Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u psihologiju
Kratica predmeta SOCP1-8 Šifra predmeta 97863
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Josip Bošnjaković
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail josip.bosnjakovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Upoznavanje studenata s povijesnim razvojem ideje znanstvene psihologije, definicijom i predmetom psihologije te glavnim područjima znanstvenog proučavanja u psihologiji.

Sadržaj predmeta:

Filozofski i znanstveni korijeni psihologije; teorijski sustavi u psihologiji; odnos psihologije prema srodnim znanostima; upoznavanje s glavnim znanstvenim područjima unutar psihologije – biološke osnove ponašanja, percepcija, učenje i pamćenje, emocije, motivacija, spoznaja, sposobnosti, razvoj ličnosti, psihološki poremećaji. Etički izazovi u psihologiji.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon položenog predmeta student će moći: - Nabrojiti glavne pravce u povijesti psihologije kao i suvremene pristupe - Sažeti i objasniti dinamičke i kognitivne procese - Protumačiti procese motivacije, osjećaja, sukoba i prilagođivanja. Prepoznati kako izabrati, analizirati, obraditi i pohranjivati informacije - Objasniti i prokazati ljudsko ponašanje - Poboljšati kvalitetu života te integrirati sadržaj predmeta sa svakidašnjim životnim situacijama - Napisati seminar o izloženoj temi
Literatura
Obvezna

Petz, B. (2010). Uvod u psihologiju, Jastrebarsko: Naklada Slap.(izabrani dijelovi udžbenika)

Rathus, S. P. (2001). Temelji psihologije, Jastrebarsko: Naklada Slap. (izabrani dijelovi udžbenika)

Bošnjaković J. (ur.) (2014), Izgrađivati zrelu osobnost za plodne međuljudske odnose, KBF, Đakovo. (Izabrani dijelovi Zbornika)

Dopunska

Muzur, A. (2010). Tajne mozga, Zagreb: Medicinska naklada.

Goleman, D. (2012). Emocionalna inteligencija, Zagreb: Mozaik knjiga.

Milivojević, Z. (2010). Emocije, Zagreb: Mozaik knjiga.

Brajša, P. (2013). Bez razgovora se ne može, Zagreb: Glas Koncila.

Johnson, S. (2001). Tko je maknuo moj sir, Zagreb: Svijet knjige.

Brajša-Žganec A. i dr. (2014), Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, HPK – Naklada Slap, Zagreb.

Živković I. (2015), Temeljni koncepti socijalne psihologije, Baltazar, Zaprešić.

Bošnjaković J. (ur.) (2014), Izgrađivati zrelu osobnost za plodne međuljudske odnose, KBF, Đakovo.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu)

2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, seminarski rad)

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; dva kolokvija (pismeno);
2) Završni ispit (usmeni); Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave kroz zadane nastavne aktivnosti – kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i kolokvija.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova

dobar (3) – 65 do 79,9% bodova

dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

a) Kolokvij 1 – 30%

b) Kolokvij 2 – 30%

c) Seminarski rad – 10%

2. Završni ispit (usmeni) – 30 % ocjene

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.66 30
Kolokvij-međuispit 0.66 30
Seminarski rad 0.22 10
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija Šesti i jedanaesti termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Što je Psihologija?
2. Metode istraživanja
3. Organske osnove naših doživljavanja
4. Osjeti i percepcija
5. Učenje
6. Pamćenje
7. Mišljenje i govor
8. Čuvstva/Emocije
9. Ličnost
10. Motivacija
11. Inteligencija
12. Primjena psihologije u društvenom životu
13. Društvene mreže i psihologija
14. Psihički poremećaji i poremećaji ličnosti
15. Integracija osobnosti i empatija
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminare
2. Različiti psihološki pristupi tijekom povijesti
3. Ispunjavanje upitnika i analiza rezultata
4. Socijalizacijski utjecaji roditelja i vršnjaka u djetinjstvu
5. Odnosi adolescenata s roditeljima i vršnjacima
6. Uloga privrženosti u bliskim odnosima tijekom adolescencije i odrasle dobi
7. Verbalna i neverbalna komunikacija
8. Partnerski odnosi, obitelj i roditeljstvo u suvremenom društvu
9. Ja-Ti-Mi (Interpersonalnost); Međuljudska privlačnost
10. Stavovi
11. Emotivna inteligencija
12. Raz-govor
13. Facebook, Twitter
14. Empatija – Verbalizacija i Parafraziranje
15. Osvrt na seminarske radove