Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u akademski studij
Kratica predmeta SOCP1-3 Šifra predmeta 197141
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Filip Galović
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail filip.galovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 601
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:
Stjecanje znanja o izvorima znanstvenih i stručnih informacija, vrstama izvora, pretraživanju baza podataka. Uvođenje u različite komunikacijske diskurse. Upoznavanje s elementima znanstvene pismenosti, osposobljavanje za samostalno formalno uobličavanje i predaju pismenog rada (rukopisa) uredništvima znanstvenog časopisa.

Sadržaj predmeta:
Formalni i neformalni izvori informacija, primarni i sekundarni, tiskani i elektronički te služenje njima u studiju i profesionalnom radu. „Klasični“ sekundarni (tiskani) izvori informacija – bibliografije; Internetski izvori i informacijske tehnologije te načini njihova korištenja u studiju: knjižnični katalozi na webu, bibliografske baze podataka na webu. Strategije pretraživanja u knjižničnim katalozima. Pretraživanje baza podataka. Posjet NSK-u i upoznavanje sa svim mogućnostima dolaženja do kvalitetnih informacija. Što je znanstveno komuniciranje, a što je bibliometrijsko praćenje znanstvenog komuniciranja. Oblikovanje usmene prezentacije, tj. izlaganja te vizualnom prezentacijom potpomognutog izlaganja. Vrste pisanih radova i njihovi elementi. Oblikovanje stručnog i znanstvenog teksta. Elementi dokumentiranja stručnog rukopisa. Osnove citiranja. Vrste bilješki. Struktura bibliografske bilješke. Raspored opisnih elemenata. Sustavi citiranja i oblikovanje bilješki. Objavljivanje stručnog i znanstvenog teksta. Komunikacija s uredništvima i faze u objavljivanju rukopisa.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Samostalno primijeniti MS Office Word, Excel i PPT kroz zadaće i seminar. Demonstrirati stečena znanja i vještine umijeća izlaganja kroz izradu seminara. Demonstrirati stečena znanja i vještine istraživanja i pisanja kroz izradu akademskog eseja. Definirati osnovne pojmove vezane uz akademsko pismo. Objasniti glavne faze istraživačkog procesa na području društvenih znanosti. Samostalno se koristiti literaturom pri izradi akademskog eseja. Objasniti ulogu e-learninga u akademskom studiju, prednosti studiranja u inozemstvu te mogućnosti profesionalnog djelovanja na području društvenih znanosti.
Literatura
Obvezna

Cox, J., Labert, J. i Frye, C. (2010). Microsoft Office 2010: Korak po korak. Zagreb: Dobar plan. ; Oraić Tolić, D. (2011). Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Naklada Ljevak. ; Tkalac Verčič, A., Sinčić Ćorić, D. i Pološki Vokić, N. (2010). Priručnik za metodologiju istraživačkog rada: kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno ili stručno istraživanje. Zagreb: M.E.P. ; Silić, J. (2006). Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika. Zagreb: Disput. ; Zelenika, R. (2000). Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. 4. Izdanje. Rijeka: Ekonomski fakultet, Ljubljana: Ekonomska fakulteta Univerze; Dorotić, Jeronim (2018). Vodič za pisanje akademskog eseja. Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište. (Dostupno na mreži: https://issuu.com/jdorotic/docs/vodic_za_pisanje_akademskog_eseja_2)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave

– prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

2. Uredno izvršene nastavne aktivnosti

– seminarske obveze (pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje); uredno izvršene tri zadaće (pripremljene i na vrijeme predane tri zadaće); i uredno napisan akademski esej (pripremljen i na vrijeme predan akademski esej).

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti

– kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju, na tri zadaće i na akademskom eseju.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

1) Nastavne aktivnosti

– seminarsko izlaganje; tri zadaće i akademski esej.

2) Završni ispit (pismeni).

– minimum za prolaz je 50% ocjene.

