Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u pomoćne povijesne znanosti I
Kratica predmeta POVP2-7 Šifra predmeta 116632
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mirjana Matijević Sokol
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Cilj je kolegija uvođenje u temeljne vještine istraživačkog rada odnosno postizanje uvida u tehnička znanja i postupke osobito za rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi u arhivima, knjižnicama i sl.

Sadržaj: Predmet obuhvaća pregled dijela tradicionalnih temeljnih pomoćnih povijesnih disciplina koje omogućavaju rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi. To su latinska paleografija i diplomatika. U paleografiji se obrađuju epigrafska i paleografska pisma rimske epohe (kapitala, kurziv, uncijala i poluuncijala) i srednjovjekovna latinska pisma (nacionalna pisma, karolina, gotica, humanistika) s osobitim obzirom na hrvatske povijesne prostore. U diplomatici se definira njezino područje i metode istraživanja te donosi povijesni pregled razvoja diplomatike s posebnim obzirom na Hrvatsku odnosno njezin diplomatički korpus.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati pojmove paleografije (osobito latinske) 2. Prepoznati i kronološki i teritorijalno odrediti latinska pisma 3. Primijeniti znanja paleografije u kritičkoj analizi isprava 4. Definirati pojmove diplomatike 5. Raspoznavati različite vrste dokumenata na temelju vanjskih karakteristika 6. Kritički analizirati dokumente 7. Pridržavati se etičkih načela u radu
Literatura
Obvezna

 

J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, Zagreb 1991.3 (ili 1972. i 1985.2); Skripta (u pripremi).

Dopunska

V. Novak, Latinska paleografija, Beograd 1952. (ili 1966., 1980., 1987., 1991.); V. Novak, Scriptura Beneventana s osobitim obzirom na tip dalmatinske beneventane. Paleografijska studija, Zagreb 1920.; J. Nagy, Diplomatika (I. Postanak i razvoj diplomatike, II. Izprave, III. Diplomatika kod Hrvata), u: Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica, sv. 5., Zagreb 1945., str. 58.–65.; A. Cappelli, Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio–evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi: con l’aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di Sigle Epigrafiche, l’antica numerazione romana ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc., Milano 1996. (pretisak izdanja iz 1929. g.)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

 

  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno sudjelovanje u vježbama;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita

 

  1. Nastavne aktivnosti – vježbe; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni i usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • vježbe – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.3 25
Kolokvij-međuispit 0.3 25
Aktivnost na nastavi 0.2 20
Ukupno tijekom nastave 1.6 70
Završni ispit 0.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 7. nastavni termin; 2. kolokvij: 15. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u pomoćne povijesne znanosti
2. Uvod u paleografije (latinsku,hrvatsku) s pregledom literature
3. Latinska paleografija: opći razvoj pisma, pisaća podloga, oblici rukopisa
4. Pisma rimske epohe
5. Nacionalna pisma, karolina
6. Gotica, humanistika
7. Kolokvij
8. Diplomatika: definicija i povijesni pregled s posebnim obzirom na Hrvatsku
9. Sudionici pravnog čina, podjela diplomatičkih dokumenata
10. Nastanak dokumenta
11. Vanjske karakteristike dokumenta
12. Nutarnje karakteristike dokumenta I
13. Tradicija dokumenta I
14. Tradicija dokumenta II
15. Kolokvij
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvod u pomoćne povijesne znanosti
2. Uvod u paleografije (latinsku,hrvatsku) s pregledom literature
3. Latinska paleografija: opći razvoj pisma, pisaća podloga, oblici rukopisa
4. Pisma rimske epohe
5. Nacionalna pisma, karolina
6. Gotica, humanistika
7. Kolokvij
8. Diplomatika: definicija i povijesni pregled s posebnim obzirom na Hrvatsku
9. Sudionici pravnog čina, podjela diplomatičkih dokumenata
10. Nastanak dokumenta
11. Vanjske karakteristike dokumenta
12. Nutarnje karakteristike dokumenta
13. Tradicija dokumenta I
14. Tradicija dokumenta II
15. Kolokvij