Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Antropologija medija
Kratica predmeta KD2 3-2 Šifra predmeta 198643
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Lucija Mihaljević
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail lucija.mihaljevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 635
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Snježana Mališa
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail snjezana.malisa@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 614
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matilda Kolić Stanić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail matilda.stanic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet doprinosi razumijevanju odnosa suvremenih masovni medija i čovjeka, pružajući studentima uvid u specifičnosti antropološke analize. Oslanjajući se na etnografske primjere i antropološke teorijske koncepte promatra se utjecaj kulturnih i geografskih specifičnosti, političkih mijena i društvenih odnosa moći na proizvodnju i potrošnju medija. Masovni mediji se promatraju kao skup kulturno i prostorno-vremenski specifičnih entiteta i praksi, a analiza se utemeljuju na polazištu da su kultura i mediji međusobno konstituirani i ugrađeni jedni u druge. Naglasak je na kontekstualnom stvaranju i smještanju medijskih sadržaja u kulturni prostor te individualnom dekodiranju istih. Predmet istražuje ulogu vlasništva, odnosno koncentraciju medija, utjecaj tehnologije na to kako i što mediji proizvode i distribuiraju te ulogu medija u su-konstruiranju i osporavanju osobnih i političkih identiteta, političkih stavova, nejednakosti, nacionalnih osjećaja, religijskih praksi, reprezentacija roda te seksualnosti i tijela. Specifičan naglasak je na dinamizmu reciprociteta između medija i pojedinca s posebnim osvrtom na digitalne medije, društvene mreže, virtualne zajednice i izazove argumentirane stvarnosti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati ključne pojmove vezane uz antropologiju medija. Prepoznati specifičnosti antropološke analize masovnih medija. Razumjeti na koji način se antropološka analiza razlikuje od pristupa drugih disciplina. Analizirati etnografske primjere koristeći se teorijskim konceptima antropologije medija. Kritički diskutirati o izazovima i odgovornosti digitalnih medija i društvenih mreža. Razumjeti etičke izazove argumentirane stvarnosti. Analizirati dualizam tijelo – duh u kibernetičkim prostorima virtualne stvarnosti.
Literatura
Obvezna

Askew, K. and Wilk, R.R. (2002) The Anthropology of Media: A reader, Mass.: Blackwell publishers

Heather A. Horst and Daniek Miller. (2012) Digital Anthropology. London: Berg.

Dopunska

Miller, Daniel (2011). Tales from Facebook. Cambridge: Polity Press.

Miller, Daniel, And Don Slater (2000). The Internet: An Ethnographic Approach. Berg.

Ginsburg, F.D., Abu-Lughod, L., Larkin, B. (2002). Media Worlds: Anthropology on new terrain, Berkeley, University of California Press. 

  1. Baudrillard, (2001). Simulacija i zbilja, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk.

Featherstone, M., Burrows, R. (2001). Kiberprostor, Kibertijela, Cyberpunk, Kulture tehnološke tjelesnosti. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.

Peterson, Mark. (2003). Anthropology & Mass communication: Media and

Myth in the New Millenium. New York: Berghahn

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)

2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti

Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na usmenom ispitu je 50% točne  riješenosti)

Način ocjenjivanja

Nastavne aktivnosti – 70%:

  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%
  • seminarsko izlaganje – 20%

Završni usmeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova

dobar (3) – 65 do 79,9% bodova

dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.8 20
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Ukupno tijekom nastave 3.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Doprinos antropologije istraživanju masovnih komunikacija, razvoj poddiscipline
3. Masovni mediji u antropološkoj literaturi, disciplinarne teorije i koncepti
4. Kultura, etnografija i medijsko kodiranje
5. Medijska reprezentacija drugih i medijski posredovane društvene nejednakosti
6. Medijska proizvodnja simboličke stvarnosti i religijski identiteti
7. Medijska moć, nacionalizam i politički identiteti
8. 1. kolokvij
9. Medijska reprezentacija roda i seksualnosti
10. Mediji i produkcija kulture hiperpotrošnje
11. Društvene mreže i medijatizacija sebstva
12. Medijska (de)konstrukcija tjelesnosti i materijalnost
13. Virtualne zajednice i digitalna istina
14. Izazovi augmentirane stvarnosti
15. 2. kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarski rad
2. Etnografska studija 1.
3. Etnografska studija 2.
4. Etnografska studija 3.
5. Izlaganje seminarskih radova
6. Izlaganje seminarskih radova
7. Izlaganje seminarskih radova
8. Izlaganje seminarskih radova
9. Izlaganje seminarskih radova
10. Izlaganje seminarskih radova
11. Izlaganje seminarskih radova
12. Izlaganje seminarskih radova
13. Izlaganje seminarskih radova
14. Izlaganje seminarskih radova
15. Izlaganje seminarskih radova