Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Sociologija hrvatskog društva
Kratica predmeta SOCP5-2 Šifra predmeta 97931
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Bara
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mario.bara@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 607
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Karla Žagi
Akademski stupanj/naziv Magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail karla.zagi@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studenti će se upoznati s osnovnim sociološkim obilježjima, društvenim procesima, akterima i proturječnostima koje su utjecale i utječu na oblikovanje hrvatskog društva. Razumijevanje i interpretacija problema vlastitog društva ostvarit će se primjenom novih i prethodno stečenih znanja iz studijskog programa sociologije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati osnovna sociološka obilježja, društvene procese, aktere i proturječnosti u hrvatskom društvu; razumjeti glavne probleme vlastitog društva; povezati sociološke teorije s temama u hrvatskom društvu; samostalno se koristiti stručnom literaturom pri interpretaciji pojedinih tema iz sociologije hrvatskog društva; razviti kritičko mišljenje o društvenim procesima, akterima i proturječnostima u hrvatskom društvu
Literatura
Obvezna

Gordan Črpić, Jasna Ćurković Nimac, Željko Tanjić (2016.), Vjersko uvjerenje i moralno ponašanje, Kršćanska sadašnjost-Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb (odabrana poglavlja); Duško Sekulić (2014.). Identitet i vrijednosti. Zagreb : Politička kultura (odabrana poglavlja);Dinko Tomašić (2013.). Društveni i politički razvitak Hrvata : rasprave i eseji, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo; Zoran Malenica (2007.): Ogledi o hrvatskom društvu: Prilog sociologiji hrvatskog društva. Zagreb: Golden marketing: Tehnička knjiga (odabrana poglavlja); Josip Županov (1995.), Poslije potopa, Globus: Zagreb (odabrana poglavlja); Josip Županov, (2002.), Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada (odabrana poglavlja); Nenad Zakošek (2002.). Politički sustav Hrvatske, Zagreb, Fakultet političkih znanosti Zagreb (odabrana poglavlja); Josip Baloban, Krunoslav Nikodem, Siniša Zrinščak (2014.).Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza.  Zagreb. Kršćanska sadašnjost, KBF Sveučilišta u Zagrebu. (odabrana poglavlja).

Dopunska

Matko Meštrović, Aleksandar Štulhofer (ur.) (1998.): Sociokulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo; Eduard Kale (1999.): Hrvatski kulturni i politički identitet. Osijek – Zagreb – Split: Pan Liber; Josip Kregar (1999): Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija. Zagreb: RIFIN; Nenad Karajić (2000.): Politička modernizacija. Prilozi sociologiji Hrvatskog društva. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo; Aleksandar Štulhofer (2000.): Nevidljiva ruka tranzicije. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo; Benjamin Perasović (2001.): Urbana plemena: sociologija subkultura u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Josip Županov (2002.): Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma. Odabrane rasprave i eseji (1995 – 2001). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Duško Sekulić i sur. (2004.): Sukobi i tolerancija. O društvenoj uvjetovanosti nacionalizma i demokracije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo; Vlasta Ilišin (ur.) (2005.). Mladi Hrvatske i europska integracija. Zagreb: Institut za društvena istraživanja; Ivo Nejašmić (2008.): Stanovništvo Hrvatske : demogeografske studije i analize. Zagreb: Hrvatsko geografsko društvo; Vlado Puljiz i sur. (2008.): Socijalna politika Hrvatske. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Dinka Marinović i Jerolimov Nikola Skledar (1997.):. Uloga religije i religioznosti u integracijskim procesima u Hrvatskoj: Teorijsko-metodologijske mogućnosti istraživanja, u: Politička misao, 34(2): 177-191; Siniša Zrinšćak (1998.): Religija i hrvatsko društvo, Društvena istraživanja, 7(3): 339-357; Gordan Črpić i Stjepan Kušar (1999.):Neki aspekti religioznosti u Hrvatskoj, Bogoslovska smotra, 68(4): 513-563; Gordan Črpić i Marijan Valaković (2000.): Moral u Hrvatskoj u sociologijskoj perspektivi, Bogoslovska smotra, 70(1): Ivan Cifrić (2000.): Percepcija nekih odnosa crkve i države i uloga crkve i religije u društvu, Sociologija sela, 38 (1/2=147/148): 227-269.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave: prisutnost na najmanje 70% nastave.

2. Uredno izvršene seminarske obveze: seminarsko izlaganje u obliku prezentacije i predaja pisanog rada.

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita
  1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminarske obveze i dva pismena kolokvija).
  2. Završni ispit.

 

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

a) seminarske obveze – 10%

b) kolokviji – 60%

2. Završni ispit – 30% ocjene

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Seminarski rad 0.35 10
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. tjedan nastave;
2. kolokvij: 12. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama
2. Vremenski kontekst nastanka i obilježja rane hrvatske sociologije
3. Tradicionalno društvo
4. Etnodemografske promjene
5. Modernizacija – industrijalizacija, urbanizacija, migracije
6. Kolokvij
7. Hrvatsko društvo u tranziciji
8. Politički sustav Hrvatske
9. Civilno društvo
10. Religija i hrvatsko društvo
11. Subkulture
12. Kolokvij
13. Društvene promjene i struktura – siromaštvo, socijalna politika, socijalna stratifikacija
14. Moral, društvene vrijednosti
15. Hrvatska u Europi, Europa u Hrvatskoj
Seminari
Tjedan Tema
1. Sadržaj seminara, izbor tema seminara i način rada
2. Vremenski kontekst nastanka i obilježja rane hrvatske sociologije
3. Tradicionalno društvo
4. Etnodemografske promjene
5. Modernizacija – industrijalizacija, urbanizacija, migracije
6. Kolokvij
7. Hrvatsko društvo u tranziciji
8. Politički sustav Hrvatske
9. Civilno društvo
10. Religija i hrvatsko društvo
11. Subkulture
12. Kolokvij
13. Društvene promjene i struktura – siromaštvo, socijalna politika, socijalna stratifikacija
14. Moral, društvene vrijednosti
15. Hrvatska u Europi, Europa u Hrvatskoj