Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Diplomski rad
Kratica predmeta KD2 4-4 Šifra predmeta 198649
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 10
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mentor diplomskog rada
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Komentor diplomskog rada, ukoliko se imenuje
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Teorijska razrada teme, realizacija istraživanja u odabranom području, analiza rezultata i pisanje diplomskog rada.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznavanje komunikacijskih procesa, osnovnih zakonitosti i djelovanja te mogući utjecaji i posljedice za život društva.
Literatura
Obvezna

Ovisno o temi diplomskoga rada.

Dopunska

Ovisno o temi diplomskoga rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Pozitivno mišljenje Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni.

Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Kontinuirani rad 7 70
Ukupno tijekom nastave 7 70
Završni ispit 3 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 10 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE