Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Sociologija upravljanja II: Upravljanje institucijama javnog sektora
Kratica predmeta SOCD121 Šifra predmeta 101879
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1) 370 6670
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivica Poljičak
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jeronim Dorotić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail jeronim.dorotic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3607 682
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet upoznaje studente s konceptima javnog i općeg dobra, državne regulacije te sa pojmom „javnog sektora“. Obrađuju se odabrani primjeri iz europske povijesti koji ukazuju na evoluciju pojma javnog sektora. Analizira se pojam države blagostanja i koncept tržišno socijalnog gospodarstva. Objašnjava se pojam tranzicije. Raspravlja se sadržaj i struktura javnog sektora u odabranim europskim državama. Analizira se ustroj javnog sektora u Hrvatskoj.

Sadržaj predmeta:

Zapadni sistem i država. Tri vala demokratizaije. Nacionalna država i institucije. Demokracija, tržište i državna regulacija. Državna regulacija i ekonomija. Javni sektor u miješanoj ekonomiji. Koncept društvenog izbora. Ravnoteža između javnog i privatnog sektora. Primjeri organizacije javnog sektora u zapadnim društvima. Javni sektor i tranzicija. Privatizacija kao tranzicijska politika javnog sektora. Regulacija u tranziciji. Koncept „posttranzicije“. Sadržaj i obuhvat javnog sektora u Hrvatskoj. Javni sektor i reforma u Hrvatskoj.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznavati i razumijeti osnovne teorijske perpektive i praktična rješenja konceptualiziranja i organiziranja javnog sektora. Steći sposobnost uočavanja, raščlanjivanja i sažimanja tema iz područja javnog sektora u suvremenim europskim društvima. Kreativno razmišljati o rješavanju javnosektorskih problema. Razviti odgovornost prema poslovnima povezanim s javnim i općim dobrom i regulacijom javnog sektora.
Literatura
Obvezna

Duverger, M., (1980). Janus: Dva lica Zapada, Delo Ljubljana.; Rogić, I., (2000.) Tehnika i samostalnost, Hrvatska sveučilišta naklada, Zagreb. ; Županov J., (2002.) Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb. Stiglitz, J: Economics of the Public Sector (odabrana poglavlja), W.W. Norton & Company; Ustav RH; Zakon o izvršenju državnog proračuna (odabrani dijelovi).

Dopunska

Wallerstein, I., (1991.) Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing Worlds System, Cambridge University Press; Magnusson, L., Ottosson, J., (2001.) The State, Regulation and the Economy, Edward Elgar. Ostrom, E., (2011.) The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita:

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave;

2. Uredno izvršene obveze seminarskog izlaganja i timskog rada;

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom i timskom izlaganju, i na jednom kolokviju.

Način polaganja ispita: Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz: 1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; timski rad; jedan pismeni kolokvij; 2) Završni usmeni ispit (minimum za prolaz na usmenom ispitu je 50% točne riješenosti).

Način polaganja ispita

Način polaganja ispita:

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz: 1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; timski rad; jedan pismeni kolokvij; 2) Završni usmeni ispit (minimum za prolaz na usmenom ispitu je 50% točne riješenosti). 

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) 50-64 bodova;

dobar (3) 65-79 bodova;

vrlo dobar (4) 80-89 bodova;

izvrstan (5) 90 i više bodova. Način stjecanja bodova: a)

Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

1) seminarsko izlaganje – maks. 20 bodova.

2) timski rad – maks. 20 bodova.

3) kolokvij – maks. 30 bodova. b) Završni ispit – 30% ocjene:

4) Završni ispit – maks. 30 bodova (usmeni – za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50% postavljenih pitanja, tj. osvojiti najmanje 15 od maksimalnih 30 bodova).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5
Seminarsko izlaganje 0.5 20
Timski rad 0.5 20
Kolokvij-međuispit 0.75 30
Ukupno tijekom nastave 3.25 70
Završni ispit 0.75 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 9. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Što je zapadni sistem?
3. Koncept nacionalne države
4. Privatno vlasništvo
5. Opće dobro
6. Javno dobro
7. Javni sektor
8. Regulacija
9. Europski regulativni kontekst
10. Tranzicija
11. Privatizacija
12. Društveni troškovi privatizacije
13. Javni sektor i načela dobre uprave
14. Javni sektor i izvještavanje
15. Poslovna etika i upravljanja javnim sektorom
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarski rad.
2. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
3. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
4. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
5. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
6. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
7. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
8. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
9. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
10. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
11. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
12. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
13. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
14. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama
15. Seminarski rad i timska izlaganja prema zadanim temama: Zaključna razmatranja/kritički osvrt