Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Kratica predmeta SP5-1 I Šifra predmeta 172059
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 50
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Šklebar
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivan.sklebar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Važanić
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.vazanic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Martina Mikšaj
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn Zvanje Predavač
Kontakt e-mail martina.miksaj@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je usvajanje temeljnog znanja i vještina iz hitne medicinske pomoći kao sastavnog dijela cjelokupne zdravstvene zaštite te hitna pomoć koju moraju pružiti svi zdravstveni radnici bez obzira u kojem dijelu sustava zdravstva djeluju, svatko na razini svoje stručne osposobljenosti i opremljenosti. S obzirom na veliku važnost urgentnih stanja za ishod liječenja bolesnika, studenti trebaju uvježbati osnovne vještine koje se primjenjuju u hitnoj medicini, a koje su „conditio sine qua non” osmišljenog i uspješnog čuvanja života koji je ugrožen nesretnim slučajem ili naglom bolešću. Cilj je prenijeti studentima osnove anesteziologije i intenzivnog liječenja te načine prepoznavanja i tretiranja životno ugroženih i intenzivnih bolesnika.
U skladu s time namjera je osposobiti studente da nauče pravodobno:
1. prepoznati razvoj životno opasnog stanja;
2. ukloniti prijeteći uzrok smrti (spriječiti gušenje, provesti mjere oživljavanja u slučaju srčanog zastoja i zastoja disanja);
3. spriječiti nepoželjne komplikacije (produbljivanje šoka, razvoj infekcije);
4. procijeniti stanje pacijenta i poduzeti odgovarajuće hitne mjere u tipičnim hitnim stanjima.
Predmet naglasak stavlja na ulogu medicinske sestre u hitnim stanjima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- prepoznati i poduzeti odgovarajuće postupke u životno ugroženog pacijenta, uključujući i pacijenta u zastoju životnih funkcija; - procijeniti anesteziološke postupke; - objasniti način rada i vrstu bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja.
Literatura
Obvezna
  1. Alan Šustić i sur. Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente prediplomskih, diplomskih i stučnih studija, Medicinski fakultet Rijeka, Digital pont d.o.o. Rijeka, 2014.
Dopunska

1. ILS priručnik (Immediate Life Support), priručnik Hrvatskoga reanimatološkog društva (CroRC/ERC)
2. ASL priručnik (Advance Life Support), priručnik Hrvatskoga reanimatološkog društva (CroRC/ERC)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe 
3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: vježbe
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.6 0
Samostalni rad 0.1 0
Aktivnost na nastavi 0.4 30
Ukupno tijekom nastave 2.1 30
Završni ispit 0.9 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Povijest anesteziologije
2. Prijeanestezijski pregled i priprema bolesnika za anesteziju i kirurški zahvat. Prijeoperativna prehrana.
3. ASA-klasifikacija bolesnika. Hemodinamski monitoring u anesteziji
4. Indukcija u anesteziji: Intravenski i inhalacijski anestetici.
5. Mišićni relaksansi. Opijati
6. Regionalna anestezija. Neuroaksijalna anestezija Periferni nervni blokovi
7. Komplikacije opće i regionalne anestezije Poslijeanestezijska skrb
8. Opskrba politraumatiziranog bolesnika
9. Akutna respiratorna insuficijencija
10. Intenzivno liječenje bolesnika. Mehanička ventilacija
11. Dekompenzacja srca. Kardiogeni šok
12. AIM Zatajivanje srca i krvotoka, poremećaji provođenja
13. Šok, sepsa i sindrom višeorganskog zatajivanja
14. EWS skoring sistem (rano prepoznavanje životno ugroženog bolesnika u bolničkim uvjetima)
15. Akutna bol. Kronična bol. Akupunktura u liječenju boli