Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Radionica temeljnih pojmova u sociologiji
Kratica predmeta SOCP2-4 Šifra predmeta 197143
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Seminari 60
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivana Brstilo Lovrić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivana.brstilo@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 679
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Mravunac
Akademski stupanj/naziv Diplomirani sociolog i filozof Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.mravunac@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 679
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija:

Uvođenje u osobitosti sociološke analize, njezine povijesti i temeljne pojmove, koncepte, teorije i perspektive putem odabranih primjera umjetničkih i medijskih sadržaja

Sadržaj kolegija:

Tijekom seminarskih izlaganja studenti izlažu i diskutiraju odabrana djela iz područja umjetničkog i medijskog diskursa koja produbljuju spoznajne uvide o temeljnim sociološkim pojmovima, konceptima, teorijama, perspektivama i fenomenima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Identificirati temeljne pojmove i teorije u sociologiji u raznim proizvodima svjetova umjetnosti. Analizirati odabrane proizvode svjetova umjetnosti korištenjem pojmova i teorija iz sociologije. Opisati i analizirati neke od proizvoda svjetova umjetnosti koji se smatraju dijelom opće kulture. Diskutirati odabrane pojave i fenomene putem primjera umjetničkog i medijskog diskursa.
Literatura
Obvezna

Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus.; Haralambos, M., Holborn, M. (2002). Sociologija: teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing.; Abercrombie, N., Hill, S., Turner, B. S., Čačić-Kumpes, J., Kumpes, J. (2008). Rječnik sociologije. Zagreb: Jesenski i Turk.; Edles, L. D. (2002). Cultural sociology in practice. Malden, MA: Blackwell Publishers.; Back, L., Bennett, A., Edles, L. D., Gibson, M., Inglis, D., Jacobs, R., Woodward, I. (2012). Cultural Sociology: An Introduction (1st edition). Chichester: West Sussex.; Gillespie, M., Toynbee, J. (Ur.). (2006). Analysing media texts. Maidenhead, Berkshire, England: Open University Press in association with The Open University.; Peterlić, A. (2018). Osnove teorije filma. Zagreb: Akademija dramskih umjetnosti.; Culler, J. (2001). Književna teorija. Vrlo kratki uvod. Zagreb: AGM.

Dopunska

Cvjetičanin, V. i Supek, R. (2003). Emile Durkheim i francuska sociološka škola. Sociološka hrestomatija. Zagreb: Naklada Ljevak.; Durkheim, E. (2008). Elementarni oblici religijskog života. Zagreb: Jesenski i Turk.; Đurić, M. (1987). Sociologija Maxa Webera. Sociološka hrestomatija. Zagreb: Naprijed.; Fiamengo, A. (1987). Sociološka hrestomatija. Zagreb: Naprijed.; Jukić, J. (1993). Oktobar prije Bastille. Obnovljeni život, XLV.; Kalanj, R. (2005). Suvremenost klasične sociologije. Zagreb: Politička kultura.; Korać, V. (1987). Marksovo shvaćanje čovjeka. Sociološka hrestomatija. Zagreb: Naprijed.; Lukić, R. D. (1987). Formalizam u sociologiji. Sociološka hrestomatija. Zagreb: Naprijed; Nisbet, A. R. (2007). Sociološka tradicija. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.; Ritzer. G. (1997). Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Globus.; Simmel, G. (2001). Kontrapunkti kulture. Zagreb: Jesenski i Turk.; Supek, R. (1987). Biologizam u sociologiji: sociološka hrestomatija. Zagreb: Naprijed.; Žepić, B. (2007). Sociologija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. Weber, M.(1999). Vlast i Politika. Zagreb: Jesenski i Turk.; Weber, M. (1989). Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo: Veselin Masleša.; Weber, M. (1989). Metodologija društvenih nauka. Zagreb: Globus.; Durkheim, E. (1999). Pravila sociološke metode. Zagreb: Jesenski i Turk.; Merton, R. K. (1979). O teorijskoj sociologiji. Zagreb: CDD.; Parsons, T. (1991). Društva. Zagreb: August Cesarec.; Wright Mills, C. (1964). Elita vlasti. Beograd: Kultura.; Wright Mills, C. (1979). Bijeli ovratnik: američke srednje klase. Zagreb: Naprijed.; Wright Mills, C. (1964). Sociološka imaginacija. Beograd: Savremena škola.; Marcuse, H. (1989). Čovjek jedne dimenzije. Sarajevo: Veselin Masleša.; Fromm, E. (1984). Djela u 12 svezaka. Zagreb: Naprijed.; Marx, K., Engels, F. (1989). Rani radovi (deveto izdanje). Zagreb, Naprijed.; Županov, J. (1993). Dominantne vrijednosti hrvatskog društva. Erasmus, 2-6.; Županov, J. (2011). Hrvatsko društvo danas – kontinuitet i promjena. Politička misao, 48: 3., 145-163.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – prema pravilima pripremljenog i u dogovorenom terminu odrađenog seminarskog zadatka.                                                                                                                                                                Napomena: prema pravilima pripremljeni i u zadanom terminu odrađeni seminarski zadaci su uvjet za pristupanje završnom ispitu kolegija Uvod u sociologiju.
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

  1. Prisutnost na nastavi

Seminarske zadaće i aktivnosti

Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave
Ukupno tijekom nastave 0 0
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 0 Ukupan udio
nije jednak 100%
- ispravite unešene
podatke!
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u rad na seminaru i predstavljanje studentskih obveza
2. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
3. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
4. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
5. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
6. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
7. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
8. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
9. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
10. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
11. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
12. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
13. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
14. Seminarske teme - Prezentacija i diskusija odabranog umjetničko-medijskog sadržaja
15. Evaluacija seminarskih izlaganja