Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij povijesti Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Povijesna demografija
Kratica predmeta POVD11 Šifra predmeta 218328
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Kevo
Akademski stupanj/naziv doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail mario.kevo@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 685
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Belić
Akademski stupanj/naziv Magistar geografije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail tomislav.belic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 674
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati povijesnu demografiju kao granu povijesne znanosti s naglaskom na izvore koji se koriste uglavnom za povijesno-demografska istraživanja. Osim teoretskog upoznavanja s predmetnom problematikom (literatura, izvori, dosezi domaće i inozemne povijesne demografije…) primijenit će se interdisciplinarni pristup budući da se povijesna demografija preklapa s mnogim drugim znanstvenim disciplinama. U izravnoj korelaciji s predmetnom tematikom, studenti će upoznati i upotrebu statističkih metoda u analizi numeričkih podataka prikupljenih demografskim, odnosno povijesno-demografskim istraživanjima, izradu tablica i grafičko prikazivanje dobivenih rezultata. Povijesna demografija kao znanost; upoznavanje novih izvora koji se koriste za povijesno-demografska istraživanja (matične knjige, popisi stanovništva, ankete, registri itd.). Osim izvora, upoznavanje i s relevantnom literaturom te dosezima domaće i inozemne povijesne demografije, odnosno istraživanje povijesti stanovništva Hrvatske koja su provodili i domaći i strani istraživači. Osim navedenog, govorit će se i o temeljnim elementima demografije budući se demografija i povijesna demografija preklapaju. Istodobno će se koristiti i kvantitativne metode u historiografiji koje su u izravnoj vezi s povijesno-demografskim istraživanjima (aritmetička sredina, raspon, standardna devijacija, koeficijent varijabilnosti, agregiranje podataka, grafičko prikazivanje dobivenih rezultata).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati i vrednovati pojmove i procese u povijesnoj demografiji; 2. Usvojiti specifične vještine iz povijesne demografije; 3. Sagledati, spoznati i vrednovati znanstvena dostignuća drugih znanstvenih disciplina; 4. Koristiti interdisciplinarni pristup u radu; 5. Primijeniti postupke statističke obrade podataka iz historiografskih izvora; 6. Usvojiti prikazivanje podataka u tabličnom i grafičkom prikazu; 7. Usvojiti znanja o agregiranju podataka; 8. Usvojiti koncept raspodjele podataka; 9. Razviti potrebne vještine za samostalan rad; 10. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

V. Stipetić, N. Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske, Zagreb-Dubrovnik, 2004. (odabrana poglavlja); A. Wetheimer Baletić, Stanovništvo i razvoj, Zagreb, 1999. (odabrana poglavlja); B. Petz, Osnove statističke metode za nematematičare, Jastrebarsko, 2000. (odabrana poglavlja).

Dopunska

J. Gelo, A. Akrap, I. Čipin, Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (Bilanca 20. stoljeća), Zagreb 2005.; Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive, Zagreb 2005.; Depopulacija Hrvatske, Društvena istraživanja, 4-5 (72-73), Zagreb 2004., str. 629.-750.; V. Stipetić, Dva stoljeća razvoja hrvatskoga gospodarstva (1820.-2005.), Zagreb 2012.; B. Vranješ-Šoljan, Stanovništvo gradova banske Hrvatske na prijelazu stoljeća: socijalno-ekonomski sastav i vodeći slojevi 1890.-1914.), Zagreb 1991.; Z. Radelić, D. Marijan, N. Barić, A. Bing, D. Živić, Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat, Zagreb 2006.; C. H. Feinstein, M. Thomas, Making History Count: A Primer in Quantitative Methods for Historians, Cambridge University Press 2002, V. Kolesarić i B. Petz, Statistički rječnik, tumač statističkih pojmova (II. izdanje), Jastrebarsko 2002.; N. F. R. Crafts, N. H. Dimsdale i S. Engerman (ur.), Quantitative Economic History, Clarendon Press, Oxford 1991.

 

NAPOMENA: Popis preporučene dodatne literature polaznici kolegija dobit će sukladno temama seminarskih zaduženja i vježbi.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom planu nastave;

Uredno izvršene seminarske i nastavne obveze – pripremljeno i održano izlaganje, aktivnost na nastavi, samostalan rad;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – aktivnost na nastavi; seminarske obveze; samostalan rad; 1. kolokvij (pismeni); 2. kolokvij (pismeni).

Završni ispit – usmeni.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 %

dovoljan (2) – 50 do 64,9 %

dobar (3) – 65 do 79,9 %

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

 

Način stjecanja ocjene:

 1. Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene
  1. aktivnost na nastavi – 10 %
  2. seminarske obveze – 10 %
  3. kolokvij – 20 %
  4. kolokvij – 20 %
  5. samostalan rad – 10 %

 

 1. Završni ispit – 30 % ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50 % ispita)

usmeni ispit – 30 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.0 0
Aktivnost na nastavi 0.2 10
Seminarski rad 0.2 10
Kolokvij-međuispit 0.4 20
Kolokvij-međuispit 0.4 20
Samostalni rad 0.2 10
Ukupno tijekom nastave 2.4 70
Završni ispit 0.6 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij – 7. nastavni termin;
2. kolokvij - 12. nastavni termin.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: predstavljanje plana i programa rada, pojašnjenje studentskih obveza, literature
2. Demografija kao znanost
3. Literatura, izvori i metode istraživanja
4. Teorije o razvoju stanovništva
5. Povijesne etape razvoja stanovništva (I. dio)
6. Povijesne etape u razvoju stanovništva (II. dio)
7. Kolokvij
8. Strani istraživači povijesti stanovništva Hrvatske i Hrvata u dijaspori
9. Opće kretanje stanovništva: popisno i prirodno
10. Opće kretanje stanovništva: mehaničko (migracije)
11. Strukture stanovništva: dobna i spolna
12. Kolokvij
13. Stanovništvo prema narodnosnoj i vjerskoj strukturi
14. Depopulacija u Hrvatskoj
15. Demografske posljedice Domovinskog rata
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: objašnjenje studentskih obaveza, podjela seminarskih zaduženja, upute o načinu rada
2. Povijesna znanost i demografija
3. Demo-geografski izvori – primjer matičnih knjiga
4. Slavonski popis stanovništva (1698.)
5. Stanovništvo svijeta u prošlosti i stanovništvo hrvatskih zemalja krajem srednjeg vijeka
6. Banska Hrvatska – stanovništvo gradova na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
7. Kolokvij
8. Iseljavanje u Australiju – primjer našičkog kraja
9. Prirodno kretanje stanovništva Hrvatske u 20. stoljeću
10. Migracijski saldo Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća
11. Dobno-spolna struktura stanovništva Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća
12. Kolokvij
13. Promjene narodnosne strukture istočne Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća
14. Demo-geografski kontekst raspada SFR Jugoslavije
15. Demografski gubici tijekom Domovinskog rata (1991.-2001.)
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: objašnjenje studentskih obaveza, podjela zadataka, upute o načinu rada
2. Vrste mjernih skala
3. Agregiranje i tablično prikazivanje podataka
4. Grafičko prikazivanje podataka; izrada histograma
5. Indeksi, postotci, frekvencije
6. Mjere centralne tendencije – aritmetička sredina
7. Kolokvij
8. Mjere centralne tendencije – mod i medijan
9. Mjere varijabilnosti (I. dio)
10. Mjere varijabilnosti (II. dio)
11. Raspodjela podataka – normalna raspodjela te druge vrste raspodjele
12. Kolokvij
13. Centili
14. Ostale grafičke metode prikaza rezultata
15. Ponavljanje gradiva