Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Stvaranje suverene Hrvatske
Kratica predmeta POVP1-4 Šifra predmeta 97949
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivica Miškulin
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivica.miskulin@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 632
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj kolegija je putem predavanja, aktivnog sudjelovanja u nastavi, seminarskog rada i samostalnog istraživačkog rada upoznati studente s osnovnim značajkama nastanka samostalne Republike Hrvatske. Sadržaj kolegija: kolegij obuhvaća razdoblje od 1980. do 1998., odnosno jugoslavensku krizu, njezin ratni rasplet, nastanak samostalne hrvatske države te uspostavu ustavno-pravnog poretka na privremeno okupiranim područjima Republike Hrvatske. Težište kolegija bit će na političkoj, vojnoj, diplomatskoj i društvenoj povijesti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati temeljne pojmove i procese koji se vezuju uz političke i društvene promjene do kojih je došlo u Hrvatskoj u razdoblju 1989.-1998. 2. Izdvojiti glavne značajke političkih, vojnih, društvenih, humanitarnih i demografskih procesa do kojih je došlo u Hrvatskoj u razdoblju 1989.-1998. 3. Opisati tijek najvažnijih političkih, vojnih, društvenih i humanitarnih događaja do kojih je došlo u Hrvatskoj u razdoblju 1989.-1998. 4. Interpretirati uzroke i učinke najvažnijih političkih, vojnih, društvenih, humanitarnih i demografskih procesa do kojih je došlo u Hrvatskoj 1989.-1998. 5. Razlikovati uzroke i posljedice najvažnijih političkih, vojnih, društvenih, humanitarnih i demografskih procesa do kojih je došlo u Hrvatskoj 1989.-1998. 6. Usporediti glavne političke, vojne, društvene i demografske procese do kojih je došlo u Hrvatskoj u razdoblju 1989.-1998. sa sličnim procesima u drugim zemljama Istočne Europe. 7. Osmisliti istraživačko pitanje, uz vodstvo predavača provesti istraživanje, temeljem toga napisati jasan i strukturiran pisani rad i održati strukturirano usmeno izlaganje. 8. Preuzimati temelje društveno odgovornog ponašanja, odnosno pridržavati se načela nepristranosti u tematici koja i danas ima izraženu dnevno-političku uporabu.
Literatura
Obvezna

N. Barić (2005.), Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995., Zagreb 2005. (odabrani dijelovi); D. Marijan, Slom Titove armije. JNA i raspad Jugoslavije 1987.-1992., Zagreb 2008. (odabrani dijelovi); I. Miškulin, “An Avoidable Failure: Peacekeeping in Croatia 1991-1995”, Review of Croatian History 7 (2011) 1; M. Nobilo, Hrvatski feniks: diplomatski procesi iza zatvorenih vrata: 1990.-1997., Zagreb 2000. (odabrani dijelovi); S. Touval, Mediation in the Yugoslav Wars: The Critical Years 1990-1995, Basingstoke, Palgrave, 2002. (odabrani dijelovi).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

 

  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – istraživačka skupina;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita

  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 30%
  • kolokvij – 40%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1.2 40
Seminarski rad 0.8 30
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje, objašnjenje svrhe i cilja kolegija, predstavljanje ispitne literature i objašnjenje studentskih obveza.
2. Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
3. Srpska pobuna u Hrvatskoj 1989.-1991.
4. Jugoslavenska narodna armija (JNA) i Hrvatska 1989.-1991.
5. Međunarodna zajednica i Republika Hrvatska 1990.-1998.: posredovanje Europske zajednice
6. Međunarodna zajednica i Republika Hrvatska 1990.-1995.: utemeljenje mirovne operacije UN-a
7. Međunarodna zajednica i Republika Hrvatska 1990.-1995.: mirovna operacija UN-a – razvoj i osnovne značajke
8. Kolokvij.
9. Hrvatsko bojište 1991.-1998.
10. Istočna Hrvatska 1995.-1998.: UNTAES
11. Republika Hrvatska i rat u Bosni i Hercegovini
12. Prognaničko-izbjeglička populacija u Hrvatskoj 1991.-1998.
13. Katolička crkva u Republici Hrvatskoj 1990.-1998.
14. Hrvatsko društvo u ratu 1991.-1998.
15. Domovinski rat: kritički osvrt
Seminari
Tjedan Tema
1. Objašnjenje studentskih obveza u dijelu: seminarski radovi i rad u istraživačkim skupinama
2. Memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU)
3. Djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj 1990.-1991.
4. Napadna operacija JNA kolovoz-studeni 1991.
5. Brijunska deklaracija
6. Vanceov plan
7. Plan Z-4
8. Kolokvij
9. Operacije Bljesak i Oluja
10. Demografske promjene u istočnoj Hrvatskoj 1990.-1998.
11. Washingtonski sporazum
12. Političko-sociološki aspekti progonstva: Zajednica prognanika Hrvatske
13. Humanitarno djelovanje Katoličke crkve tijekom Domovinskog rata
14. Politički odnosi u Hrvatskoj 1990.-2000.
15. Predstavljanje i ocjena rada istraživačkih skupina