-B): 417-429.; Kolić Stanić, M., Barišić, A.F. (2019.) »Social Responsibility and Loyalty in Public Relations Codes«, Business Systems Research, sv. 10 (2): 151-162.; Kolić Stanić, M. (2018.) »Education as the Essential Part of Public Relations Ethics Codes«, u: M. Milković et al. (ur.) Proceedings of the ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ‘’IRENET’, sv. 4 (1): str. 98-104.; Kolić Stanić, M. (2018.) »Ethics as the Strategy for Public Relations Associations«, u: M. Milković et al. (ur.) Proceedings of the ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ‘’IRENET’, sv. 4 (1): 120-126.; Parackal, J. S. (2016.) PR as Persons in Relation: A Personalistic Approach to the Study and Practice of Public Relations, Educreation Publishing.;Watson, T. (2014.) IPRA Code of Athens—The first international code of public relations ethics: Its development and implementation since 1965, Public Relations Review, sv. 40 (4) November, 707-714.

Dopunska

Brajnović, L., Novinarska deontologija, u Služiti istini, ur. Matilda Kolić Stanić, Glas Koncila, Zagreb, 2016, 23-55.; Fawkes J. (2014) Public Relations Ethics and Professionalism: The Shadow of Excellence, 1 edition, Routledge, Oxon, New York. (odabrana poglavlja); Fitzpatrick, K. R., Bronstein, C. (ed.) (2006) Ethics in Public Relations: Responsible Advocacy, 1st Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi. (odabrana poglavlja); Gregory, A., Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću, u: Tench, R., Yeomanns, L. (ur.), Otkrivanje odnosa s javnošću, HUOJ, Zagreb, 2009., str. 309-331.; Heath, R. L. ed. (2005) Encyclopedia of Public Relations 1, Sage Publications, Thousand Oaks-London, New Delhi (odabrana poglavlja); Parsons, P. J. (2016) Ethics in Public Relations: A Guide to Best Practice, Third Edition, Kogan Page, London, Philadelphia, New Delhi. (odabrana poglavlja);

Speamann, R. (2008) Osnovni moralni pojmovi, Svjetlo riječi, Sarajevo; Valković, J. (2019.) Crkva i oglašavanje, Zagreb: Glas Koncila.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave
prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
Seminarski rad i izlaganje
Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar
zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i
na dva kolokvija

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarski rad i izlaganje; 1. kolokvij
(pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
Završni ispit (usmeni).

 

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
1) Seminarsko izlaganje – max. 20 bodova
2) 1. kolokvij – max. 25 bodova
3) 2. kolokvij – max. 25 bodova
b) Završni ispit – 30% ocjene
4) Usmeni ispit – max. 30 bodova
Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64 bodova
dobar (3) – 65-79 bodova
vrlo dobar (4) – 80-89 bodova
izvrstan (5) – 90 do 100 bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 6. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Međunarodne udruge za odnose s javnošću. Etički kodeksi odnosa s javnošću
2. Etika u odnosima s javnošću i različite etičke teorije (tradicije). Antropološki model odnosa s javnošću. Koncept informacije prema Luki Brajnoviću
3. Načelo istinitosti
4. Načelo istinitosti
5. Načelo transparentnosti
6. Načelo transparentnosti
7. Kolokvij
8. Načelo integriteta
9. Načelo integriteta
10. Načelo kompetentnosti.
11. Načelo odanosti
12. Načelo odanosti
13. Načelo društvene odgovornosti
14. Kolokvij
15. Načelo društvene odgovornosti
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - Podjela seminarskih tema i upoznavanje sa sadržajem i ciljem seminarske nastave.
2. Studija slučaja vezana uz načelo istine
3. Studija slučaja vezana uz načelo istine
4. Studija slučaja vezana uz načelo istine
5. Studija slučaja vezana uz načelo transparentnosti
6. Studija slučaja vezana uz načelo transparentnosti
7. Kolokvij
8. Studija slučaja vezana uz načelo integriteta
9. Studija slučaja vezana uz načelo integriteta.
10. Studija slučaja vezana uz kompetentosti
11. Studija slučaja vezana uz kompetentosti
12. Studija slučaja vezana uz načelo odanosti
13. Studija slučaja vezana uz načelo odanosti
14. Studija slučaja vezana uz načelo društvene odgovornosti
15. Studija slučaja vezana uz načelo društvene odgovornosti