Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Urbana sociologija
Kratica predmeta SOCD126 Šifra predmeta 142322
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Anka Mišetić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail amisetic@arhitekt.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Nika Đuho
Akademski stupanj/naziv Magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail nika.djuho@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 632
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:
Razumijevanje suvremenog urbanog društva i globalnog urbanizacijskog procesa.
Sadržaj predmeta:
Grad i društvo: upravljanje gradom; klasična urbana sociologija, Čikaška škola, nova urbana sociologija, interakcionistički pristup analizi grada; grad i modernizacija; grad i postmoderna, urbanosociološka istraživanja u hrvatskoj sociologiji

 
 
 
Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Analizirati suvremene urbanizacijske procese. 2. Klasificirati tipove urbanih transformacija. 3. Usporediti i ocijeniti urbane rizike u suvremenom svijetu. 4. Identificirati glavne socijalne aktere u urbanom razvoju. 5. Primijeniti koncepte socijalne održivosti u kontektstu hrvatskih urbanih politika.
Literatura
Obvezna

Čaldarović, O. (2014.) Suvremena sociologija grada, Jesenski i Turk;
Vresk, M. (2002.) Razvoj urbanih sistema u svijetu, Školska knjiga, Zagreb

 
 
 
Dopunska

Sassen, S. (2001.) The Global City, Princeton University Press;
Lynch, K. (2000.) The Image of the City, The MIT Press;
Mišetić, A. (2004.) Gradski rituali, Hrvatska sveučilišna naklada;
Mišetić, A., Miletić, G.M., Ursić, S. (2012.) Vitalni gradovi, Institut Pilar, Zagreb.

 
 
 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom planu nastave;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% ukupne ocjene tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

 
 
 
Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
2) Završni ispit (pismeni).

 
 
 
Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskoga rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:
dovoljan (2) – 50-64 bodova
dobar (3) – 65-79 bodova
vrlo dobar (4) – 80-89 bodova
izvrstan (5) – 90 i više bodova

Način stjecanja bodova:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
1) seminarsko izlaganje – 30 bodova;
2) 1. kolokvij – 20 bodova;
3) 2. kolokvij – 20 bodova;

b) Završni ispit – 30% ocjene
4) završni ispit – 30 bodova.

 
 
 
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5
Seminarsko izlaganje 1.35 30
Kolokvij-međuispit 0.9 20
Kolokvij-međuispit 0.9 20
Ukupno tijekom nastave 4.65 70
Završni ispit 1.35 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. tjedan nastave;
2. kolokvij: 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Industrijski grad – modernizacijski procesi.
2. Postindustrijski grad – postmoderni zaokret.
3. Urbane institucije: kultura, obrazovanje, zdravlje.
4. Urbane institucije: trgovina, financije, politika.
5. Urbane institucije: slobodno vrijeme, identitet.
6. Urbane transformacije i globalni urbanizacijski procesi.
7. Urbana baština i koncepti održivosti.
8. Kolokvij.
9. Urbani rizici: socijalni i ekološki.
10. Suvremeni gradovi i upravljanje rizicima.
11. Gradovi u ratu.
12. Slika grada: vizure grada, identiteti.
13. Grad i tehologije: komunikacijske tehnologije, mobilnost.
14. Virtualni grad.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar.
2. Mjesto-nemjesto, prostor-okoliš, kultura-priroda.
3. Rad na tekstovima vezanim za urbane institucije.
4. Rad na tekstovima vezanim za urbane institucije.
5. Rad na tekstovima vezanim za urbane institucije.
6. Rad na tekstovima vezanim uz globalne urbanizacijske procese.
7. Rad na tekstovima vezanim uz koncepte kulturne i socijalne održivosti grada.
8. Kolokvij.
9. Rad na tekstovima i filmskoj građi vezanim uz temu urbanih rizika.
10. Rad na tekstovima i filmskoj građi vezanim uz temu urbanih rizika.
11. Rad na tekstovima vezanim uz temu gradova u ratu (povijest i suvremenost).
12. Rad na tekstovima i radionice vezane uz temu slike grada (mentalne karte grada).
13. Uloga IT u transformaciji grada.
14. Rad na tekstovima vezanim uz fenomen virtualnog grada.
15. Kolokvij.