Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u sociologiju medija
Kratica predmeta SOCP6-3 Šifra predmeta 158349
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Bara
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mario.bara@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 607
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mateja Plenković
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail mateja.sakic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet pruža uvod u široki spektar tema kojima se bave sociologija medija i znanost o medijima. Pruža kratki presjek povijesnih i društvenih okolnosti i preduvjeta nastanka masovnih i novih medija; stjecanje znanja osnovnih pojmova i modela djelovanja masovnih medija; analizu teorija i istraživanja medijskih učinaka; pregled glavnih socioloških škola i autora kojima su mediji (bili) glavni predmet istraživanja i promišljanja. Također, studenti upoznaju glavne karakteristike hrvatskog medijskog prostora i uče kritički promišljati o medijima te odnosu medija i društva.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati ulogu i značaj osnovnih obilježja komuniciranja i komunikacijskih procesa u društvu. Objasniti ulogu medija u društveno-kulturnom razvoju. Diskutirati o nastanku i razvoju masovnih medija i masovne kulture. Sažeti glavne ideje međusobnog utjecaja medija i društva. Analizirati osnovne postavke medijskih formi i sadržaja.
Literatura
Obvezna

Bilić, P., Švob-Đokić, N. i Balabanić, I. (2014), Mreže javne komunikacije u Hrvatskoj: medijatizacija javne sfere i izazovi novih medija (Teorijski izvještaj D1), Zagreb: IRMO i HRZZ.; Hjarvard, S. (2008), The Mediatization of society, Nordicom Review, 29(2), str. 105-134.; Kunczik, M., Zipfel, A. (2006), Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung. (odabrana poglavlja); Peruško, Z. (ur.) (2011), Uvod u medije, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo.; Turow, J. (2012), Mediji danas: uvod u masovne komunikacije, Beograd: Clio.

Dopunska

Briggs, A., Burke, P. (2011), Socijalna povijest medija – od Gutenberga do interneta, Zagreb: Naklada Pelago.; Castells, M. (2000), Uspon umreženog društva, Zagreb: Golden marketing.; Castells, M. (2003), Internet galaksija: razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.; Hromadžić, H. (2014), Medijska konstrukcija društvene zbilje, Zagreb: AGM.; Inglis, F. (1991), Teorija medija, Zagreb: AGM.; Jantol, T. (2011), Sistemska teorija masovnih medija, Politička misao, 48(2), str. 143-158.; Littlejohn, S. W. i Foss, K. A. (2009), Encyclopedia of communication theory, USA: Sage.; McQuail, D. (1969), Uvod u sociologiju masovnih komunikacija, Beograd: Glas.; Peruško Čulek, Z. (1999), Demokracija i mediji, Zagreb: „Barbat“.; Seaton, J. (1992), The sociology of the mass media. U Curran, J. & Seaton, J. (eds.) (1992). Power Without Responsibility: The Press and Broadcasting in Britain. London: Routledge.; Subrahmanyam, K., Šmahel, D. (2011), Digital Youth: The Role of Media in Development, New York: Springer.; Van Dijck, J. (2013), The Culture of Connectivity: A critical History of Social Media, Oxford University Press.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave) i stjecanje minimalno 35 od ukupno 100 bodova unutar obveznih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz zadane nastavne aktivnosti i završni ispit (minimum za prolaz na završnom ispitu je 50% točne riješenosti).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene a)  kolokviji – 50 % b) seminarske obveze  – 20 %

2. Završni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova

dobar (3) – 65 do 79,9% bodova

dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 1.4 50
Seminarski rad 0.6 20
Ukupno tijekom nastave 2.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija Prema rasporedu objavljenom na početku semestra.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Komunikacijske znanosti: definicije i pojmovi
3. Razvoj medija: tisak, radio i televizija
4. Gledanje i analiza filma
5. Razvoj medija: internet
6. Društveni mediji
7. Promjene u shvaćanju medijske publike
8. Teorije o medijskim učincima
9. Mediji, društvo i politika
10. Mediji u sociološkim teorijama
11. Metode istraživanja medija
12. Kolokvij
13. Praktikum iz analize sadržaja
14. Praktikum iz analize sadržaja
15. Sinteza tema, refleksija semestra i upute za završni ispit
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih obveza
2. Globalizacija, demokracija i medijski konglomerati: slučajevi Walt Disney, News Corporation, Google i dr.
3. Noam Chomsky i medijska propaganda
4. Mediji i postmoderno društvo u radovima Baudrillarda i Gibsona
5. Mediji i rat
6. Industrija video-igara
7. Medijsko kovanje slavnih: primjer Madonne
8. Rodni stereotipi u medijima
9. Mladi i korištenje Facebooka
10. Veliki Brat nas gleda – medijsko oblikovanje kulture egzibicionizma i voajerizma
11. Televizijske serije i njihova publika
12. Kolokvij
13. Medijska manipulacija mladima
14. Virtualne zajednice
15. Sinteza tema, refleksija semestra i upute za završni ispit