Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Analiza medijskih tekstova
Kratica predmeta KD1 3-1 Šifra predmeta 198628
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marijana Togonal
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marijana.togonal@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Leali Osmančević
Akademski stupanj/naziv Magistra komunikologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail leali.osmancevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Kroz ovaj kolegij studenti će se upoznati sa svim metodama istraživanja medijskih tekstova – analize narativa, diskursa, sadržaja. Studenti će kroz kolegij također obrađivati temeljne istraživačke metode korištene u istraživanjima masovnih medija dok je temeljni cilj kolegija naučiti primjenjivati navedene metode, čitati medijske tekstove te ih naučiti interpretirati putem analize medijskih tekstova i kritičkog vrednovanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati i opisati pojmove medijski tekst, čitanje medijskog teksta, narativ, diskurs. Objasniti, analizirati i vrednovati utjecaj istraživanja medijskog teksta na čitanje i interpretaciju te kritičko vrednovanje medijskih sadržaja te opisati i razlikovati njihovu ulogu u masovno-komunikacijskim procesima. Opisati i analizirati ulogu publike kao korisnika medija.
Literatura
Obvezna

Gillespie, M. i Toynbee, J. (2006) Analysing Media Texts. NY: Open University Press. (odabrana poglavlja)

Van Dijk, Teun A., ur., 1997. /Discourse as Social Interaction/. London: Sage.

Jorgensen, Marianne i Louise J. Phillips. 2002. /Discourse Analysis as Theory and Method/ London: Sage.  (odabrana poglavlja)

Stuart Hall, ur. 1997 Representation: cultural representations and signifying practices (odabrana poglavlja)

Car. V. i Osmančević, L. (2016). Televizijski narativi – pričam ti priču. Sarajevo Social Science Review/Sarajevski žurnal za društvena pitanja, 5(1-2), 7-27.

Dopunska

Croteau, D. i Hoynes, W. (2014). Media/society: Industries, images, and audiences, 5 edt. Sage Publications; Lemish, D. (2015). Children and media: a global perspective. John Wiley & Sons;Frau-Meigs, D., Velez, I. i Michel, J. F. (Eds.). (2017). Public Policies in Media and Information Literacy in Europe: Cross-Country Comparisons. Routledge. (odabrana poglavlja); Potter, William James (2014) Media Literacy (sedmo izdanje), SAGE Publications, Inc. (odabrana poglavlja)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu

2. Uredno izvršene obveze na vježbama ;

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na vježbama i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – rad na vježbama;

                      kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni)

Završni ispit (usmeni).

 

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64,9 %

dobar (3) – 65-79,9 %

vrlo dobar (4) – 80-89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

   Rad na vježbama – max. 20 %;

   1. kolokvij – max. 25 %;

   2. kolokvij – max. 25 %;

Završni ispit

   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Aktivnost na nastavi 1.2 0
Rad na vježbama 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u analizu medijskih tekstova
2. Uloga semiotike u čitanju kodova i znakova u medijskim tekstovima
3. Medijski tekstovi – vrste i razlike među žanrovima
4. Teorija naracije i analiza narativa
5. Analiza diskursa
6. Analiza sadržaja
7. Medijska reprezentacija društvene stvarnosti kroz medijske tekstove
8. Kolokvij
9. Medijski konstruirana stvarnost
10. Medijske publike
11. Medijski tekst i podtekst – čitanje medijskih sadržaja
12. Komunikacijske i medijske studije – osnovna terminologija
13. Različite implikacije značenja medijskih sadržaja
14. Kritičko tumačenje medijskih tekstova
15. Kolokvij
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvod i podjela tema
2. Uloga semiotike u čitanju kodova i znakova u medijskim tekstovima
3. Medijski tekstovi – vrste i razlike među žanrovima
4. Teorija naracije i analiza narativa
5. Analiza diskursa
6. Analiza sadržaja
7. Medijska reprezentacija društvene stvarnosti kroz medijske tekstove
8. Kolokvij
9. Medijski konstruirana stvarnost
10. Medijske publike
11. Medijski tekst i podtekst – čitanje medijskih sadržaja
12. Komunikacijske i medijske studije – osnovna terminologija
13. Različite implikacije značenja medijskih sadržaja
14. Kritičko tumačenje medijskih tekstova
15. Kolokvij