Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Socijalna psihologija
Kratica predmeta SOCP2-10 Šifra predmeta 209010
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivana Vrselja
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivana.vrselja@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 606
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Upoznavanje s razvojem, definicijom, predmetom, metodologijom i glavnim  područjima  socijalne psihologije. Poseban naglasak jest na odnosu socijalne psihologije i sociologije te područjima socijalne psihologije, što sociolozima pruža preciznije upoznavanje njihova predmeta proučavanja.

Sadržaj predmeta: 

Predmet i definicija socijalne psihologije. Etički izazovi u  socijalnoj psihologiji.  Socijalna kognicija. Socijalna percepcija. Socijalna interakcija. Socijalne grupe. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Protumačiti osnovne pojmove iz različitih područja socijalne psihologije. Preispitati pojedine društvene fenomene u skladu s rezultatima znanstvenih istraživanja u socijalnoj psihologiji. Integrirati znanja iz socijalne psihologije u područje od interesa u sklopu sociologije. Pripremiti i prezentirati seminar na specifičnu temu.
Literatura
Obvezna

Aronson, E., Wilson, T.,D. i Akert, R.,M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate.

Dopunska

Znanstveni i stručni časopisi, domaći i strani, iz područja suvremene socijalne psihologije.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 2. Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1.      Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

 •    1. kolokvij – 30%
 •    2. kolokvij – 30%
 •    seminarski rad – 10%

 

 2.      Završni ispit – 30 % ocjene

Završni ispit je pismeni.

 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Seminarski rad 0.28 10
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Definicija i razvoj područja socijalne psihologije
3. Metode istraživanja u socijalnoj psihologiji
4. Konstrukcija socijalnog svijeta
5. Privlačnost i bliski odnosi
6. Prosocijalno ponašanje
7. Prvi kolokvij
8. Agresivno ponašanje (I)
9. Agresivno ponašanje (II)
10. Grupni procesi (I)
11. Grupni procesi (II)
12. Grupni procesi (III)
13. Grupni procesi (IV)
14. Drugi kolokvij
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Izlaganje seminara na temu predavanja
3. Izlaganje seminara na temu predavanja
4. Izlaganje seminara na temu predavanja
5. Izlaganje seminara na temu predavanja
6. Izlaganje seminara na temu predavanja
7. Prvi kolokvij
8. Izlaganje seminara na temu predavanja
9. Izlaganje seminara na temu predavanja
10. Izlaganje seminara na temu predavanja
11. Izlaganje seminara na temu predavanja
12. Izlaganje seminara na temu predavanja
13. Izlaganje seminara na temu predavanja
14. Drugi kolokvij
15. Završno predavanje