Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u arhivistiku
Kratica predmeta POVP2-8 Šifra predmeta 111941
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Stipančević
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Upoznati akademski školovane ljude s postojanjem pismohrana ili arhiva, kako pojedinih osoba tako i pojedinih ustanova. Uputiti ih na oblikovanje vlastitih pismohrana i osposobiti ih služiti se postojećim arhivima ili pismohranama. Upoznati zakonski okvir korištenja arhivskoga gradiva. Sadržaj: Sve ljudsko znanje, koje se želi prenijeti budućim naraštajima, zapisano je i najvećim dijelom objavljeno u knjigama i časopisima, što je dostupno u raznim knjižnicama, no mnogi izvori još su uvijek velikim dijelom neobjavljeni i čuvaju se u specijaliziranim ustanovama za njihovo čuvanje, a to su arhivi ili pismohrane. Postoje javni arhivi i posebnički arhivi. Javni arhivi čuvaju gradivo koje je nastalo djelovanjem javnih, tj. državnih i mjesnih vlasti, odnosno državnih ustanova. Posebnički arhivi nastaju djelovanjem svih ostalih subjekata u državi, od pojedinaca, udruga, privatnih tvornica i društava pa do vjerskih zajednica. Način čuvanja, obradbe, rukovanja i korištenja arhivskoga gradiva propisan je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima iz 1997. godine. Svaki pojedinac, pa i pojedini student, svojom djelatnošću stvara vlastitu pismohranu ili arhiv, sadržaj kojega su njegovi dopisi, dnevnici, bilješke i rokovnici, pisani radovi, svjetlopisi i slično. Arhivsko gradivo treba biti uređeno prema određenom sustavu. Upoznajući pojedine sustave, student može svoju pismohranu urediti prema tom pojedinom sustavu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim arhivističkim pojmovima. 2. Prepoznati temeljne procese iz hrvatske, europske i svjetske arhivistike od 18. stoljeća do suvremenog doba. 3. Ovladati temeljnim znanjima iz arhivistike kao pomoćne povijesne znanosti. 4. Prikupljati stručnu i znanstvenu literaturu i istraživati izvore u arhivima, knjižnicama, muzejima i drugim ustanovama. 5. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje. 6. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi. 7. Koristiti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije i vještine komuniciranja. 8. Steći potrebne vještine za nastavak studija, samostalan rad i stručno usavršavanje. 9. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

J. Ivanović, Priručnik iz arhivistike, Zagreb, 2010., str. 21-52, 64-74, 84-137, 231-274.; J. Kolanović (ur.), Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, sv. 1, Zagreb 2006., str. xvii-xx.

Dopunska

J. Kolanović, Arhivistika i povijest upravnih institucija, Arhivski vjesnik, 1(1991-1992), str. 9-20.; M. Lučić, Osobni arhivski fondovi, Zagreb, 2014.; J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb, 1991.; B. Stulli, Arhivistika i arhivska služba. Studije i prilozi, Zagreb 1997.; L. Duranti, P. C. Franks (ur.), Encyclopedia of Archival Science, Lanham-Boulder-New York-London, 2015.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno i zadovoljavajuće izveden rad na obradi arhivskoga gradiva – praktični rad;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – kolokvij (pismeni) i praktični rad;
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • kolokvij – 30%
  • vježbe – 40%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • pismeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.36 30
Praktični rad 0.48 40
Ukupno tijekom nastave 1.64 70
Završni ispit 0.36 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 7. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje - kratak pregled razvoja arhivistike u svijetu i u nas
2. Arhivsko gradivo – svojstva i definicije
3. Arhivsko gradivo – razlozi čuvanja
4. Arhivistička načela – provenijencija/prvobitni red
5. Organizacija gradiva u arhivima – fondovi i zbirke /digitalni arhivi
6. Dostupnost arhivskoga gradiva/ arhivsko i srodno zakonodavstvo
7. Kolokvij
8. Obavijesna pomagala (sumarni i analitički inventari)
9. Fondovi uprave (državna i tijela javne vlasti)
10. Društveno političke organizacije/društva
11. Osobni i obiteljski fondovi (rukopisne ostavštine)
12. Zbirke / konvencionalno gradivo
13. Zbirke /nekonvencionalno gradivo
14. Djelatnost Fotolaboratorija /Središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju
15. Obilazak prostora Hrvatskog državnog arhiva
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Praktični rad 1
3. Praktični rad 2
4. Praktični rad 3
5. Praktični rad 4
6. Praktični rad 5
7. Kolokvij
8. Praktični rad 6
9. Praktični rad 7
10. Praktični rad 8
11. Praktični rad 9
12. Praktični rad 10
13. Praktični rad 11
14. Praktični rad 12
15. Zaključna razmatranja