Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Javno pravo i sustav javne uprave
Kratica predmeta SOCD122 Šifra predmeta 101867
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Sokol
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet će upoznati studente s osnovnim problemima organizacije i funkcioniranja javne uprave. Poseban će naglasak biti na novim shvaćanjima o ulozi javne uprave u Europi i u svijetu, te na utjecaju tih procesa na stanje uprave u Republici Hrvatskoj u kontekstu europske integracije (na procese decentralizacije, depolitizacije, profesionalizacije, regionalizacije, urbanizacije i globalizacije).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Uočiti, razumjeti i kritički analizirati pojave i probleme organizacije i funkcioniranja u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i javnim službama; razumjeti i diskutirati o ulozi javne uprave u Europi i u svijetu, te utjecaju novih shvaćanja na stanje uprave u Republici Hrvatskoj kao državi članici Europske unije; predložiti nove pristupe suvremenim problematikama.
Literatura
Obvezna

I. Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić. G. Lalić Novak (2014.), Upravna znanost: javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb; B. Perić (1994.), Država i pravni sustav, Informator, Zagreb; B. Perić (1994.), Struktura prava, Informator, Zagreb; B. Smerdel (2013.), Ustavno uređenje europske Hrvatske, Narodne novine, Zagreb; Lj., Mintas Hodak (urednica), Europska unija 2010, MATE, Zagreb

Propisi: Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90 do 85/10), Zakon o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11 do 93/16), Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 150/11 do 104/16), Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 93/16, 104/16), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01 do 123/17), Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09); Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/10 do 29/17), Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor u funkcioniranju Europske unije, sudska praksa Suda Europske unije

Dopunska

E. Pusić (2002.), Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb; Grupa autora (2006.), Javna uprava: nastavni materijali, Društveno veleučilište i Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, poglavlja: E. Pusić: Upravni sustavi, str. 3-6; I. Koprić: Građani i uprava, str. 19-23; E. Pusić: Odnos uprave i vlasti, str. 37-43; I. Koprić: Upravna organizacija, str. 47-98; G. Marčetić: Upravljanje ljudskim potencijalima, str.106-117, 121-130; I. Koprić: Kriza socijalne države i menadžerske reforme javne uprave, str. 145-158; E. Pusić i dr. Diferencijacija-integracija u teritorijalnim upravnim sistemima, str. 161-168; S. Ivanišević: Teritorijalna osnova lokalne samouprave, str. 193-224; Ž. Pavić: Veličina lokalnih jedinica, str. 227-230; V. Đulabić: Regionalizam i regionalna samouprava, str. 233-235; V. Đulabić: Povelje javnih službi, str. 327-328, 336-341; I. Koprić: Reforma javne uprave u Hrvatskoj, str. 347-360; A. Musa: Europski upravni prostor, str. 395-406; E. Pusić, M. Ramljak, I. Koprić, J. Kregar, I. Perko-Šeparović, R. Blažević, D. Lozina (1998.), Hrestomatija upravne znanosti, svezak I, Zagreb, Pravni fakultet; E. Pusić, S. Ivanišević, Ž. Pavić, M. Ramljak, I. Koprić, I. Perko-Šeparović (1998.), Hrestomatija upravne znanosti, svezak II, Zagreb, Pravni fakultet; E. Pusić, Država i državna uprava (1999.), Zagreb, Pravni fakultet; Ž. Pavić (2001.), Od antičkog do globalnog grada, Zagreb, Pravni fakultet; E. Pusić (2002.), Upravljanje u suvremenoj upravi, Zagreb, Društveno veleučilište; I. Koprić (urednik), Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia (2003.), Zagreb, Pravni fakultet; I. Koprić (urednik) (2003.), Modernizacija hrvatske uprave, Zagreb, Društveno veleučilište; E. Pusić (2005.), Upravne organizacije, interakcija-struktura-interesi, Zagreb, Društveno veleučilište; I. Borković (2002.), Upravno pravo, Narodne novine, Zagreb; D. Đerđa (2012.), Osnove upravnog prava Europske unije, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave: prisutnost na najmanje 70% nastave.
  2. Uredno izvršene seminarske obveze: seminarsko izlaganje u obliku prezentacije i predaja pisanog rada.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminarske obveze i dva pismena kolokvija)

Završni ispit

 Način stjecanja bodova:

 1.  Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

 a) seminarske obveze – 10%

 b) kolokviji – 60% (1 kolokvij 30% i drugi kolokvij 30%)

 2. Završni ispit – 30% ocjene

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2
Seminarsko izlaganje 0.28 10
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. tjedan nastave; 2. kolokvij: 12. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Upoznavanje s materijom i načinom rada
2. Javno pravo - temeljni pojmovi
3. Javna uprava - temeljni pojmovi
4. Društvo i javna uprava
5. Organizacija uprave
6. Kolokvij
7. Ustavno uređenje Republike Hrvatske
8. Poslovi državne uprave
9. Javne službe
10. Lokalna i regionalna samouprava
11. Lokalna i regionalna samouprava
12. Kolokvij
13. Uvod u europske integracije
14. Europska unija i uprave država članica
15. Reforme i budućnost javne uprave
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar. Upoznavanje s materijom i načinom rada
2. Javno pravo - temeljni pojmovi
3. Javna uprava - temeljni pojmovi
4. Društvo i javna uprava
5. Organizacija uprave
6. Kolokvij
7. Ustavno uređenje Republike Hrvatske
8. Poslovi državne uprave
9. Javne službe
10. Lokalna i regionalna samouprava
11. Lokalna i regionalna samouprava
12. Kolokvij
13. Uvod u europske integracije
14. Europska unija i uprave država članica
15. Reforme i budućnost javne uprave