Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u sociologiju
Kratica predmeta SOCP1-1 Šifra predmeta 197140
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 45
Seminari 45
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivana Brstilo Lovrić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivana.brstilo@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 679
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mario Bara
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mario.bara@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 607
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Nika Đuho
Akademski stupanj/naziv Magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail nika.djuho@unicath.hr Telefon +385 (1) 3607 632
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Uvid u razloge nastanka sociologije, posebnost sociologije kao akademske discipline, pregled osnovnih koncepcija razumijevanja sociologije te osnovnih perspektiva i pojmova u sociologiji.

Predmet analize sociologije; kontekst nastanka sociologije; temeljne sociološke perspektive; funkcionalizam; konfliktne teorije; simbolički interakcionizam; etnometodologija; fenomenologija; sociologija i ideologija; klasici sociologije; društvene institucije; društveni fenomeni i procesi. Upoznavanje s općim temama poput socioloških perspektiva te društvenim snagama i intelektualnim gibanjima u razvoju sociologije. Usvajanje klasičnih socioloških pojmova u djelima osnivača sociologije kao znanstvene discipline te socioloških teoretičara 19. i prve polovice 20. stoljeća. To se odnosi na sociološke koncepte H. Saint – Simona, A. Comtea, H. Spencera, K. Marxa, E. Durkheima, M. Webera, A. de Tocquevillea, zatim teorije elita (V. Pareto, G. Mosca), njemački formalizam (F. Tönnies, G. Simmel, L. Von Wiese, A. Vierkandt), američki formalizam (Small, Ross, Park, Sorokin), ranu čikašku školu i početke simboličkog interakcionizma te radikalnu sociologiju u Americi (Ch. W. Mills).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne sociološke pojmove. Izdvojiti značajke temeljnih socioloških perspektiva i njihovih predstavnika. Izdvojiti sličnosti i razlike temeljnih socioloških perspektiva. Diskutirati o društvenim fenomenima i procesima u perspektivi temeljnih socioloških teorija i autora. Prepoznati osnovne teorijske pojmove klasika socioloških teorija. Grupirati glavne pojmove i definicije klasičnih socioloških teorija prema autorima. Sažeti glavne ideje socioloških klasika i njihove implikacije. Analizirati osnovne postavke obrađenih teorija.
Literatura
Obvezna

Cvjetičanin, V. i Supek, R. (2003). Emile Durkheim i francuska sociološka škola. Sociološka hrestomatija. Zagreb: Naklada Ljevak.; Durkheim, E. (2008). Elementarni oblici religijskog života. Zagreb: Jesenski i Turk.; Đurić, M. (1987). Sociologija Maxa Webera. Sociološka hrestomatija. Zagreb: Naprijed.; Fiamengo, A. (1987). Sociološka hrestomatija. Zagreb: Naprijed.; Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus. (odabrana poglavlja); Haralambos, M., Holborn, M. (2002). Sociologija. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. (odabrana poglavlja); Jukić, J. (1993). Oktobar prije Bastille. Obnovljeni život, XLV; Kalanj, R. (2005). Suvremenost klasične sociologije. Zagreb: Politička kultura. (odabrana poglavlja); Korać, V. (1987). Marksovo shvaćanje čovjeka. Sociološka hrestomatija. Zagreb: Naprijed.; Lukić, R. D. (1987). Formalizam u sociologiji. Sociološka hrestomatija. Zagreb: Naprijed; Nisbet, A. R. (2007). Sociološka tradicija. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. (odabrana poglavlja); Ritzer. G. (1997). Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Globus. (odabrana poglavlja); Simmel, G. (2001). Kontrapunkti kulture. Zagreb: Jesenski i Turk.; Supek, R. (1987). Biologizam u sociologiji: sociološka hrestomatija. Zagreb: Naprijed.; Žepić, B. (2007). Sociologija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Dopunska

