Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA II
Kratica predmeta PSIP2-3 Šifra predmeta 97883
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Maja Jazvinšćak Jembrek
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail maja.jazvinscak.jembrek@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 635
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jasminka Štefulj
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasminka.stefulj@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 635
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje s neurobiološkim osnovama normalnih oblika ponašanja. Student će kroz  pripremu seminarskog rada usvojiti korištenje znanstvene terminologije u opisivanju bioloških korelata ponašanja te steći uvid u principe istraživanja biološke podloge ponašanja.

Sadržaj predmeta: Funkcionalna anatomija i histološka građa korteksa; Ustrojstvo neurotransmiterskih sustava; Struktura i funkcija limbičkog sustava; Neuroendokrini sustav; Biološka podloga reproduktivnog ponašanja i spolnosti; Biološka podloga uzimanja hrane; Neurobiologija motivacije;  Neurobiologija bioloških ritmova;  Spavanje i sanjanje; Neurobiologija emocija; Neurobiologija radne memorije i pozornosti; Biološke osnove učenja i pamćenja; Neurobiologija jezika, govora i čitanja; Suvremena istraživanja u području biološke psihologije i biološke psihijatrije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati temeljnu građu i funkcionalnu podjelu moždane kore, te objasniti funkciju pojedinih neurotransmiterskih sustava u različitim oblicima normalnog ponašanja; Objasniti utjecaj endokrinog sustava na ponašanje, razlikovati organizirajuće i aktivirajuće učinke spolnih hormona, te objasniti neuroendokrine mehanizme stresne reakcije; Objasniti biopsihološke osnove hranjenja i pijenja, navesti kratkoročne i dugoročne signale gladi i sitosti, osnovne anatomske strukture i neuralne i hormonalne mehanizme uključene u regulaciju hranjenja i tjelesnih tekućina; Objasniti mehanizme koji dovode do tolerancije i ovisnosti o drogama, navesti najčešće zloupotrebljavane psihoaktivne supstance i objasniti princip njihova djelovanja; Objasniti ulogu cirkadijurnog sata u fiziološkim i bihevioralnim procesima; Razlikovati vrste i stadije spavanja, objasniti njihovu funkciju i opisati neuralne mehanizme uključene u regulaciju budnosti i spavanja; Objasniti biopsihološku osnovu emocija; Opisati i usporediti različite vrste pamćenja, imenovati moždane strukture bitne za procese učenja i pamćenja, te objasniti neuralne osnove navedenih procesa u jednostavnim sustavima; Objasniti pojam lateralizacije moždanih funkcija i posljedice komisurotomije, opisati moždane strukture ključne za formiranje i razumijevanje jezika i govora; Navesti glavne skupine psihijatrijskih poremećaja, objasniti uzročne činitelje njihova nastanka i farmakološke pristupe u liječenju
Literatura
Obvezna
 • Pinel, J. P. J. (2002). Biološka psihologija (4. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap. (izabrani dijelovi udžbenika)
 • Judaš, M. i Kostović, I. (1997). Temelji neuroznanosti (2. izdanje na webu). (izabrani dijelovi udžbenika)
Dopunska
 • Kalat, J.W. (2012). Biological Psychology (International ed., 11th reviseded). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co. Inc.
 • Carlson, N. R. (2012). Physiology of Behavior (11th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2010). An Introduction to Brain and Behavior (International ed., 3rd ed.). New York, NY: Worth Publishers
 • Izvorni znanstveni radovi
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija)
 • Uredno izvršene seminarske obveze (pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminarsko izlaganje i dva kolokvija)
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • seminarsko izlaganje – max. 10 bodova (izlaganje na vrijeme – max. 2 boda; kvaliteta izlaganja – max. 4 boda; razina obrađenosti teme – max. 4 boda)
 • 1. kolokvij – max. 30 bodova
 • 2. kolokvij – max. 30 bodova

2. Završni ispit – 30% ocjene 

 • max. 30 bodova (za prolaz je nužno riješiti 50% završnog ispita)

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80do89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Seminarski rad 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Funkcionalna anatomija i histološka građa korteksa
2. Kemijska anatomija mozga. Pojam retikularne formacije
3. Neuroendokrini sustav
4. Neurobiologija spolnosti
5. Neurobiologija motivacije
6. Biopsihološke osnove hranjenja i pijenja
7. Ovisnost o drogama i krugovi potkrepljenja u mozgu
8. Neurobiologija bioloških ritmova
9. EEG i opća kortikalna aktivnost. Budnost, spavanje i sanjanje
10. Neurobiologija emocija
11. Neurobiologija radne memorije i pozornosti
12. Biološke osnove učenja i pamćenja
13. Lateralizacija mozga
14. Neurobiologija jezika, govora i čitanja
15. Biopsihologija stresa i bolesti
Seminari
Tjedan Tema
1. Seminarski rad na temu predavanja
2. Seminarski rad na temu predavanja
3. Seminarski rad na temu predavanja
4. Seminarski rad na temu predavanja
5. Seminarski rad na temu predavanja
6. Seminarski rad na temu predavanja
7. Kolokvij 1
8. Seminarski rad na temu predavanja
9. Seminarski rad na temu predavanja
10. Seminarski rad na temu predavanja
11. Seminarski rad na temu predavanja
12. Seminarski rad na temu predavanja
13. Seminarski rad na temu predavanja
14. Kolokvij 2
15. Seminarski rad na temu predavanja