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50-64 % bodova
dobar (3) – 65-79 % bodova
vrlo dobar (4) – 80-89 % bodova
izvrstan (5) – 90% i više bodova.

Način stjecanja bodova:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1) seminarsko izlaganje – maks. 20 bodova (Umijeće izlaganja u PowerPoint-u: fokus na zadanu temu maks. 5; poticanje na raspravu i kvaliteta odgovora na postavljena pitanja maks. 4; organizacija, struktura i jasnoća u izlaganju maks. 3; inovativnost, originalnost i interaktivnost maks. 3; verbalna i neverbalna komunikacija maks. 3; etička korektnost maks. 2.)

2) 1. zadaća – maks. 10 bodova (Word u primjeni: Motivacijsko pismo – maks. 5; CV u Europass formatu – maks 5.)

3) 2. zadaća – maks. 10 bodova (Excel u primjeni: kalendar – maks. 3; adresar – maks. 3; troškovnik – maks. 3; grafikon – maks. 1.)

4) 3. zadaća – maks. 10 bodova (Jezik i stil pisanoga teksta – maks. 10)

5) akademski esej – maks. 20 bodova (Akademski esej napisan prema pravilima akademskog pisma.)

b) Završni ispit – 30% ocjene

5) završni ispit – max. 30 bodova (pismeni – za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50% postavljenih pitanja, tj. osvojiti najmanje 15 od maksimalnih 30 bodova).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.36 20
Domaća zadaća 0.18 10
Domaća zadaća 0.18 10
Domaća zadaća 0.18 10
Esej 0.36 20
Pohađanje nastave 0 0
Ukupno tijekom nastave 2.46 70
Završni ispit 0.54 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
3. Upoznavanje s knjižnicom HKS-a i njenim online okružjem. Pronalaženje izvora.
4. Upoznavanje s elementima znanstvene pismenosti: primjena informacijskih tehnologija u akademskom studiju – oblikovanje usmene prezentacije, tj. izlaganja te vizualnom prezentacijom potpomognutog izlaganja u PowerPointu.
5. Upoznavanje s elementima znanstvene pismenosti: primjena informacijskih tehnologija u akademskom studiju – oblikovanje teksta u Wordu.
6. Upoznavanje s elementima znanstvene pismenosti: primjena informacijskih tehnologija u akademskom studiju – oblikovanje tablica i grafičkih prikaza u Excelu.
7. Uvod u akademsko pismo 1: Proces akademskog istraživanja i invencija.
8. Uvod u akademsko pismo 2: Struktura i dijelovi.
9. Uvod u akademsko pismo 3: Pisanje teksta, jezik i znanstveni stil.
10. Uvod u akademsko pismo 4: Citiranje.
11. Uvod u akademsko pismo 5: Dovršavanje rada.
12. Najčešće pogreške u pisanju tekstova.
13. Najčešće pogreške u pisanju tekstova.
14. Visoko obrazovanje u Europskoj uniji i svijetu. Profesionalno djelovanje i karijera.
15. Zaključno predavanje.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarski rad.
2. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
3. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
4. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
5. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
6. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
7. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
8. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
9. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
10. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
11. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
12. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
13. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
14. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
15. Seminarski rad – umijeće prezentiranja na slobodne teme.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Upoznavanje studenata sa sadržajem i ciljem jezično-stilskih vježbi.
2. Jezično-stilske vježbe.
3. Jezično-stilske vježbe.
4. Jezično-stilske vježbe.
5. Jezično-stilske vježbe.
6. Jezično-stilske vježbe.
7. Jezično-stilske vježbe.
8. Jezično-stilske vježbe.
9. Jezično-stilske vježbe.
10. Jezično-stilske vježbe.
11. Jezično-stilske vježbe.
12. Jezično-stilske vježbe.
13. Jezično-stilske vježbe.
14. Jezično-stilske vježbe.
15. Zaključna razmatranja. Sinteza.