Weber, M.(1999). Vlast i Politika. Zagreb: Jesenski i Turk.; Weber, M. (1989). Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo: Veselin Masleša.; Weber, M. (1989). Metodologija društvenih nauka. Zagreb: Globus.; Durkheim, E. (1999). Pravila sociološke metode. Zagreb: Jesenski i Turk.; Merton, R. K.(1979). O teorijskoj sociologiji. Zagreb: CDD.; Parsons, T. (1991). Društva. Zagreb: August Cesarec.; Wright Mills, C. (1964). Elita vlasti. Beograd: Kultura.; Wright Mills, C.(1979). Bijeli ovratnik: američke srednje klase. Zagreb: Naprijed.; Wright Mills, C. (1964). Sociološka imaginacija. Beograd: Savremena škola.; Marcuse, H. (1989). Čovjek jedne dimenzije. Sarajevo: Veselin Masleša.; Fromm, E. (1984). Djela u 12 svezaka. Zagreb: Naprijed; Marx, K., Engels, F. (1989) Rani radovi (deveto izdanje), Zagreb, Naprijed;  Županov, J. (1993). Dominantne vrijednosti hrvatskog društva. Erasmus, str. 2-6. Županov, J. (2011). Hrvatsko društvo danas – kontinuitet i promjena. Politička misao, 48: 3., str. 145-163.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70 posto nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.

2. Uredno izvršene seminarske obveze – prema pravilima pripremljeni i u zadanom vremenskom terminu predani seminarski zadaci. Napomena: Pripremljeni i na vrijeme predani seminarski zadaci su uvjet za pristup završnom ispitu.

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 posto tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvarenih na pismenim kolokvijima i seminarskim zadacima.

4. Uredno izvršene obveze na predmetu “Radionica temeljnih pojmova u sociologiji”.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

1.       Nastavne aktivnosti – kolokviji i seminarski zadaci.

Završni ispit- usmeni ispit.

 

 

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1.       Nastavne aktivnosti (kolokviji i seminarski zadaci) – 70 posto ocjene.

2.       Završni ispit – 30 posto ocjene.

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50- 64 %

dobar (3) – 65 – 79 %

vrlo dobar (4) – 80 – 89 %

izvrstan (5) – 90 i više %

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 2.25 0
Kolokvij-međuispit 0.8625 15
Kolokvij-međuispit 0.8625 15
Kolokvij-međuispit 0.8625 15
Kolokvij-međuispit 0.8625 15
Seminarski rad 0.575 10
Ukupno tijekom nastave 6.275 70
Završni ispit 1.725 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 8 100
Datumi kolokvija Prema objavljenom rasporedu: 4.; 7.; 11.; 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Predstavljanje predmeta: kontekst nastanka sociologije te pregled temeljnih socioloških perspektiva
2. Temeljne sociološke perspektive: funkcionalizam
3. Temeljne sociološke perspektive: marksizam
4. Kolokvij 1; Temeljne sociološke perspektive: perspektive društvene akcije i interakcije
5. Glavne teme u sociologiji: zajednica (raspad)
6. Glavne teme sociologije: zajednica (rekonstrukcija)
7. Kolokvij 2
8. (Pred) sociološki koncepti o društvu i uloga Saint - Simona
9. Sociološke teorije Augustea Comtea
10. Biologizam Herberta Spencera
11. Kolokvij 3; Formalizam u sociologiji i glavni predstavnici
12. Sociološki pojmovi u djelu Karla Marxa
13. Sociologija Emilea Durkheima
14. Osnovni sociološki pojmovi Maxa Webera
15. Kolokvij 4; Rana američka sociologija
Seminari
Tjedan Tema
1. Seminarske teme – Predstavljanje kolegija i studentskih obveza
2. Seminarske teme - Temeljne sociološke perspektive: funkcionalizam
3. Seminarske teme - Temeljne sociološke perspektive: marksizam
4. Seminarske teme - Temeljne sociološke perspektive: perspektive društvene akcije i interakcije
5. Seminarske teme – Glavne teme u sociologiji: zajednica (raspad)
6. Seminarske teme - Glavne teme u sociologiju: zajednica (rekonstrukcija)
7. Kolokvij 2
8. Seminarske teme - (Pred) sociološki koncepti o društvu i uloga Saint - Simona
9. Seminarske teme - Sociološke teorije Augustea Comtea
10. Seminarske teme - Biologizam Herberta Spencera
11. Kolokvij 3; Seminarske teme - Formalizam u sociologiji i glavni predstavnici
12. Seminarske teme - Sociološki pojmovi u djelu Karla Marxa
13. Seminarske teme - Sociologija Emilea Durkheima
14. Seminarske teme - Osnovni sociološki pojmovi Maxa Webera
15. Kolokvij 4; Seminarske teme - Rana američka sociologija