Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u filozofiju
Kratica predmeta 2SOCP2-2 Šifra predmeta 197150
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Stjepan Kušar
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail stjepan.kusar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Mravunac
Akademski stupanj/naziv Diplomirani sociolog i filozof Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.mravunac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 679
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

U predavanjima i na seminarima studenti će uvodno biti upoznati s poimanjem filozofije, s njezinom razdiobom po disciplinama i s odnosom spram znanosti i religije. U nastavku posebna će se pozornost posvetiti izabranim primjerima poimanja društva kroz povijest filozofije (antika, srednji vijek, novi vijek). U drugom dijelu kolegija obrađivat će se izabrane teme filozofijske antropologije: animalnost i duh, svjetovnost i povijesnost čovjeka te posebice njegova društvenost: komunikacija-kooperacija-sukobi; spol-brak-obitelj; društvo-država-čovječanstvo. Na kraju će se izričito tematizirati etičnost čovjeka. – Predavanja i seminari koncipirani su imajući u vidu da su slušači studenti sociologije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Uvid u specifičnost filozofije u odnosu spram drugih oblika duhovnog odnošenja čovjeka prema stvarnosti; temeljni uvid u društvenost čovjeka kako u povijesno-filozofijskom tako i u sustavnom vidu; spoznaja dostojanstva čovjeka kao moralnog bića koje se obrazuje u društvu..
Literatura
Obvezna

Anzenbacher, A., Filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 1992.; Bajsić, V., Filozofija i teologija u vremenu – članci i rasprave, KS, Zagreb, 1999., 373-443.; Bochenski, J. M., Uvod u filozofsko mišljenje, Split, Verbum 1997.

Dopunska

Platon, Država, Zagreb, 1977.; Aristotel, Nikomahova etika, Zagreb, 1982.; Aristotel, Politika, Zagreb, 1989.; Akvinski, T., „Što je etika? Što je politika? O kraljevstvu“, u: Toma Akvinski – izabrano djelo, izabrao i preveo Tomo Vereš, Zagreb, Globus 2005., 170-235;  Jaspers, K., Duhovna situacija vremena, Zagreb, Matica hrvatska 1998.; Ivan Pavao II., Fides et ratio. Vjera i razum, KS, Zagreb, 1999.; Despot, B., Uvod u filozofiju, Zora, Zagreb 1988.; Fink, E., Uvod u filozofiju, MH, Zagreb 1998.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; dva kolokvija (pismeni); 

2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je: 
nedovoljan (1) 0-49,9% 
dovoljan (2) – 50–64,9% 
dobar (3) – 65–79,9% 
vrlo dobar (4) – 80–89,9% 
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene: 
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene 
1) seminarske obveze – 30% (predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada) 
2) 1. kolokvij – 20% 
3) 2. kolokvij – 20% 

b) Završni ispit – 30% ocjene 
usmeni ispit – 30% (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.84 30
Kolokvij-međuispit 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.56 20
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. nastavni termin; 2. kolokvij: 15. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Pojam filozofije
2. Filozofija i njezine discipline
3. Filozofija i religija
4. Filozofija i znanosti
5. Filozofija i sociologija: antičko poimanje društva (Aristotel)
6. Filozofija i sociologija: srednjovjekovno poimanje društva (Toma Akvinski)
7. Filozofija i sociologija: moderno poimanje društva ('društveni ugovor' i trodioba vlasti)
8. I. kolokvij
9. Čovjek: animalnost i duh
10. Čovjek: svjetovnost i povijesnost
11. Društvenost čovjeka: komunikacija-kooperacija-sukobi
12. Društvenost čovjeka: spol-brak-obitelj
13. Društvenost čovjeka: društvo-država-čovječanstvo
14. Etičnost čovjeka: dostojanstvo osobe
15. II. kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
2. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
3. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
4. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
5. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
6. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
7. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
8. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
9. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
10. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
11. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
12. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
13. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
14. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja
15. Seminarske teme: vezane uz teme predavanja