Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u ekonomiju
Kratica predmeta SOCP1-7 Šifra predmeta 97862
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Petra Palić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail petra.palic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 636
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija:

Stjecanje osnovnih znanja iz mikroekonomije i makroekonomije.

Sadržaj kolegija:

Uvod: ekonomski problem: granica proizvodnih mogućnosti, specijalizacija i trgovina, komparativna prednost.

Mikroekonomija: teorija ponašanja potrošača: racionalnost, preferencije i korisnost, krivulje indiferencije, maksimizacija korisnosti, funkcija potražnje, supstitucija i efekti dohotka, supstituti i komplementi; teorija poduzeća: tehnologija i proizvodnja, zakon opadajućeg graničnog proizvoda, maksimizacija profita, troškovi, kratkoročno i dugoročno ponašanje poduzeća, ponuda poduzeća; tržišta: ponuda i potražnja, ravnoteža, kompetitivnost, monopol, teorija igara, informacije; tržišta faktora: opća ravnoteža kompetitivnog tržišta, pareto optimalnost, javna dobra, vladine intervencije.

Makroekonomija: agregacija, zatvoreno tržište, tržište roba: potrošnja, investiranje, agregatna potražnja i ravnoteža (IS), fiskalna politika; novac i bankarstvo: agregatna potražnja i ponuda novca i ravnoteža (LM), monetarna politika; opća ravnoteža (IS-LM model); otvoreno tržište i međunarodna trgovina; tečaj i globalna tržišta kapitala; cijene, inflacija i nezaposlenost.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati temeljne pojmove iz osnova mikroekonomije, makroekonomije i međunarodne ekonomije. Objasniti ulogu države, poslodavaca i domaćinstava u temeljnom modelu tržišnog gospodarstva. Diskutirati o gospodarskim ciljevima i koordinaciji vladinih makroekonomskih politika. Izgraditi konzistentan sklop znanja iz ekonomije kao jedan od temelja za produbljivanje i širenje specijalističkih znanja i vještina u daljnjem studiju društvenih znanosti.
Literatura
Obvezna

Mankiw, N.Gregory.; (2006). Osnove ekonomije. Zagreb: MATE; Samuelson, P.; Nordhaus, W.D. (2011). Ekonomija. Zagreb: MATE

Dopunska

Varian, Hal R. (2005). Intermediate microeconomics. W. W. Norton & Company, 7 th edition; Mas-Colell, A. (1995). Microeconomic theory. New York: Oxford University Press; Stiglitz, J., E. (2002). Economics. Santa Cruz: Columbia University, Third Edition, Carl E. Walsh, University of California; Fair, R.C.; Case, K.E. (1989.). Principles of Economics. Prentice-Hall; Accocela, N. (2005). Počela ekonomske politike, Zagreb: MATE

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti  – domaće zadaće, 1.kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni i/ili usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

 

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1) domaće zadaćemax. 20 bodova

2) 1. kolokvijmax. 25 bodova;

3) 2. kolokvijmax. 25 bodova;

b) Završni ispit – 30% ocjene

5) završni ispitmax. 30 bodova (za prolaz je nužno riješiti 50% završnog ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Domaća zadaća 0.44 20
Kolokvij-međuispit 0.55 25
Kolokvij-međuispit 0.55 25
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. tjedan nastave; 2. kolokvij: 12. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u ekonomiju (1); Razmišljati kao ekonomist (2).
2. Međusobna ovisnost i koristi od trgovine (3); Tržišne sile ponude i potražnje (4).
3. Elastičnost i njezina primjena (5); Ponuda, potražnja i državne ekonomske politike (6).
4. Potrošači, proizvođači i učinkovitost tržišta (7); Primjena: troškovi oporezivanja (8).
5. Primjena: međunarodna trgovina (9); Eksternalije (10).
6. Kolokvij.
7. Javna dobra i zajednički resursi (11); Troškovi proizvodnje (12).
8. Poduzeća na tržištima savršene konkurencije (13); Monopol (14).
9. Kako izmjeriti nacionalnog dohotka (15); Kako izmjeriti troškove života (16).
10. Proizvodnja i ekonomski rast (17); Štednja, ulaganja i financijski sustav (18).
11. Osnovni financijski alati (19); Nezaposlenost i prirodna stopa nezaposlenosti (20).
12. Kolokvij.
13. Monetarni sustav (21); Rast novca i inflacija (22).
14. Agregatna ponuda i agregatna potražnja (23); Utjecaj monetarne i fiskalne politike na agregatnu potražnju (24).
15. Zaključna izlaganja.