Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u sociologiju religije
Kratica predmeta SOCP5-4 Šifra predmeta 158567
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 670
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Mravunac
Akademski stupanj/naziv Diplomirani sociolog i filozof Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.mravunac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 679
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matea Škomrlj
Akademski stupanj/naziv magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail mskomrlj@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija:

Pregled sociologije religije. Osposobiti studente da znaju uočiti i analizirati pojedine religijske fenomene u društvu.

Sadržaj kolegija:

Određivanje religioznosti. Klasični autori u sociologiji religije: Durkheim, Marx, Weber. Suvremeni teoretski pristupi religiji; suvremeno stanje religioznosti u svijetu; religioznost u Hrvatskoj; alternativna religioznost i novi religijski pokreti; javna uloga Crkve, sekularizacija, religija i moral, odnos religije i dobrovoljnosti.

Seminar: analiza tema kroz koje će se studenti upoznati s religijskim fenomenima, te ih sociološki iščitavati. U seminaru studenti sudjeluju na sljedeći način: kratkim pismenim prilozima na određenu temu, sudjelovanjem u raspravi te izradbom seminarskog rada

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Izdvojiti glavne značajke suvremenih socioloških teorija religije. Prepoznati ulogu i značaj pojedinih suvremenih autora sociologije religije. Organizirati autore prema korištenim teorijskim pristupima. Povezati različite teorije sociologije religije sa srodnim društvenim temama. Diskutirati o društvenim procesima koristeći suvremene teorijske pravce u sociologiji religije. Predložiti nove pristupe suvremenim problematikama u sociologiji religije.
Literatura
Obvezna
 1. Davie, G. (2005). Religija u suvremenoj Europi. Zagreb: Golden marketing. (Poglavlja: Teorijska gledišta; Zastupničko sjećanje 1; Estetsko ili simboličko sjećanje:kulturna sfera; Zaključak: mutacija sjećanja).
 2. Zrinščak, S. (2008). Što je religija i čemu religija: sociološki pristup, u: Bogoslovksa smotra 78 (1): 25-37.
 3. Nisbet, R.A. (2007) Sociološka tradicija, Zagreb, Golden marketing – Tehnička knjiga (Poglavlje: Sveto).
 4. Črpić, G., Zrinščak, S. (2010). Dinamičnost u stabilnosti: religioznost u Hrvatskoj 1999. i 2008. godine, u: Društvena istraživanja, vol 19, 1-2 (105-106), 3-27.
 5. Jukić, J.(1991). Budućnost religije. Split: Matica Hrvatska (Poglavlje: »Socijalistički feudalizam, postmoderna i karizmatična religioznost«, str. 207-258).
 6. Mardešić, Ž. (2007). Rascjep u svetome. Zagreb: Kršćanska sadašnjost (Poglavlj: “Sveto u Hrvatskom društvu”, str. 795 – 886).
 7. S. Zrinščak (2020.) Religija. U: S. Zrinščak i sur. Opća sociologija s uvodom u sociologiju prava (str. 498-515). Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu
Dopunska

