Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Socijalni nauk Crkve
Kratica predmeta SOCP5-6 Šifra predmeta 97939
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marijana Kompes
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marijana.kompes@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 620
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija: Razumijevanje naravi socijalnog nauka Crkve, uvid u njegov povijesni razvitak, pregled osnovnih načela, pregled važnih socijalnih tema u kontekstu socijalnog nauka te upoznavanje s glavnim crkvenim dokumentima o socijalnom nauku.

Sadržaj kolegija: Narav socijalnog nauka Crkve. Povijesni razvoj: od Svetog pisma do danas. Značenje socijalnog nauka u Hrvatskoj. Temeljna načela: dostojanstvo ljudske osobe, ljudska prava, opće dobro, solidarnost, supsidijarnost, sudjelovanje, „povlaštena briga za siromahe“. Upoznavanje s glavnim enciklikama i drugim socijalnim dokumentima. Glavne socijalne teme pod vidom njihove novosti kao i značenja u kontekstu crkvenih, društvenih i svjetskih zbivanja (rad, vjerske slobode, demokracija, razvoj čovječanstva, obitelj …).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti glavna načela socijalnog nauka Crkve. Navesti osnovna obilježja socijalnih enciklika. Osposobiti za primjenu načela socijalnog nauka Crkve u raspravi o aktualnim socijalnim problemima. Obrazložiti ulogu Crkve u životu i uređenju društva.
Literatura
Obvezna

Valković, M. (ur.) (1991). Socijalni dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka,  Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. V-XXXVI i odabrani tekstovi); Ivan Pavao II. (2001). Centesimus annus. Stota godina, Zagreb: Kršćanska sadašnjost;  Papinsko vijeće „Iustitia et pax“. (2005). Kompendij socijalnog nauka Crkve, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Komisija hrvatske biskupske konferencije »Iustitia et pax«, odabrana poglavlja.; Valković, M. (1992). Društveni nauk Crkve: narav, aktualnost i problematika, Bogoslovska smotra, 62 (1-2), str. 8-22.;  Höffner, J. (2005), Kršćanski socijalni nauk, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, odabrana poglavlja.; Marasović, Š. (2004). Porijeklo i sadržaj pojma »solidarnost«, Bogoslovska smotra, 74 (2), str. 353-376.;  Valković, M. (2000). Civilno društvo izazov za državu i Crkvu,  Zagreb: Kršćanska sadašnjost;  Baloban, S. i Črpić, G. (ur.) (2012). Ljubav u istini u društvenim pitanjima. Zagreb: Kršćanska sadašnjost (odabrani tekstovi); Ivan Pavao II. (2006). Ex corde Ecclesiae. Iz srca crkve. Apostolska konstitucija o katoličkim sveučilištima. Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Baloban, S., Črpić G., Štefanac Petrović, D. (ur.) (2014). Kultura rada u Hrvatskoj. Peti hrvatski socijalni tjedan. Zagreb, 21.-23. listopada 2011. Zagreb: Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost. (odabrana poglavlja); Franjo (2013). Radost evanđelja (Evangelii gaudium). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (odabrana poglavlja); Franjo (2015). Ne dajte da vam ukradu nadu! Split: Verbum. (str. 115.-120.); Müller, G. L. Kardinal (2015). Siromaštvo. Izazov za vjeru. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (str. 5.-10., 11.-24.; 127.-139.); Franjo (2015.). Hvaljen budi (Laudato si’).
Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (odabrana poglavlja)

Dopunska

Grbac, J. (1996). Graditelji Kraljevstva. Teologija rada II. vatikanskog sabora, Rijeka: Teologija u Rijeci  (odabrani tekstovi); Benedikt XVI. (2010). Enciklika Caritas in veritate. Ljubav u istini, Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Bajsić, V. (1992). Godina 1989., Bogoslovska smotra 62 (1-2), str. 52-63.;  Kušar, S. (1992). Promicanje razvitka u integralnom humanom smislu,  Bogoslovska smotra 62 (1-2),  str. 127-134.;  Grbac, J. (2009).  Političko-društveni vid supsidijarnosti. Teoretsko utemeljenje supsidijarnosti u društvenom i političkom životu, Bogoslovska smotra 79 (1), str. 11-61.; Baloban, S. (2002). Socijalna budućnost Hrvatske. U: S. Baloban. Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj. Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Baloban, S. (ur.) (1999). Kršćanin u javnom životu. Zagreb: Glas Koncila; Baloban, S. (2001). Hrvatska obitelj na prekretnici, Zagreb: Glas Koncila; Baloban, S. i Črpić, G. (2007). Socijalni kompendij: Izazov i nadahnuće. Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Baloban, S. i Črpić, G. (2005). Kultura nedjelje i dostojanstvo radnika. Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Baloban, S. i Črpić, G. (2003). O dostojanstvu čovjeka i općem dobru u Hrvatskoj. Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Galeazzi, G., Tornielli A. (2015). Papa Francesco: Questa economia uccide. Con un´intervista esclusiva su capitalismo e giustizia sociale. Segrate: Edizione Piemme.

 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na dva kolokvija.
Način polaganja ispita

1)      Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);

2)     Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

dovoljan (2) – 50 – 64 ,9%

dobar (3) – 65 – 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 – 89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.42 35
Kolokvij-međuispit 0.42 35
Ukupno tijekom nastave 1.64 70
Završni ispit 0.36 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. tjedan nastave; 2. kolokvij: 13. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija i aktualnost socijalnog nauka Crkve. Individualna i socijalna etika. Socijalna misao pape Franje.
2. Odnos pojedinca i društva.
3. Dijakonija - ljubav prema bližnjemu: povijesni pregled življene vjere.
4. Strukturalni i individualno-etički naglasci socijalnih enciklika.
5. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: dostojanstvo ljudske osobe.
6. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: opće dobro i solidarnost.
7. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: supsidijarnost i sudjelovanje.
8. Kolokvij.
9. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: socijalna pravednost i povlaštena briga za siromašne.
10. Rad u socijalnom nauku Crkve. Obitelj: temeljna stanica društva.
11. Ljudska prava.
12. Civilno društvo.
13. Kolokvij.
14. Politička etika. Crkva i politika.
15. Gospodarska etika. Ekološka problematika. Crkva i okoliš.