Tržiš

 
 
 

Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Osnove makroekonomije
Kratica predmeta SOCD123 Šifra predmeta 101880
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Petra Palić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail petra.palic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 636
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marija Žagmešter
Akademski stupanj/naziv Magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail marija.zagmester@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi kolegija:

Stjecanje osnovnih znanja iz makroekonomije.

Sadržaj kolegija:

Ekonomski rast i agregatna potražnja: „The Wealth of Nations“- potražnja: akumulacija kapitala i ekonomski rast, produktivnost faktora, ljudski kapital i tehnologija, nezaposlenost i tržište rada, međunarodna trgovina, globalizacija; Novac i porezi: fiskalna politika i uloga Vlade, novac i cijene; Poslovni ciklusi i ekonomska politika: konzum, investiranje, poslovni ciklusi, monetarna politika, stabilizacijska politika; Financijski sektor; Tečaj i globalna tržišta kapitala

 
 
 
Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati temeljne pojmove iz osnova makroekonomije. Koristiti najvažnije makroekonomske pojmove pri razumijevanju i prosuđivanju sadašnje i buduće privredne aktivnosti. Izgraditi konzistentan sklop znanja iz makroekonomije kao jedan od temelja za produbljivanje i širenje specijalističkih znanja i vještina u daljnjem studiju društvenih znanosti.
Literatura
Obvezna

O. Blanchard (2011). Makroekonomija, 5. izdanje izvornika, Zagreb: Mate.

 
 
 
Dopunska

Benić, Đ. (2016) Makroekonomija, Zagreb: Školska knjiga. Babić, M. (2007.) Makroekonomija, 15. izdanje, Zagreb: Mate; Stutely, R. (2007.) Ekonomski pokazatelji: smisao ekonomije i ekonomskih indikatora, Zagreb: Masmedia

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Seminarski rad
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija
 
 
 
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti  – seminarsko izlaganje; 1.kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni i/ili usmeni).
  3. Način ocjenjivanja – seminarsko izlaganje
 
 
 
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 i više bodova

 

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1) seminarski radmax. 20 bodova;

2) 1. kolokvijmax. 20 bodova;

3) 2. kolokvijmax. 30 bodova;

b) Završni ispit – 30% ocjene

5) završni ispitmax. 30 bodova (za prolaz je nužno riješiti 50% završnog ispita)

 
 
 
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 6. tjedan nastave; 2. kolokvij: 13. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Osnovni makroekonomski pojmovi i varijable.
2. Sustav društvenih računa: račun domaćeg proizvoda, račun financijskih tokova.
3. Tržište dobara. Financijska tržišta.
4. Tržište dobara i financijska tržišta: IS-LM model.
5. Kolokvij.
6. Tržište rada, Phillipsova krivulja i prirodna stopa nezaposlenosti.
7. Sva tržišta zajedno: AS-Ad model.
8. Inflacija, gospodarska aktivnost i nominalni rast novca.
9. Činjenice o rastu, štednja, akumulacija kapitala i proizvodnja.
10. IS-LM model u otvorenoj ekonomiji.
11. Monetarna politika.
12. Fiskalna politika.
13. Kolokvij.
14. Učinci gospodarske krize.
15. Zaključna razmatranja.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarsku nastavu.
2. Odabir seminarskih tema.
3. Prezentacija seminarske teme.
4. Prezentacija seminarske teme.
5. Kolokvij.
6. Prezentacija seminarske teme.
7. Prezentacija seminarske teme.
8. Prezentacija seminarske teme.
9. Prezentacija seminarske teme.
10. Prezentacija seminarske teme.
11. Prezentacija seminarske teme.
12. Prezentacija seminarske teme.
13. Kolokvij.
14. Prezentacija seminarske teme.
15. Zaključna razmatranja.