Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Povijest 19. stoljeća
Kratica predmeta 2POVP2-1 Šifra predmeta 201029
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 60
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Kristina Puljizević
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail kristina.puljizevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 656
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Filip Hren
Akademski stupanj/naziv mag.hist. Zvanje Asistent
Kontakt e-mail filip.hren@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Veronika Novoselac
Akademski stupanj/naziv mag. hist. Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail veronika.novoselac@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta su pružiti znanje studentima o temeljnim događajima dugog 19. st. (1789.-1914.) te o političkim, društvenim, gospodarskim i kulturnim procesima koji su se paralelno odvijali u hrvatskim zemljama i svijetu, odnosno o temeljnim konceptima za razumijevanje toga razdoblja (liberalizam, kapitalizam, komunizam, nacionalizam, kolonijalizam, modernizacija, urbanizacija, sekularizacija), a koji prožimaju sve dimenzije društva.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz hrvatske i svjetske povijesti 19. stoljeća; 2. Prepoznati temeljne procese iz hrvatske i svjetske povijesti 19. stoljeća; 3. Prikupljati stručnu i znanstvenu literaturu i istraživati izvore u arhivima, knjižnicama, muzejima i drugim ustanovama u skladu sa zadacima seminarskih radova; 4. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu u skladu sa zadacima seminarskih radova; 5. Napisati jasan i strukturiran seminarski rad; 6. Održati jasno i strukturirano seminarsko izlaganje; 7. Aktivno i argumentirano sudjelovati u seminarskim raspravama; 8. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

Svjetska povijest: Povijest svijeta od početka do danas. Ur. Srđan Dvornik.  Zagreb: Naprijed, 1990. (odabrana poglavlja); Roberts, John Maddox. Povijest Europe. Zagreb: AGM, 2002. (odabrana poglavlja); Taylor, Alan John Percivale. Borba za prevlast u Europi 1848.-1918. Sarajevo: Veselin Masleša, 1968. (odabrana poglavlja). Hrvatska povijest: Povijest Hrvata 2-od kraja 15. st. do kraja Prvog svjetskog rata. Ur. Mirko Valentić i Lovorka Čoralić. Zagreb: Školska knjiga, 2005. (odabrana poglavlja); Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću. Ur. Vlasta Švoger i Jasna Turkalj. Zagreb: Matica hrvatska, 2016. (odabrana poglavlja).

Dopunska

Svjetska povijest: Berend, Ivan T. i Gyorgy Ranki. Evropska periferija i industrijalizacija, 1780.-1914. Zagreb: Naprijed, 1996. (odabrana poglavlja); Franzen, August. Pregled povijesti Crkve. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1993. (odabrana poglavlja) Hobsbawm, Eric J. Doba revolucije. Zagreb: Školska knjiga, 1987. (odabrana poglavlja); Hobsbawm, Eric J. Doba kapitala. Zagreb: Školska knjiga, 1989. (odabrana poglavlja); Hroch, Miroslav. Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi. Zagreb: Srednja Europa, 2006. (odabrana poglavlja); Povijest. sv. 12.-16. Ur. Enrico Cravetto. Zagreb: Jutarnji list, 2008. (odabrana poglavlja); Wehler, Hans-Ulirh. Nacionalizam: povijest, oblici, posljedice, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2005. (odabrana poglavlja). Hrvatska povijest: Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20. stoljeća. Ur. Mirjana Gross. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1981. (odabrana poglavlja); Gross, Mirjana. Počeci moderne Hrvatske. Neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850.–1860. Zagreb: Globus, 1985. (odabrana poglavlja) Šidak, Jaroslav. Mirjana Gross. Igor Karaman. Dragovan Šepić. Povijest hrvatskog naroda 1860.–1914. Zagreb: Školska knjiga, 1968. (odabrana poglavlja); Gross, Mirjana. Szabo, Agneza. Prema hrvatskome građanskom društvu: društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća, Zagreb: Globus, 1992. (odabrana poglavlja); Karaman, Igor. Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću. Zagreb: Školska knjiga, 1972. (odabrana poglavlja); Stančić, Nikša. Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću. Zagreb: Barbat, 2002. (odabrana poglavlja). Šidak, Jaroslav i dr. Hrvatski narodni preporod–Ilirski pokret. Zagreb: Školska knjiga, 1988. (odabrana poglavlja).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti: seminarske obveze, 1. kolokvij, 2. kolokvij.
  2. Završni ispit: usmeni ispit.
Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti: 70 % ocjene: seminarske obveze, 1. kolokvij, 2. kolokvij.

b) Završni ispi :  30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita) – usmeni ispit.

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 2.2 0
Seminarsko izlaganje 1.45 25
Kolokvij-međuispit 1.45 25
Kolokvij-međuispit 1.16 20
Ukupno tijekom nastave 6.26 70
Završni ispit 1.74 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 8 100
Datumi kolokvija Prema objavljenom rasporedu
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje; Uvodno predavanje
2. Francuska revolucija; „Hrvatski prostor“ tijekom „dugog“ 19. stoljeća (1790.-1918.)
3. Francuska i Europa za vrijeme Napoleona; Francuska vladavina u hrvatskim zemljama i djelatnost Hrvatskog sabora od 1790. do 1830.
4. Restauracija; Modeli nacionalno integracijskih ideologija u Europi i pripremno razdoblje hrvatskog narodnog preporoda (1790.-1830)
5. Gospodarstvo i društvene promjene u prvoj polovici 19. stoljeća; Neposredno pripremno razdoblje hrvatskog narodnog preporoda (1830.-1835.)
6. Industrijalizacija, znanost i filozofija u prvoj polovici 19. stoljeća; Hrvatski narodni preporod-Ilirski pokret (1835.-1847.)
7. Revolucije 1848.; Hrvatski politički pokret do početka rujna 1848.
8. Velika Britanija, Rusija, Habsburška Monarhija; Hrvatski politički pokret od rujna 1848. do kraja 1849.
9. Ujedinjenje Italije, Ujedinjenje Njemačke; Hrvatske zemlje u razdoblju neoapsolutizma (1850-ih godina)
10. Stvaranje SAD; Obnova ustavnosti i Hrvatski sabor 1861.
11. Napoleon III, treća francuska republika; Nastanak i značaj Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. i revizija Nagodbe 1873. godine
12. Kolonijalizam; Modernizacijske reforme bana Ivana Mažuranića
13. Osmansko carstvo i istočno pitanje; Ban Khuen-Héderváry i njegovo doba
14. Gospodarstvo, znanost i društvo na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće; Istočnojadranski regionalizmi u 19. stoljeću (Dalmacija, Istra, Rijeka, Dubrovnik)
15. Završno predavanje; Banska Hrvatska, Dalmacija, Istra i BiH od 1903. do početka Prvog svjetskog rata
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih tema
2. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
3. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
4. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
5. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
6. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
7. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
8. Kolokvij
9. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
10. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
11. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
12. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
13. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
14. Izlaganje i diskusija na odabranu temu
15. Kolokvij