Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u analizu modernog društva
Kratica predmeta SOCP1-2 Šifra predmeta 97815
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Drago Čengić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail drago.cengic@pilar.hr Telefon +385 (1) 4886 808
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jeronim Dorotić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail jeronim.dorotic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 601
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Upoznati studente s osnovnim sociologijskim pojmovima, konceptima, teorijskim i istraživačkim pristupima modernom društvu i modernom dobu.

Sadržaj predmeta:
Predavanja: Definiranje ključnih odrednica modernog društva i modernog doba te najvažnijih pojmova, koncepcija i teorija u sociologijskoj analizi modernog društva i modernog doba (modernost, modernizacija, postmodernost, država, nacija, religija, tržište, rad, kapital, identitet, globalizacija, problemi devastacije okoliša, i td.).
Seminari: Analiziranje najvažnijih tema kolegija s naglaskom na razvijanju osjećaja za sociologijsko razumijevanje i analizu zadane teorijske građe i društvene zbilje. Studenti u seminaru sudjeluju izravno, u raspravi, te kraćim pismenim prilozima i izradom seminarskog rada.
Timski rad: Studenti će biti organizirani u timove u kojima će detaljno istražiti i analizirati zadane teme vezane uz sadržaj predmeta, nakon čega slijedi izrada prezentacije i timsko izlaganje.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne pojmove te teorijske i istraživačke pristupe modernom društvu i modernom dobu. Diskutirati o društvenim procesima i društvenim promjenama u modernom dobu. Sažeti glavne ideje domaćih i stranih autora koji se bave pitanjima modernizacije. Analizirati osnovne postavke domaćih i stranih autora koji se bave pitanjima modernizacije. Interpretirati osnovne teme/ideje domaćih i stranih autora koji se bave pitanjima modernizacije. Osmisliti primjere za naučene pojmove te teorijske i istraživačke pristupe modernom društvu i modernom dobu.
Literatura
Obvezna

Zeman, Z. (2004). Autonomija i odgođena apokalipsa. Sociologijske teorije modernosti i modernizacije. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. (izabrana poglavlja); Zeman, Z. (1998). Antinomije moderne: filozofijske i sociologijske refleksije. U: Privatizacija i modernizacija, ur. Rogić, I. i Zeman Z. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.; Giddens, A. (2005). Odbjegli svijet: kako globalizacija oblikuje naše živote. Zagreb: Jesenski i Turk.; Berger, P. (1995). Kapitalistička revolucija. Pedeset postavki o blagostanju, jednakosti i slobodi. Zagreb: Naprijed. (izabrana poglavlja); Kalanj, R. (2008). Modernizacija i identitet. Zagreb: Politička kultura. (izabrana poglavlja); Touraine, A. (2007). Kritika modernosti. Zagreb. Politička kultura (izabrana poglavlja).

Dopunska

Kalanj, R. (1994). Moderno društvo i izazovi razvoja. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.; Rogić, I. i Zeman, Z. (1998). Privatizacija i modernizacija. Zagreb: Institut Pilar. ; Katunarić, V. (2003). Sporna zajednica. Novije teorije o naciji i nacionalizmu. Zagreb: Jesenski i Turk. (izabrana poglavlja); Sztompka, P. (1999). The Sociology of Social Change. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell. (izabrana poglavlja); So, A. (1990). Social Change and Development. Modernization, Dependency and World-System Theories. Newbury Park, London, New Delhi: Sage. (izabrana poglavlja); Haralambos, M. i Holborn, M. (2002). Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing. (izabrana poglavlja); Ritzer, G. (1997). Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Nakladni zavod Globus.; Turner, B., ur. (1995). Theories of Modernity and Postmodernity. London: Sage.; Beck, U. (2004). Moć protiv moći u doba globalizacije. Zagreb: Školska knjiga. (izabrana poglavlja).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita:

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

2. Uredno izvršene obveze seminarskog izlaganja i timskog rada;

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom i timskom izlaganju, i na jednom kolokviju.

Način polaganja ispita

Način polaganja ispita:

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; timski rad; jedan kolokvij (pismeni);

2) Završni ispit (pismeni) – minimum za prolaz je 50% ocjene.

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) 50-64 bodova;

dobar (3) 65-79 bodova;

vrlo dobar (4) 80-89 bodova;

izvrstan (5) 90 i više bodova.

Način stjecanja bodova:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene: 1) seminarsko izlaganje – maks. 20 bodova. 2) timski rad – maks. 20 bodova. 3) kolokvij – maks. 30 bodova.

b) Završni ispit – 30% ocjene: 4) Završni ispit – maks. 30 bodova (pismeni – za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50% postavljenih pitanja, tj. osvojiti najmanje 15 od maksimalnih 30 bodova).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Seminarsko izlaganje 0.5 20
Timski rad 0.5 20
Kolokvij-međuispit 0.75 30
Ukupno tijekom nastave 3.25 70
Završni ispit 0.75 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 9. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: Modernost, moderno društvo, modernizacija, moderna: priručne definicije
2. Klasične analize modernoga društva: M. Weber
3. Klasične analize modernoga društva: T. Parsons
4. Teorije modernizacije: S. Huntington
5. Teorije modernizacije: W.W. Rostow
6. Teorije modernizacije: noviji pristupi i zaključna razmatranja
7. Teorije modernosti: A. Giddens – refleksivna modernost
8. Teorije modernosti: U. Beck – društvo rizika
9. Teorije modernosti: A. Touraine – društveni pokreti
10. Teorije modernosti: M. Castells – mrežno društvo / A. Touraine – društveni pokreti
11. Moderno društvo i kapitalizam
12. Globalizacija, moć i moderno društvo
13. Modernizacija i identitet
14. Hrvatska i modernizacija: noviji uvidi
15. Modernost, moderno društvo, modernizacija, moderna: zaključna razmatranja/ kritički osvrt
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarski rad.
2. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
3. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
4. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
5. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
6. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
7. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
8. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
9. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
10. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
11. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
12. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
13. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
14. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama.
15. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama: zaključna razmatranja/kritički osvrt.