Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Osnove mikroekonomije
Kratica predmeta SOCD112 Šifra predmeta 139211
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Petra Palić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail petra.palic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 636
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija:

Stjecanje osnovnih znanja iz mikroekonomije.

Sadržaj kolegija:

Teorija ponašanja potrošača: racionalnost, preferencije i korisnost, krivulje indiferencije, maksimalizacija korisnosti, funkcija potražnje, supstitucija i efekti dohotka, supstituti i komplementi; teorija poduzeća: tehnologija i proizvodnja, zakon opadajućeg graničnog proizvoda, maksimizacija profita, troškovi, kratkoročno i dugoročno ponašanje poduzeća, ponuda poduzeća; tržišta: ponuda i potražnja, ravnoteža, kompetitivnost, savršena konkurencija, monopol, monopolistička konkurencija, oligopol, teorija igara, informacije; tržišta faktora: opća ravnoteža kompetitivnog tržišta, pareto optimalnost, javna dobra, vladine intervencije.

 
 
 
Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati temeljne pojmove iz osnova mikroekonomije. Objasniti ulogu države, poslodavaca i domaćinstava u temeljnom modelu tržišnog gospodarstva. Izgraditi konzistentan sklop znanja iz mikroekonomije kao jedan od temelja za produbljivanje i širenje specijalističkih znanja i vještina u daljnjem studiju društvenih znanosti.
Literatura
Obvezna

Pindyck, Robert S., Daniel L. Rubinfeld. (2008). Mikroekonomija, 7. izdanje, Zagreb: MATE; Mankiw, N.Gregory.; (2006). Osnove ekonomije. Zagreb: MATE; 

 
 
 
Dopunska

Samuelson, P.; Nordhaus, W.D. (2011). Ekonomija. Zagreb: MATE; Pavić, I., Benić, Đ., Hashi, I. (2009). Mikroekonomija, treće izdanje, Ekonomski fakultet Split; Pervan, M. (2013) Mikroekonomija – zbirka zadataka, treće dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet Split; Varian, Hal R. (2005). Intermediate microeconomics. W. W. Norton & Company, 7 th edition; Mas-Colell, A. (1995). Microeconomic theory. New York: Oxford University Press; 

 

 
 
 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Seminarski rad
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija
 
 
 
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti  – domaće zadaće, seminarski rad; 1.kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni i/ili usmeni).
 
 
 
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

 

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1) domaće zadaćemax. 15 bodova

2) seminarski radmax. 15 bodova (kvaliteta izlaganja – max. 8 bodova; razina obrađenosti teme – max. 7 bodova);

3) 1. kolokvijmax. 20 bodova;

4) 2. kolokvijmax. 20 bodova;

b) Završni ispit – 30% ocjene

5) završni ispitmax. 30 bodova (za prolaz je nužno riješiti 50% završnog ispita)

 
 
 
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.6 0
Domaća zadaća 0.33 15
Seminarski rad 0.33 15
Kolokvij-međuispit 0.44 20
Kolokvij-međuispit 0.44 20
Ukupno tijekom nastave 3.14 70
Završni ispit 0.86 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. tjedan nastave; 2. kolokvij: 13. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u mikroekonomiju. Ekonomski problemi (oskudica, izbor i oportunitetni trošak).
2. Ponuda i potražnja (pojam, zakon, krivulja, izvod, tržišna ponuda i potražnja). Ravnoteža i poremećaj tržišta.
3. Pojam elastičnosti. Izračun elastičnosti (jedna točka, lučna). Cjenovna, dohodovna i križna elastičnost potražnje. Elastičnost ponude.
4. Pojam korisnosti. Potrošačev i proizvođačev višak.
5. Ponašanje potrošača (krivulje indiferencije, budžetski pravac, ravnoteža).
6. Kolokvij.
7. Proizvodnja i troškovi.
8. Maksimizacija profita i funkcija ponude.
9. Potpuna konkurencija i analiza konkurentskih tržišta. Monopol.
10. Monopolistička konkurencija. Oligopol i teorija igara.
11. Država i ekonomija: zaštita tržišnog natjecanja i regulacija.
12. Analiza rizika. Procjena investicijskih projekata.
13. Kolokvij.
14. Uvod u financijska tržišta.
15. Zaključna izlaganja.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje, nadopuna predavanju.
2. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.
3. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.
4. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.
5. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.
6. Kolokvij.
7. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.
8. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.
9. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.
10. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.
11. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.
12. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.
13. Kolokvij.
14. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.
15. Seminarsko izlaganje prema odabranim temama iz dodatne literature uz diskusiju.