Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura
Kratica predmeta SOCP2-8 Šifra predmeta 197148
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 1
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Davorin Babić
Akademski stupanj/naziv Profesor Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail davorin.babic@kbf.unizg.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivančica Vadjon
Akademski stupanj/naziv Magistra kineziologije Zvanje Predavač
Kontakt e-mail ivadjonivancica@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura je predmet koji se u visokom obrazovanju obvezno provodi tijekom prva četiri semestra studija. Na višim godinama studija može se izvoditi kao izborni predmet (modul) s obzirom na interes studenata. Programsku jezgru čine skupovi raznovrsnih kinezioloških aktivnosti koje su svrstane u osnovni i posebni nastavni program. Za njih se studenti opredjeljuju s obzirom na interes, stupanj usvojenosti motoričkih znanja,  razinu sposobnosti i prema stanju zdravlja. Konceptualno ovaj nastavni program nadovezuje se na programske sadržaje nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjoj školi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti učinke tjelovježbe na zdravlje; Razlikovati kineziološke aktivnosti prema njihovim učincima na organizam; Demonstrirati primjerene vježbe za razvoj različitih motoričkih sposobnosti; Razviti vlastiti program vježbanja
Literatura
Obvezna

Findak, V. (1992). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga.; Findak, V. (1992). Metodički organizacijski oblici rada u edukaciji, športu i športskoj rekreaciji. Zagreb: Mentorex.; Anderson, B.,  Burke, E. i Pearl, B. (1997). Fitness za sve. Zagreb: Gopal.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.

Način polaganja ispita
Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave
Ukupno tijekom nastave 0 0
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 0 Ukupan udio
nije jednak 100%
- ispravite unešene
podatke!
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe.
2. Osnove kineziološke transformacije.
3. Osnove kineziološke transformacije.
4. Osnove kineziološke transformacije.
5. Osnove kineziološke transformacije.
6. Osnove kineziološke transformacije.
7. Osnove kineziološke transformacije.
8. Osnove kineziološke transformacije.
9. Osnove kineziološke transformacije.
10. Osnove kineziološke transformacije.
11. Osnove kineziološke transformacije.
12. Osnove kineziološke transformacije.
13. Osnove kineziološke transformacije.
14. Osnove kineziološke transformacije.
15. Osnove kineziološke transformacije.