Kueng, H., Kršćanstvo i svjetske religije: Uvod u dijalog s islamom, hinduizmom i budizmom, Naprijed, Zagreb, 1994.; Cifrić, I. Percepcija nekih odnosa crkve i države i uloga crkve i religije u društvu, u: Sociologija sela, 38(2000), 1-2(147/148), Suplement, 227-269;  Cifrić, I., Vjernička struktura u tranzicijskom kontekstu hrvatskog društva, u: Društvena istraživanja 4(1995), br. 6(20), 819-836; E. Gellner, Postmodernizam, razum i religija, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2000.; M. Heidegger, Fenomenologija religioznog života, Demetra, Zagreb, 2004.; D. Jerolimov-Marinović, Društveni kontekst i teorijsko hipotetski okvir istraživanja “Religijske promjene i vrijednosti u hrvatskom društvu”, u: Sociologija sela, 38(2000)1/2, (147/148), Suplement, str. 21-36; H. Knoblauch, Sociologija religije, Demetra, Zagreb, 2004.; K. Lëwit, Svjetska povijest i događanje spasa, Cesarec – Svjetlost, Sarajevo, 1990.; Mandarić, Blaženka, s. Valentina. Religiozni identitet zagrebačkih srednjoškolaca, Institut društvenih znanosti ‘Ivo Pilar’, Zagreb, 2000.; D. Marinović-Jerolimov, Višedimenzionalni pristup u istraživanju religioznosti: smjernice za istraživanje u Hrvatskoj, u: Društvena istraživanja 4(1995), br. 6(20), str. 837-851; M. Weber, Protestantska etika i duh kapitalizma, Veselin Masleša – Svjetlost, Sarajevo, 1989.; M. Weber, Sociologija religije, Kruzak, Zagreb, 2000.;S. Zrinščak, Sociologija religije. Hrvatsko iskustvo, Pravni fakultet, Zagreb, 1999. James, W. ( 1990.), Raznolikosti religioznog iskustva, Zagreb, Naprijed. Freud, S. (2000.), Totem i tabu – neke podudarnosti u društvenom životu divljaka i neurotičara, Zagreb, Stari grad. Kovač, T. (2013.), Crkva gleda s poštovanjem i muslimane” (NA 3) (Post)koncilski zaokret Katoličke Crkve prema islamu i njegovi teološki izazovi (Doktorska disertacija), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Durkheim, E. (2008). Elementarni oblici religijskog života: totemistički sustav u Australiji, Zagreb,  Naklada Jesenski i Turk – Hrvatsko sociološko društvo.; Douglas, M. (2004). Čisto i opasno: analiza predodžbi o nečistom i zabranjenom, Zagreb, Algoritam.; Turner, V. (1989). Od rituala do teatra: ozbiljnost ljudske igre, Zagreb, August Cesarec.; Maritain, J. (1989). Cjeloviti humanizam, Zagreb, Kršćanska sadašnjost.; de Lubac, H. (2009). Drama ateističkog humanizma. Rijeka, Sarajevo: Ex libris, Synopsis.; Tillich, P. (2009). Teologija kulture. Rijeka, Sarajevo: Ex libris, Synopsis.; Bajsić, V. (1980). Strah za granicu. Pitanja sadašnjeg trenutka, Zagreb, Kršćanska sadašnjost.; Bajsić, V. (1994). Obrnuto vrijeme, Zagreb, Kršćanska sadašnjost.; Bajsić, V. (1994). Ekologija slobode, Zagreb, Kršćanska sadašnjost.; Berger, P. L., ur. (2008). Desekularizacija sveta. Oživljavanje religije i svetska politika, Novi Sad, Mediterran Publishing.; Odabrane stranice iz beletristike kao što su: F. M. Dostojevski, Braća Karamazovi; Flannery O’Connor, Mudra krv; Hermann Hesse, Siddharhta; Graham Greene, Kraj ljubavne priče; Shusaku Endo, Šutnja; Marilynne Robinson, Gilead; Ranko Marinković: Glorija; Petar Šegedin: Djeca Božja, Miroslav Krleža: Legenda…

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave: prisutnost na najmanje 70% nastave.
 • Uredno izvršene seminarske obveze: seminarsko izlaganje.
 • Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminarsko izlaganje, aktivnost na nastavi i dva pismena kolokvija)
 • Završni pismeni ispit
Način ocjenjivanja

 

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

a)  seminarske obveze  – 10%

b) kolokviji – 60%

2. Završni ispit – 30% ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50 do 64,9%

dobar (3) – 65 do 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9%

izvrstan (5) – 90 do 100%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Seminarski rad 0.5 20
Kolokvij-međuispit 0.625 25
Kolokvij-međuispit 0.625 25
Ukupno tijekom nastave 3.25 70
Završni ispit 0.75 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 9. tjedan nastave; 2. kolokvij: 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Upoznavanje s materijom i načinom rada
2. Sociološko određivanje religije.
3. Suvremene sociološke teorije: Grace Davie.
4. Suvremene sociološke teorije religije: Grace Davie
5. Suvremene sociološke teorije religije: Danièle Hervieu-Leger
6. Klasične sociološke teorije religije: Durkheim
7. Klasične sociološke teorije religije: Marx
8. Klasične sociološke teorije religije: Weber
9. Kolokvij
10. Sekularizacijske teorije i kritika selarizacijskih teorija
11. Religioznost u komunističkom sustavu u Hrvatskoj
12. Pučka religioznosti u Hrvatskoj
13. Suvremena religioznost u Hrvatskoj
14. Novi religijski pokreti i alternativna religioznost
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminar i podjela seminara
2. Izlaganje seminarske teme i interpretacija odabranih tekstova
3. Izlaganje seminarske teme i interpretacija odabranih tekstova
4. Izlaganje seminarske teme i interpretacija odabranih tekstova
5. Izlaganje seminarske teme i interpretacija odabranih tekstova
6. Izlaganje seminarske teme i interpretacija odabranih tekstova
7. Izlaganje seminarske teme i interpretacija odabranih tekstova
8. Izlaganje seminarske teme i interpretacija odabranih tekstova
9. Kolokvij 1
10. Izlaganje seminarske teme i interpretacija odabranih tekstova
11. Izlaganje seminarske teme i interpretacija odabranih tekstova
12. Izlaganje seminarske teme i interpretacija odabranih tekstova
13. Izlaganje seminarske teme i interpretacija odabranih tekstova
14. Interpretacija odabranih tekstova
15. Kolokvij II