Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta EMOCIJE
Kratica predmeta PSIP4-2 Šifra predmeta 97908
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Martina Knežević
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail martina.knezevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 605
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznati studente sa sustavnim pregledom znanstvenih pojmova i spoznaja iz područja emocija, te s razvojem, obogaćivanjem i primjenom znanstvenog pojma emocija. Poseban naglasak bit će na primjeni teoretskih spoznaja psihologije emocija u svakodnevnom životu i profesionalnoj praksi.

Sadržaj predmeta: Pojam emocija i povijest istraživanja emocija; Priroda emocionalnog doživljaja (fiziološko uzbuđenje, izražajna sastavnica, subjektivni doživljaj); Fiziološka sastavnica emocija: neurofiziološko uzbuđenje: Fiziološka sastavnica emocija: Afektivna neuroznanost; Izražajna sastavnica emocija; Kognitivna sastavnica emocija: Subjektivni emocionalni doživljaj, pozitivne/negativne emocije; Kognitivna sastavnica: broj emocija, jezik i emocije, semantička rešetka; Zastupljenost kognitivne sastavnice (James-Lange, Cannon- Bard, Schachter- Singer); Zastupljenost kognitivne sastavnice (Evolucijske teorije, Kognitivne teorije); Organizacija emocija i emocionalne razine; Buckova integrativna teorija emocija, Toobey i Cosmides neuroznanstveno evolucijska teorija; Utjecaj emocija na ostale psihičke procese: Dopaminska teorija; Socijalno-emocionalna regulacija i poremećaji emocionalnog života; Kultura i rod u emocijama, Emocionalna inteligencija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Zapamtiti osnovna svojstva emocionalnog procesa i njegovog razvoja tijekom ljudske evolucije; Razumjeti emocije kao složene procese (neurološko-komputacijski paketi reakcija cjelokupnog sustava na emocionalno provokativne situacije tijekom ljudskog razvoja); Analizirati povezanost (koherenciju) različitih sastavnica u normalnom i poremećenom ili specifičnom emocionalnom reagiranju; Evaluirati rezultate različitih teorija emocija i njihove primjenjivosti u praktičnom životu; Primijeniti spoznaje o mogućnostima emocionalne regulacije na vlastito ponašanje; Kreirati vlastite programe emocionalnog opismenjavanja i razvoja emocionalne regulacije u praksi vrtića i škola
Literatura
Obvezna

Bilješke s predavanja.
Oatley, K., Keltner, D. i Jenkins, J. M. (2018). Understanding Emotions (4th edition). Blackwel Publishing.

 

Dopunska

Johnston, E. i Olson, L. (2015). The Feeling Brain. The Biology and Psychology of Emotions. W. W. Northon & Company.
Vab Der Kolk, B. (2015). The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. Penguin Books.
Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects. Psychological Inquiry, 26(1).
Tracy, J. L. (2014). An Evolutionary Approach to Understanding Distinct Emotions. Emotion Review, 6(4).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100% bodova) tijekom nastave (kolokvij, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminar, kolokvij)
 • Završni pisani ispit (minimum za prolaz na ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • seminarsko izlaganje – 20%

2. Završni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 % bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 % bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.1 25
Kolokvij-međuispit 1.1 25
Seminarsko izlaganje 0.9 20
Ukupno tijekom nastave 4.6 70
Završni ispit 1.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Povijest istraživanja emocija.
3. Povijest istraživanja emocija.
4. Evolucija emocija.
5. Emocije u različitim kulturama.
6. Komuniciranje emocija.
7. Emocije i tjelesne promjene.
8. 1. kolokvij
9. Emocije i mozak.
10. Emocije i kognitivni procesi.
11. Razvoj emocija u djetinjstvu.
12. Emocije i psihopatologija u djetinjstvu.
13. Individualne razlike.
14. Emocije i psihopatologija u odrasloj dobi.
15. 2. kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
3. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
4. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
5. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
6. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
7. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
8. 1. kolokvij
9. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
10. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
11. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
12. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
13. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
14. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
15. 2. kolokvij