Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Diplomski rad
Kratica predmeta KD1 3-4 Šifra predmeta 198634
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 10
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mentor diplomskog rada
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Komentor diplomskog rada, ukoliko se imenuje
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Definiranje teme istraživanja u odabranom području komunikologije. Odabir istraživačke metode primjerene za odgovor na postavljeni istraživački problem. Izrada nacrta istraživanja i izbor literature.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Primijeniti teorijska znanja stečena u tijeku studija u definiranju teme i odabiru primjerene istraživačke metode. Izbor relevantne literature za izradu rada. Izrada primjerenog nacrta istraživanja za obradu odabrane teme.
Literatura
Obvezna

Ovisno o temi diplomskoga rada.

Dopunska

Ovisno o temi diplomskoga rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Na sjedinici Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju odobrava se odabrana tema i mentor/komentor te se imenuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada.

Način polaganja ispita

Ne polaže se.

Način ocjenjivanja

Ne polaže se.

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Kontinuirani samostalni rad i redovite konzultacije s mentorom/komentorom 10 100
Ukupno bodova tijekom nastave 10 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE