Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Diplomski rad
Kratica predmeta SESD4-2 Šifra predmeta 144275
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 20
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mentor diplomskog rada
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Izrada diplomskog rada uz aktivni rad s mentorom i redovite konzultacije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student je sposoban samostalno primijeniti stečene vještine i usvojena znanja, obraditi određenu temu, proučiti relevantnu literaturu, istražiti i analizirati objavljene i neobjavljene izvore, te napisati diplomski rad.
Literatura
Obvezna
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
Način polaganja ispita
Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Samostalni rad 18
Ukupno tijekom nastave 18 0
Završni ispit 2 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 20 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE