Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Središnje teološke teme
Kratica predmeta SOCP6-4 Šifra predmeta 97945
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Željko Tanjić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail rektor@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 624
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Zoran Turza
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail zoran.turza@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 620
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija

Unutar biblijske, povijesne, sustavne i praktične teologije obrađuju se ključne teme (iz egzegeze i biblijske teologije, povijesti dogme i patrologije, fundamentalne teologije, dogmatike, moralne teologije, pastoralne teologije, liturgike, religijske pedagogije), odgovarajući na pitanja o tome koji je povijesni temelj vjere; koji je povijesni put vjere; u čemu se sastoji značenje i jedinstvo objaviteljsko-spasenjskoga događaja; na koji se način ucjepljuje u sadašnjost.

 Sadržaj kolegija

Uvid u teološku sintezu na temelju upoznatosti s kritikom i hermeneutikom Objave; integracija pojedinačnih izrijeka i izražaja vjere u cjelokupnost teološke sustavnosti; usmjerenost na životne situacije i izazove suvremenosti, oslanjajući se na teološku antropologiju. Stječe se mjerodavnost za promišljanje nutarnje povezanosti teoloških disciplina i kršćanske vjere te ulaženje u interdisciplinarnost dijaloga s drugim znanostima na temelju središnjih teoloških tema.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Obrazložiti povijesni temelj kršćanskog vjerovanja; protumačiti ključne događaje Objave; opisati razvoj vjerovanja u kršćanskoj zajednici; objasniti odnos pripadanja Crkvi i vjerovanja; objasniti pojam litrugije i smisao liturgijskih čina; na temelju teoloških argumenata dati smisao događajima i tijeku ljudskog života.
Literatura
Obvezna
  1. Nikola Dogan, U potrazi za Bogom, Đakovo, 2003. 
  2. Wilfrid J. Harrington, “Uvod u Novi zavjet”, KS, Zagreb, 1993., str: 11-74.
  3. Knut Wenzel, “Mala povijest Drugoga vatikanskog koncila”, KS, Zagreb, 2007., str: 7-24; 203-238
  4. Drugi vatikanski koncil, Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu, KS, Zagreb, 2008., str: 651-725
Dopunska

Wilfrid J. Harrington, “Uvod u Novi zavjet”, KS, Zagreb, 1993., str: 129-220.; Knut Wenzel, “Mala povijest Drugoga vatikanskog koncila”, KS, Zagreb, 2007., str: 25-202; 239-294.; Drugi vatikanski koncil, Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu, KS, Zagreb, 2008., str: 726-816.; Papa Franjo, “Laudato si’ – enciklika o brizi za zajednički dom”, KS, Zagreb, 2015., str.: 50-79; 108-154; Benedikt XVI., “Caritas in veritate”, KS, Zagreb, 2010., str: 5-132

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  • Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  • Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na dva kolokvija.
Način polaganja ispita

1)      Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);

2)     Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

dovoljan (2) – 50 – 64 ,9%

dobar (3) – 65 – 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 – 89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.42 35
Kolokvij-međuispit 0.42 35
Ukupno tijekom nastave 1.64 70
Završni ispit 0.36 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 7. tjedan nastave; 2. kolokvij: 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Isus Krist u evanđeljima I.
2. Isus Krist u evanđeljima II
3. Uvod u središnje teološke teme Drugog vatikanskog koncila
4. Uvod u središnje teološke teme Pastoralne konstitucije "Radost i nada" Drugog vatikanskog koncila
5. Središnje teme pontifikata pape Franje I.
6. Središnje teme pontifikata pape Franje II.
7. 1. kolokvij
8. Pitanje zla i smisao patnje: hermeneutički pristup čitanju Knjige o Jobu
9. Odnos teologije i ekologije I.
10. Odnos teologije i ekologije II.
11. Odnos teologije i ekonomije I.
12. Odnos teologije i ekonomije II.
13. Odlazak na znanstveni ili stručni skup, tribinu ili okrugli stol
14. Granična pitanja teologije i komunikologije
15. Kolokvij