Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u akademski studij
Kratica predmeta POVP1-8 Šifra predmeta 198049
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Majnarić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivan.majnaric@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 686
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Filip Galović
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail filip.galovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 674
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljem je predmeta upoznati studente s temeljnim značajkama problematike akademskoga pisanja te s istraživanjima društvenih i humanističkih pojava, odnosno s metodologijom pripreme i izrade stručnih, znanstvenih i akademskih radova. Studenti se, osim što se upoznaju s elementima znanstvene pismenosti, u praktičnome radu pobliže susreću s metodama te tehnikama pisanja i oblikovanja različitih vrsta radova. Studente se također nastoji usmjeriti na pravilnu primjenu standardnojezične norme.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. ovladati temeljnim pojmovima, značajkama i osobitostima akademskoga pisma; 2. ovladati metodama i tehnikama akademskoga pisma; 3. moći primijeniti stečena znanja i vještine u pisanoj i govornoj komunikaciji; 4. pravilno primijeniti standardnojezičnu normu u pisanoj i govornoj komunikaciji; 5. koristiti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije te vještine komuniciranja; 6. steći potrebne vještine za nastavak studija, samostalan rad i stručno usavršavanje; 7. pridržavati se etičkih načela u radu lokalne i opće društvene pojave i procese
Literatura
Obvezna

D. Oraić Tolić, Akademsko pismo. Strategije i tehnike znanstvenoga rada, Zagreb 2011. (odabrana poglavlja); J. Dorotić, Vodič za pisanje akademskog eseja. Zagreb 2018. (https://issuu.com/jdorotic/docs/vodic_za_pisanje_akademskog_eseja_2)

Dopunska

Z. Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb 2012. (odabrana poglavlja); M. Ormuš, M. Matijević, Intelektualni rad: metode i tehnike, 2. neizmijenjeno izdanje, Zagreb 1981; J. Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika. Zagreb 2006.; A. Tkalac Verčič, D. Sinčić Ćorić i N. Pološki Vokić, Priručnik za metodologiju istraživačkog rada: kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno ili stručno istraživanje, Zagreb 2010.; R. Zelenika, Metodologija i tehnika izrade znanstvenog i stručnog rada, Rijeka 2000.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskomu programu i izvedbenomu nastavnomu planu;

2. Uredno izvršene nastavne aktivnosti – seminarske obveze i zadaće;

3. Stjecanje minimalnoga uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti: 70% ocjene: seminarske obveze i zadaće.

Završni ispit: 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita) – pismeni ispit.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

nedovoljan (1) – 0 do 49,9%

dovoljan (2) – 50 do 64,9%

dobar (3) – 65 do 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9%

izvrstan (5) – 90 do 100%

 

Način stjecanja ocjene:

 

  1. a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

1) seminarski rad – 20 %

2) 1. zadaća –25 %

3) 2. zadaća – 25 %

  1. b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50%

ispita)

pismeni ispit – 30 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1 0
Seminarski rad 0.4 20
Domaća zadaća 0.5 25
Domaća zadaća 0.5 25
Ukupno tijekom nastave 2.4 70
Završni ispit 0.6 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija Prema rasporedu koji će biti obznanjen na uvodnom predavanju.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Pojašnjenje sadržaja i cilja predmeta, predstavljanje ispitne literature i objašnjenje studentskih obveza.
2. Uvod u znanost.
3. Elementi znanstvene pismenosti 1.
4. Elementi znanstvene pismenosti 2.
5. Uvod u akademsko pismo 1: Vrste znanstvene i akademske proze.
6. Uvod u akademsko pismo 3: Proces akademskoga istraživanja i invencija.
7. Uvod u akademsko pismo 4: Struktura i dijelovi akademske proze.
8. Uvod u akademsko pismo 6: Pisanje teksta, jezik i znanstveni stil.
9. Uvod u akademsko pismo 5: Najčešće pogreške u pisanju tekstova.
10. Uvod u akademsko pismo 6: Citiranje.
11. Uvod u akademsko pismo 7: Plagiranje.
12. Uvod u akademsko pismo 8: Dovršavanje rada.
13. Umijeće izlaganja.
14. Oblikovanje i čin izlaganja.
15. Zaključna razmatranja. Sinteza.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar: objašnjenje svrhe i načina rada na seminaru, pojašnjenje studentskih obaveza.
2. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
3. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
4. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
5. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
6. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
7. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
8. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
9. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
10. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
11. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
12. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
13. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
14. Seminarski rad – istraživanje slobodne teme, prezentiranje.
15. Zaključna razmatranja. Sinteza.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Upoznavanje studenata sa sadržajem i ciljem jezično-stilskih vježbi.
2. Jezično-stilske vježbe.
3. Jezično-stilske vježbe.
4. Jezično-stilske vježbe.
5. Jezično-stilske vježbe.
6. Jezično-stilske vježbe.
7. Jezično-stilske vježbe.
8. Jezično-stilske vježbe.
9. Jezično-stilske vježbe.
10. Jezično-stilske vježbe.
11. Jezično-stilske vježbe.
12. Jezično-stilske vježbe.
13. Jezično-stilske vježbe.
14. Jezično-stilske vježbe.
15. Zaključna razmatranja. Sinteza.