Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Teorija javnog izbora
Kratica predmeta SOCD131 Šifra predmeta 139199
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Petra Palić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail petra.palic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 636
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja o funkcioniranju javnog sektora u nekom društvu. Upoznavanje s teorijom javnog izbora, znanstvene discipline na razmeđi sociologije, politologije i ekonomije.

Sadržaj predmeta:

Uvod u teoriju javnog izbora; Razlozi za kolektivno djelovanje: privatna, javna i zajednička dobra; Metodološki izvori teorije javnog izbora; Ekonomska analiza pravila glasovanja I: pozitivne i normativne posljedice pravila većine; Ekonomska analiza pravila glasovanja II: teorija klubova, glasovanje stopalima; Ekonomska teorija demokracije: birač kao potrošač (A. Downs); Politički poduzetnici, birokracija i ponuda javnih dobara (W. Niskanen); Stranačko nadmetanje i politika koaliranja (W. Riker); Manjkavosti tržišta nasuprot manjkavosti državne regulacije; Uloga institucija i institucionalni racionalni izbor (E. Ostrom); Interesne skupine, financiranje politike i lobiranje (M. Olson); Veličina javnog sektora i ekonomska uspješnost.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Steći osnovna znanja o funkcioniranju javnog sektora, 2. Spoznati ulogu javnih financija u suvremenoj ekonomiji, 3. Argumentirati ulogu interesnih skupina u političkom nadmetanju, 4. Samostalno istražiti i prepoznati glavne probleme u teoriji javnog izbora te sudjelovati u praktičnoj primjeni stečenih znanja.
Literatura
Obvezna

Mueller, D. C. (2006). Javni izbor III. Zagreb: Masmedia.

Laver, M. (2005). Privatne želje i politika. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Petak, Z. (2001). Javna dobra i političko odlučivanje. Zagreb: Fakultet političkih znanosti.

McLean, I. (1997). Uvod u javni izbor. Zagreb: Fakultet političkih znanosti.

Dopunska

Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the Public Sector 3rd Edition. New York: W.W. Norton & Company.

Weber, M. (2013). Vlast i politika. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Ostrom, E. (2006). Upravljanje zajedničkim dobrima. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Seminarsko izlaganje
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti  – seminarsko izlaganje; 1.kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

 

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

     1) seminarsko izlaganje – max. 10 bodova;

     2) 1. kolokvijmax. 30 bodova;

     3) 2. kolokvijmax. 30 bodova;

b) Završni ispit – 30% ocjene

     4) završni ispitmax. 30 bodova

 
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5
Seminarsko izlaganje 0.25 10
Kolokvij-međuispit 0.75 30
Kolokvij-međuispit 0.75 30
Ukupno tijekom nastave 3.25 70
Završni ispit 0.75 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. tjedan nastave; 2. kolokvij: 13. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u teoriju javnog izbora.
2. Kolektivno djelovanje.
3. Privatna, javna i zajednička dobra.
4. Uloga javnih financija.
5. Funkcija ekonomije blagostanja.
6. Kolokvij.
7. Primjena teorije igara.
8. Pravila glasovanja.
9. Političko nadmetanje i ekonomski učinci.
10. Manjkavosti tržišta.
11. Uloga interesnih skupina.
12. Javni sektor i ekonomska uspješnost.
13. Kolokvij.
14. Praktična primjena teorije javnog izbora.
15. Zaključna razmatranja.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarsku nastavu.
2. Odabir seminarskih tema.
3. Prezentacija seminarske teme.
4. Prezentacija seminarske teme.
5. Prezentacija seminarske teme.
6. Prezentacija seminarske teme.
7. Prezentacija seminarske teme.
8. Prezentacija seminarske teme.
9. Prezentacija seminarske teme.
10. Prezentacija seminarske teme.
11. Prezentacija seminarske teme.
12. Praktični grupni rad.
13. Kolokvij.
14. Prezentacija seminarske teme.
15. Zaključna razmatranja.