Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Suvremena povijest
Kratica predmeta 2POVP1-2 Šifra predmeta 201031
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 60
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivica Miškulin
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivica.miskulin@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 632
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Anić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail tomislav.anic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 565
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Objasniti razdoblje hrvatske i svjetske povijesti dvadesetog stoljeća i staviti ga u širi kontekst. Uz političku povijest bit će objašnjene ekonomske i kulturne mijene koje su nastajale u različitom vremenskom i društveno političkom okružju. Osobito se to odnosi na svjetsku povijest, ali i na elemente hrvatske povijesti u europskom kontekstu. Nastanak monarhističke i komunističke Jugoslavije i nastanak samostalne Republike Hrvatske.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz hrvatske i svjetske povijesti dvadesetog stoljeća. 2. Prepoznati temeljne procese iz hrvatske i svjetske, povijesti od 1918. do 2000. 3. Razlikovati procese pojedinih povijesnih razdoblja i tematika sukladno historiografskim pristupima i istraživačkim dostignućima. 4. Razložiti kauzalnost povijesnih procesa. 5. Uočavati znanstvena dostignuća drugih disciplina. 6. Napisati jasan i strukturiran pisani rad i održati strukturirano usmeno izlaganje. 7. Preuzeti temelje društveno odgovornog ponašanja, odnosno pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

M. Bertoša, Kruh, mašta & mast, Zagreb 2007.; A. Best i drugi, International History of the Twentieth Century and Beyond, drugo izdanje, Velika Britanija 2008.; D. Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 2000.; Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.–1991., Zagreb 2005.; L. H. Brune, Chronology of the Cold War: 1917-1992, London 2006.; D. Dinan, Origins and Evolution of the EU, Cambridge 2006.; L. Kardum, Suton stare Europe: europska diplomacija i prvi svjetski rat, Zagreb 2009.;  D. Painter, Hladni rat: povijest međunarodnih odnosa, Zagreb 2002.; A. J. P. Taylor, Uzroci Drugog svjetskog rata, Zagreb 1994.; The Times atlas of world history, Times Books, London 1998.  (odabrani dijelovi i odabrano seminarsko gradivo); N. Barić, Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995., Golden Zagreb 2005.; D. Marijan, Slom Titove armije. JNA i raspad Jugoslavije 1987.-1992., Zagreb 2008.; H. Matković, Povijest Jugoslavije: 1918.-1991.: hrvatski pregled, Zagreb, 1998.; M. Nobilo, Hrvatski feniks: diplomatski procesi iza zatvorenih vrata: 1990.-1997., Zagreb 2000.; Z. Radelić i dr., Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat, Zagreb, 2006.

Dopunska

Popis preporučene dodatne literature polaznici kolegija dobit će sukladno temama seminarskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

a)Nastavne aktivnosti: seminarske obveze, 1. kolokvij, 2. kolokvij.

b) Završni ispit: usmeni ispit.

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:

a)Nastavne aktivnosti: 70 % ocjene: seminarske obveze, 1. kolokvij, 2. kolokvij.

b) Završni ispit:  30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita) – usmeni ispit.

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 2.4 0
Seminarsko izlaganje 1.12 20
Kolokvij-međuispit 1.4 25
Kolokvij-međuispit 1.4 25
Ukupno tijekom nastave 6.32 70
Završni ispit 1.68 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 8 100
Datumi kolokvija Prema objavljenom rasporedu
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno izlaganje. Objašnjenje svrhe i cilja kolegija. Objašnjenje studentskih zadaća.
2. Povijest Hrvatske u kratkom dvadesetom stoljeću – politički, gospodarski i kulturni aspekti
3. Dolazak komunista na vlast
4. Nadbiskup Stepinac i komunisti
5. Od administrativnog do samoupravnog socijalizma
6. Borba za emancipaciju hrvatskog književnog jezika
7. Hrvatsko proljeće
8. Kolokvij
9. Prvi svjetski rat: uzroci, tijek i ishodi.
10. Drugi svjetski rat: uzroci, tijek i ishodi.
11. Stvaranje samostalne Republike Hrvatske: raspad komunističke Jugoslavije, uzroci i tijek srpske pobune u Hrvatskoj, početak rata u Hrvatskoj
12. Stvaranje samostalne Republike Hrvatske: Domovinski rat 1991.-1995. (1998.)
13. Povijest Europe i svijeta nakon 1991. Hrvatska nakon Domovinskog rata.
14. Kolokvij.
15. Zaključna razmatranja.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno izlaganje. Objašnjenje svrhe i cilja kolegija. Objašnjenje studentskih zadaća.
2. Klasna revolucija i oduzimanje imovine
3. Crkva i KPJ
4. Socijalističko samoupravljanje
5. Brijunski plenum
6. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika
7. Ekonomski aspekti Hrvatskog proljeća
8. Kolokvij
9. Subverzivno djelovanje u Prvom svjetskom ratu.
10. Političke posljedice Velike gospodarske krize 1929.
11. Memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).
12. Plan Z-4.
13. Gospodarsko-financijska kriza 2008. i njezini odjeci.
14. Kolokvij.
15. Zaključna razmatranja.