Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Metodologijska radionica
Kratica predmeta SOCP6-5 Šifra predmeta 97946
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 670
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Miriam Mary Brgles
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail miriam.brgles@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anamarija Malešević
Akademski stupanj/naziv magistra sociologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail anamaria.malesevic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Upoznavanje s načinima vrednovanja programa i metodama koje se koriste u tu svrhu.

Sadržaj predmeta:

Osnove vrednovanja programa i potreba za programom. Planiranje i provedba vrednovanja. Definiranje istraživačkih ciljeva i pitanja. Definiranje metoda istraživanja.Definiranje plana uzorka. Izrada nacrta istraživanja za vrednovanje programa. Provedba istraživanja. Obrada i analiza podataka. Izrada završnog izvještaja vrednovanja programa.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati temeljne elemente evaluacijskog procesa 2. Definirati temeljene metode koje se koriste u evaluacijskim procesima 3. Osposobiti studente za samostalnu evaluaciju određenih programa 4. Osposobiti studente za kritičko promišljanje evaluacije određenog programa
Literatura
Obvezna

Lamza Posavec, V. (2004), Metode društvenih istraživanja, Zagreb: Hrvatski studiji

Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap (str. 217-266; 301-332)

Rossi, P. H. i Freeman, H. E. (1989). Evaluation: A systematic approach (4th ed.). Newbury Park: Sage

Dopunska

Campbell, D. T. (1988c). Methodology and epistemology for social science: Selected papers. Chicago: University of Chicago Press

Campbell, D. T. i Ross, H. L. (1968). The Connecticut crackdown on speeding: Time-series data in quasi-experimental analysis, Law and Society Review, 3, 33-53.

Campbell, D. T. i Russo, M. J. (1999). Social experimentation. Thousand Oaks: Sage

Cook, T. D. i Campbell, D. T. (1979). Quasi-experimentation: Design & analysis issues for field settings. Boston: Houghton Mifflin Company

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave

Način polaganja ispita

1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
2. Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

a) 1. kolokvij – 20%
b) 2. kolokvij – 20%
c) Sudjelovanje u pripremi i provedbi jedne evaluacije programa u maloj grupi studenata – 10%
d) Analiza i prezentiranje nalaza te povezivanje nalaza sa prikladnom literaturom i kritički osvrt na njih – 20%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.72 40
Rad na vježbama 0.54 30
Ukupno tijekom nastave 2.46 70
Završni ispit 0.54 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave (vježbi)
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Vježbe
Tjedan Tema
1. Osnove vrednovanja programa
2. Planiranje vrednovanja programa
3. Definiranje ciljeva vrednovanja, istraživačka pitanja, operacionalizacija varijabli
4. Metode i tehnike istraživanja - 1. dio
5. Metode i tehnike istraživanja - 2. dio
6. Definiranje plana uzorka
7. Izrada istraživačkih instrumenata -1. dio
8. Izrada istraživačkih instrumenata -2. dio
9. Provođenje terenskog djela istraživanja
10. Obrada i analiza podataka
11. Pisanje izvještaja vrednovanja programa
12. Grupne prezentacije nacrta istražvanja
13. Grupne prezentacije nacrta istražvanja
14. Grupne prezentacije nacrta istražvanja
15. Grupne prezentacije nacrta istražvanja