Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Sociologija hrvatskog društva II
Kratica predmeta SOCD132 Šifra predmeta 139193
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Bara
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mario.bara@unicath.hr Telefon +385 (1) 6706 607
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Što je hrvatsko društvo danas? Temeljni problemi hrvatskog društva, političke institucije: povjerenje u političke institucije, procesi modernizacije u novijoj hrvatskoj povijesti: politički okvir, polumodernizacija i nove modernizacijske aspiracije. Integracijski i dezintegracijski politički i socioekonomski procesi, pitanja konflikta i konsenzusa u društvu. Razvoj kapitalizma krajem 20. i početkom 21. stoljeća: temeljni procesi, institucije i sudionici. Vrijednosti, rad i tržište, dobne, rodne i radne uloge. Elite i oblikovanje društvene stvarnosti.

 
 
 
Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Upoznati studente s osnovnim pojmovima, konceptima i istraživačkim pristupima u analizi hrvatskoga društva, politike, njegovih strukturnih obilježja, institucija i relevantnih socioekonomskih procesa.
Literatura
Obvezna

I. Burić (2017.). Teorijske refleksije o mogućim uzrocima inertnosti egalitarnog sindroma, Revija za sociologiju, (47) 3: 335-359.; N. Pokos (2017.). Osnovna demografska obilježja suvremenog iseljavanja iz Hrvatske. Političke analize, (8). 31: 16-23.; G. Črpić, J. Ćurković Nimac, Ž. Tanjić (2016.), Vjersko uvjerenje i moralno ponašanje, Kršćanska sadašnjost-Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb (odabrana poglavlja); V.Ilišin, A. Gvozdanović, D. Potočnik (2015.). Demokratski potencijali mladih u Hrvatskoj, Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (odabrana poglavlja); J. Baloban, K. Nikodem, S. Zrinščak (2014.).Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza. Zagreb. Kršćanska sadašnjost, KBF Sveučilišta u Zagrebu. (odabrana poglavlja); D. Sekulić (2014.). Identitet i vrijednosti. Zagreb : Politička kultura (odabrana poglavlja); V. Franičević, V. Puljiz, (2009.). Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti, Centar za demokraciju pravo Miko Tripalo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (odabrana poglavlja); Čengić, D. (2005.), Menadžersko-poduzetnička elita i modernizacija: razvojna ili rentijerska elita?, Institut Pilar, Zagreb (odabrana poglavlja); D. Dolenec (2014.). Preispitivanje “egalitarnog sindroma” Josipa Županova, Politička misao, (51) 4: 41-64; A. Štulhofer , I. Burić (2015.). Je li egalitarni sindrom samo teorijska fantazija? Empirijski hommage Josipu Županovu, Politička misao, (52) 3: 7-31.

 

 
 
 
Dopunska

V. Ilišin, V. Spajić Vrkaš (2015.). Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj – istraživački izvještaj. Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj. Zagreb: Ministarstvo socijalne politike i mladih (http://www.mspm.hr/content/download/12644/95742/…/1/…/ZAVRŠNI+IZVJEŠTAJ.pdf odabrana poglavlja); I. Spasić (2004.), Sociologije svakodnevnog života. Beograd: Zavod za udžbenike (odabrana poglavlja); G. Družić (2004.), Hrvatska obratnica. Stanje i perspektive hrvatskoga gospodarstva, Golden marketing, Zagreb (odabrana poglavlja); I. Rogić (2000.), Tehnika i samostalnost. Okvir za sliku treće hrvatske modernizacije, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (odabrana poglavlja); Pavličević, D. (2003.), Povijest Hrvatske, Naklada Pavičić, Zagreb (odabrana poglavlja); I. Goldstein (2003.), Hrvatska povijest, Novi Liber, Zagreb (odabrana poglavlja); G. Bežovan (2004.), Civilno društvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb; D. Čengić, M. Vehovec (ur.) (2002.), Poduzetništvo, institucije i sociokulturni kapital, Institut Ivo Pilar, Zagreb (odabrana poglavlja); Haselsteiner H. (1997.), Ogledi o modernizaciji u Srednjoj Europi, Naprijed, Zagreb; Inglehart, R. (1997), Modernization and Postmodernization, Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies, Princeton, Princeton University Press. ; Sikavica, P., Bahtijarević – Šiber, F. (2004.), Menadžement. Teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj, Masmedia, Zagreb; J. Kregar, V. Puljiz, S. Ravlić (ur.) (2004.), Hrvatska – kako dalje: zadanosti i mogućnosti, Pravni fakultet Zagreb, Centar za demokraciju i pravo ‘Miko Tripalo’, Zagreb (odabrana poglavlja); J. Županov (1995.), Poslije potopa, Globus, Zagreb; Županov, J. (2002.), Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada; Sekulić D. (2004.), Sukobi i tolerancija. O društvenoj uvjetovanosti nacionalizma i demokracija, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb; N. Budak, V. Katunarić (ur.) (2010.). Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 
 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija
 
