Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Odabrane teme iz sociologije I
Kratica predmeta SOCP5-1 Šifra predmeta 97928
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Stjepan Kušar
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail stjepan.kusar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Karla Žagi
Akademski stupanj/naziv Magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail karla.zagi@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet želi produbiti znanja iz kolegija Klasične sociološke teorije kao i ostale spoznaje koje su studenti usvojili tijekom studija na drugim predmetima. Iz bogatog opusa biraju se autori i pojedina njihova djela i detaljno interpretiraju tekstovi. Posebno se analizira odnos klasičnih socioloških teorijskih koncepata i vremena u kojem su nastali, filozofska, znanstvena i sociokulturna odredišta te njihova suvremenost za današnji studij sociologije.

Konzervativni korijeni sociologije. Sociologija i prosvjetiteljstvo. Ideja napretka. Francuska sociološka škola i pozitivizam. Funkcionalizam. Marksistička sociologija i lijevi hegelijanci. Max Weber, Kant i neokantovci. Sociologija i ideologija. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati ulogu i značaj teorija navedenih tijekom nastave. Opisati tijek razvoja teorija navedenih tijekom nastave. Razlikovati teorijske pristupe klasičnih socioloških teorija. Interpretirati teorijske perspektive autora koji su navedeni tijekom nastave. Samostalno se koristiti literaturom.
Literatura
Obvezna

Karl Marx, Filozofsko politički spisi, Zagreb, 1979.; Emile Durkheim, Sociologija i filozofija, Zagreb, 2012.; Max Weber, Metodologija društvenih nauka, Zagreb, 1986.; Dušan Marinković (prir.), Georg Simmel 1858-2008 (hrestomatija), Novi Sad, 2008.

Dopunska

Immanuel Kant, Pravno-politički spisi, Zagreb, 2000.; Immanuel Kant, Kritika praktičkog uma, Zagreb, 1990.; Immanuel Kant, Osnivanje metafizike ćudoređa, Zagreb, 2003.; Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Filozofija duha, Zagreb, 1955.; Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Filozofija povijesti, Zagreb, 1951; Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Osnovne crte filozofije prava, Sarajevo, 1989.; Veljko Cvjetičanin, Rudi Supek, Emile Durkheim i francuska sociološka škola, Zagreb, 2003.; Emile Durkheim, Pravila sociološke metode, Zagreb, 1999.; Heinrich Rickert, Kulturologija i prirodoslovlje, 2008.; Rade Kalanj, Suvremenost klasične sociologije, Zagreb, 2005.; Emil Dirkem, Pragmatizam i sociologija, Novi Sad, 2010.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; dva kolokvija (pismeni);
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:
nedovoljan (1) 0-49,9%
dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
1) seminarske obveze – 30% (predana i prihvaćena pisana verzija seminarskog rada)
2) 1. kolokvij – 20%
3) 2. kolokvij – 20%
b) Završni ispit – 30% ocjene
usmeni ispit – 30% (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.76 20
Seminarski rad 1.14 30
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. nastavni termin; 2. kolokvij: 14. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Pozitivizam i A. Comte
2. Pozitivizam i A. Comte
3. E. Durkheim filozof ? Odnos sociologije i filozofije u njegovoj misli
4. E. Durkheim filozof ? Odnos sociologije i filozofije u njegovoj misli
5. Filozofijska pozadina Marxove sociologije (Hegel i novohegelovci)
6. Filozofijska pozadina Marxove sociologije (Hegel i novohegelovci)
7. Filozofijska pozadina Weberove sociologijske misli (Kant i novokantovci)
8. I. kolokvij
9. Filozofijska pozadina Weberove sociologijske misli (Kant i novokantovci)
10. Georg Simmel: filozof i sociolog
11. Georg Simmel: filozof i sociolog
12. Pojam ideologije - filozofski pristup
13. Pojam ideologije - filozofski pristup
14. II. kolokvij
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar: tekstovi i način rada
2. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
3. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
4. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
5. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
6. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
7. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
8. I. kolokvij
9. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
10. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
11. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
12. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
13. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova
14. II. kolokvij
15. Završni seminar