Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u teologiju
Kratica predmeta SOCP1-6 Šifra predmeta 197142
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Zoran Turza
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail zoran.turza@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marija Sertić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail marija.sertic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 625
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Upoznavanje osnovnih odrednica i temeljnih pojmova teologije kao znanosti i njezina suodnosa s drugim (poglavito humanističkim i društvenim) znanostima, s posebnim osvrtom na: a) izvore i metode unutar teoloških disciplina; b) odnos razuma i vjere; c) kršćansku objavu; d) crkveno učiteljstvo; e) raznolikost teoloških grana; f) teologiju i kršćansko življenje.

Sadržaj: Čovjek pred otajstvom (trojedinoga) Boga; povijest spasenja i povijest Objave; događaj Isusa Krista i ekleziološko očitovanje vjere; eshatološka pitanja. Stječe se mjerodavnost za teološko pristupanje zbilji unutar interdisciplinarnoga znanstvenoga govora; poznavanje temeljnih značajki govora o Bogu i glavne odrednice kršćanske vjere; prepoznavanje međusobne povezanosti istina vjere; primjenjivanje stečenoga teološkog znanja u osvjetljivanju i rješavanju suvremenih problema u društvu.

 
 
Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1) Objasniti novost i presudnost pojave Isusa iz Nazareta s obzirom na vjeru Izraela; 2) Shvatiti temeljnu poruku Evanđelja u izričitom odnosu prema Isusovoj osobi kroz Govor na gori, tumačenje prispodoba i Isusovo autodefiniranje te, ponajviše, kroz događaj Isusova otkupiteljskog žrtvenog sebedarja dovršenog Uskrsnućem i aniticipiranog Posljednjom večerom; 3) Rekapitulirajući dosad spomenuto, objasniti narav kršćanske objave i dinamiku autentične ljubavi, razumijevajući kršćanstvo upravo polazeći od osobe Isusa koji je Krist i od središnjosti ljubavi; 4) Predstaviti živote i poruke izabranih svetica i svetaca Katoličke Crkve s gledom na središnjost ljubavi; 5) Objasniti temeljni stav i sadržaj apostolske ispovijesti vjere u dinamičnom suodnosu sa zakonom slavljenja, moljenja i življenja; 6) Uočiti stupanj vjerodostojnosti kršćanske opcije i 7) s razumijevanjem pologa kršćanske vjere znati pružiti odgovore na neka aktualna pitanja.
Literatura
Obvezna

Benedikt XVI., “Dogma i navještaj”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2011., 87-272; Ladislav Nemet, “Teologija stvaranja”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003., 108-118; 161-200., Enciklopedijski teološki rječnik, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, pojmovi: teologija (1149-1150); vjera (1256-1258); objava (749-751); oblici objave (751-753); Crkva (132-134); Crkva i Isus iz Nazareta (137-139); Crkve (139-141); kultura (571-572); koncil, Drugi vatikanski (516-518); čovjek (159-161); slika Božja (1055-1058); milost (648-650); grijeh (349-351); grijeh, istočni (351-353); eshatologija (272-274), Tomislav Ivančić, Susret sa živim Bogom, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2000., Nikola Dogan, U potrazi za Bogom. Kršćanin u postmodernom vremenu, Biblioteka Diacovensia, Đakovo 2003.

 
 
Dopunska

Romanus Cessario, “Kreposti”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007., 9-102; Benedikt XVI., “Dogma i navještaj”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2011., 273-308; Adalbert Rebić, “Biblijska prapovijest”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 57-190; Robert Barron, “Katolicizam”, Verbum, 2015., 15-43; 157-186.; Christoph Böttigheimer, “Shvatiti vjeru. Teologija čina vjere.”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2015., Hans Urs von Balthasar, “Eshatologija u našem vremenu. Posljednje čovjekove stvari i kršćanstvo.”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018.

 
 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  2. Uredno izvršene obveze – sudjelovanje u provjerama znanja.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na aktivnostima na nastavi i kolokvijima.
 
 
Način polaganja ispita

1)      Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni); 2. kolokvij (pismeni)  

2)     Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Ocjenjivanja studentskog rada se izvršava prema sljedećoj bodovnoj ljestvici:

nedovoljan (1) – 0-49,9%

dovoljan (2) – 50–64,9%

dobar (3) – 65–79,9%

vrlo dobar (4) – 80–89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • 1. kolokvij  – 35 %
  • 2. kolokvij – 35%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno pozitivno odgovoriti na 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
 
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 7. i 15. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet.
2. Kršćanska vjera kao polazište kršćanske teologije
3. Teologija je razumijevanje vjere
4. Teologija je govor o Bogu
5. Teologija je reflektirano samorazumijevanje kršćanske zajednice - Crkve
6. Teologija i javno lice vjere
7. Kolokvij
8. Biblijsko razumijevanje čovjeka: Stari i Novi zavjet
9. Kršćanska antropologija: grijeh i milost
10. Kršćanska antropologija: teologalne kreposti
11. Krašćanska antropologija: eshatološki vidici s obzirom na čovjeka
12. Kršćanska antropologija: konfesionalni naglasci
13. Sudjelovanje na predavanju, tribini ili okruglom stolu
14. Granična pitanja teologija i drugih znansoti
15. Kolokvij