 
 
Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni)

2) Završni ispit (pismeni)

 
 
 
Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi 100 bodova:

dovoljan (2) – 50 – 64 bodova

dobar (3) – 65 – 79 bodova

vrlo dobar (4) – 80 – 89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

Način stjecanja bodova:

  1. a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1) seminarsko izlaganje – max. 10 bodova (izlaganje na vrijeme – max. 2 boda; kvaliteta izlaganja – max. 2 boda; razina obrađenosti teme – max. 4 boda; poticanje rasprave – max. 2 boda) ;

2) 1. kolokvij – max. 30 bodova (15 pitanja po max. 2 boda) ;

3) 2. ko lokvij – max. 30 bodova (15 pitanja po max. 2 boda) ;

  1. b) Završni ispit – 30% ocjene

4) završni ispit – max. 30 bodova (15 pitanja po max. 2 boda)

 
 
 
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.28 10
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij 6. tjedan nastave; 2. kolokvij: 11. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Temeljni problemi hrvatskog društva
3. Konflikti i društvene promjene
4. Teorija egalitarnog sindroma Josipa Županova
5. Vrijednosni konsenzus u društvu
6. Kolokvij I.
7. Sociologija svakodnevnog života - hrvatski kontekst (životni stilovi, svakodnevna kultura)
8. Društveni problemi i potencijali mladih
9. Sociologija rada - hrvatski kontekst I. (rad, tržište rada, društveni status, zaposlenost/nezaposlenost)
10. Suvremene migracije u Hrvatskoj - demografski aspekti
11. Kolokvij II.
12. Suvremene migracije u Hrvatskoj - društvene posljedice
13. Sociologija starenja - hrvatski kontekst
14. Društvena institucija umirovljenja - umirovljenje u Hrvatskoj (iskustvo umirovljenja, društveni status umirovljenika)
15. Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - upoznavanje studenata sa seminarskim radnjama i studentskim obvezama
2. Temeljni problemi hrvatskog društva
3. Konflikti i društvene promjene
4. Teorija egalitarnog sindroma Josipa Županova
5. Vrijednosni konsenzus u društvu
6. Kolokvij I.
7. Sociologija svakodnevnog života - hrvatski kontekst (životni stilovi, svakodnevna kultura)
8. Društveni problemi i potencijali mladih
9. Sociologija rada - hrvatski kontekst I. (rad, tržište rada, društveni status, zaposlenost/nezaposlenost)
10. Suvremene migracije u Hrvatskoj - demografski aspekti
11. Kolokvij II.
12. Suvremene migracije u Hrvatskoj - društvene posljedice
13. Sociologija starenja - hrvatski kontekst
14. Društvena institucija umirovljenja - umirovljenje u Hrvatskoj (iskustvo umirovljenja, društveni status umirovljenika)
15. Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu