Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Etika interkulturne komunikacije
Kratica predmeta KD2 2-3 Šifra predmeta 186798
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasna Ćurković Nimac
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasna.nimac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matilda Kolić Stanić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail matilda.kolic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matea Vidulić
Akademski stupanj/naziv Magistra komunikologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail matea.viduluc@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet istražuje odnos između moralnih vrijednosti i činjenica, propitujući kako je moguće uskladiti zahtjev za univerzalnošću sa zahtjevom za poštivanjem razlika. Predmet se bavi odnosom između etike interkulturalne komunikacije i pojave migracijskih tokova u odnosu na progresivnu ekonomsku, društvenu, kulturnu i političku globalizaciju, koja danas zahtjeva educiranje o komunikaciji i slušanju sugovornika, kako bi se postiglo autentično međukulturno posredovanje. 

Predmet proučava glavne oblike etike interkultutne komunikacije, etička pitanja i etičke modele koji se bave ostvarenjem autentičnog komunikacijskog odnosa.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati i analizirati osnovne pojmove, teorije i modele etike interkulturalne komunikacije. Prepoznati glavne etičke probleme u interkulturalnoj komunikaciji. Prepoznati, opisati, analizirati konflikte i barijere u interkulturalnoj komunikaciji.
Literatura
Obvezna

Handbook of International and Intercultural Communication, (ed.) W. B. Gudykunst, Bella Mody, Sage Publication, 2002 (odabrana poglavlja); The Handbook of Communication Ethics, (ed.) G. Cheney et al., Routledge, New York and London, 2001. (odabrana poglavlja); Komunikacija između kultura, (ur.) L. Samovar, R. E. Porter, E. R. McDaniel, Naklada Slap, Jastrebarsko 2013; Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., Cultures and Organisations. Sofware of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival, McGrawHill, New York 2010. Interkulturalna

Dopunska

Farbis, A., Etica della comunicazione, Carocci editore, Roma 2014; Fabris A., Etica della comunicazione interculturale, Europress FTL, 2004; Hall, E.T., The Silent Language, Anchor Book Editions, New York, 1990; Hall, E. T., The Hidden Dimensions, Anchor Book Editions, New York 1990;    Bez predrasuda i stereotipa: interkulturalna komunikacijska kompetencija u društvenom i političkom kontekstu¸ (ur.) Benjak M., Izdavački centar Rijeka, Rijeka 2005; Piršl, E. (2001). Mesić, M. (2006), Multikulturalizam, Zagreb: Školska knjiga; Drandić, D. (2012), Chen, G.M. i Starosta, W.J. (2004), Communication among cultural diversities: A Dialogue. International and Intercultural Communication Annual, 27, str. 3-16;

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze – predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada. 
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti –     kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – prezentacija seminara; dva kolokvija (pismeni). 
2. Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je: 
nedovoljan (1) 0-49,9% 
dovoljan (2) – 50–64,9% 
dobar (3) – 65–79,9% 
vrlo dobar (4) – 80–89,9% 
izvrstan (5) – 90-100%

Način stjecanja ocjene: 
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene 
1) seminarske obveze – 20%  
2) 1. kolokvij – 25% 
3) 2. kolokvij – 25% 
b) Završni ispit (pismeni) – 30% ocjene 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama
2. Pojmovi etika, kultura, kulturna inteligencija, multikulturalno društvo, interkulturalna komunikacija
3. Teorije interkulturalne komunikacije
4. Konflikti i barijere u interkulturalnoj komunikaciji
5. Poučavanje interkulturane kompetencije (interkulturalni odgoj)
6. Taksonomije kulturnih vrijednosti
7. Religijska dimenzija interkulturnog obrazovanja
8. Kolokvij
9. Etika interkulturalne komunikacije
10. Kultura i komunikacija
11. Poslovna etika i interkulturalna komunikacija
12. Etika identiteta i interkulturalna komunikacija
13. Moralni relativizam i interkulturalna komunikacija
14. Etika komuniciranja s migrantima
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Interkulturna komunikacija kod Edwarda Halla
2. Interkulturni odgoj
3. Stereotipi i predrasude u komunikaciji
4. Konflikti i barijere u interkulturalnoj komunikaciji
5. Koncepti muževnost/ženstvenosti u različitim kulturama
6. Etika identiteta i interkulturalna komunikacija
7. Religijska dimenzija interkulturalnog obrazovanja
8. Kolokvij
9. Globalizacija i interkulturna komunikacija
10. Moralni i kulturni relativizam
11. Poslovna etika i interkulturalna komunikacija
12. Etika identiteta i interkulturalna komunikacija
13. Tolerancija u interkulturalnoj komunikaciji
14. Etika i politika migracije
15. Kolokvij