Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Osnove proračuna
Kratica predmeta SOCD135 Šifra predmeta 139212
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Roman Šubić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail roman.subic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja o državnom proračunu, proračunskom procesu i tehnikama izrade proračuna. Krajnji je cilj da studenti na temelju saznanja prepoznaju značenje koji državni proračun ima ne samo kao temeljni instrument fiskalne politike nego i kao sredstvo koje treba odražavati interese građana. Rasprave o proračunu i proračunskom procesu omogućit će studentima dobivanje uvida u uloge glavnih igrača u proračunskom procesu te ukazati na probleme koji proizlaze iz kompleksne naravi proračunskog procesa.

Sadržaj predmeta:

 1. Glavne fiskalne uloge države; 2. Što je proračun i zašto je on glavni instrument fiskalne politike?; 3. Državni proračun – što je to? (- struktura prihoda – struktura rashoda – struktura računa financiranja – kako država financira manjkove proračuna? – kako država koristi viškove (suficite) proračuna?); 4. Zašto država osniva izvanproračunske fondove? 5. Koja je uloga proračuna lokalnih jedinica? 6. Zašto se obavljaju konsolidacije proračuna? (- konsolidacija proračuna središnje države – konsolidirani proračun opće države); 7. Što je proračunski proces? (- priprema – planiranje – odobrenje – izvršavanje – kontrola i revizija); 8. Zašto se razlikuju planovi od izvršenja proračuna? (- rebalansi proračuna, privremeno financiranje); 9. Uloga glavnih proračunskih institucija u proračunskom procesu (- uloga Ministarstva financija u proračunskom procesu – uloga Sabora i Vlade u proračunskom procesu – uloga državne revizije u proračunskom procesu); 10. Tehnike izrade proračuna; 11. Klasifikacije proračuna.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Steći osnovna znanja o proračunskom procesu i tehnikama izrade državnog proračuna, 2. Identificirati glavne elemente državnog proračuna i ovladati strukturom državnog proračuna, 3. Razviti znanja o strateškom planiranju i o načinu raspodjele proračunskih sredstava, 4. Razviti praktične vještine za sudjelovanje u procesu donošenja državnog proračuna.
Literatura
Obvezna

Bajo, A. (2006). Proračunski sustav: ornament ili sredstvo upravljanja državnim financijama. Zagreb: Institut za javne financije.

Bajo, A. i Jurlina Alibegović, D. (2008). Javne financije lokalnih jedinica vlasti. Zagreb: Školska knjiga.

Ott, K. (ur.) (2009). Proračunski vodič za građane. Zagreb: Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert.

Dopunska

Bratić, V. (2008). Odlučivanje o lokalnim proračunima: između sna i jave. Zagreb: Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert.

Jakir-Bajo, I. (2013). Planiranje u sustavu proračuna 2014. – 2016. Zagreb: HZRFD.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Seminarsko izlaganje
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti  – seminarsko izlaganje; 1.kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

 

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

     1) seminarsko izlaganje – max. 20 bodova;

     2) 1. kolokvijmax. 20 bodova;

     3) 2. kolokvijmax. 30 bodova;

b) Završni ispit – 30% ocjene

     4) završni ispitmax. 30 bodova.

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2
Seminarsko izlaganje 0.36 20
Kolokvij-međuispit 0.36 20
Kolokvij-međuispit 0.54 30
Ukupno tijekom nastave 2.46 70
Završni ispit 0.54 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. tjedan nastave; 2. kolokvij: 12. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u državni proračun.
2. Struktura državnog proračuna.
3. Prihodi državnog proračuna.
4. Rashodi državnog proračuna.
5. Javni dug.
6. Kolokvij.
7. Lokalna samouprava i proračunski proces.
8. Izvanproračunski korisnici.
9. Konsolidirani proračun opće i središnje države.
10. Postupak donošenja proračuna.
11. Rebalans proračuna.
12. Kolokvij.
13. Proračun RH u međunarodnom okruženju.
14. Transparentnost proračuna i odgovornost izvršne vlasti.
15. Zaključna razmatranja.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarsku nastavu.
2. Odabir seminarskih tema.
3. Prezentacija seminarske teme.
4. Prezentacija seminarske teme.
5. Prezentacija seminarske teme.
6. Kolokvij.
7. Prezentacija seminarske teme.
8. Prezentacija seminarske teme.
9. Prezentacija seminarske teme.
10. Prezentacija seminarske teme.
11. Prezentacija seminarske teme.
12. Kolokvij.
13. Priprema za završnu prezentaciju.
14. Praktični primjer izglasavanja proračuna.
15. Zaključna razmatranja.