Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kvalitativne metode: dubinske tehnike
Kratica predmeta SOCD134 Šifra predmeta 139205
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Lucija Mihaljević
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail lucija.mihaljevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 635
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Usvajanje znanja o konceptima dubinskih metoda istraživanja. Savladavanje tehnika provođenja dubinskih istraživanja i pisanja izvještaja o kvalitativnim metodama istraživanjima.

Sadržaj predmeta:

Filozofska osnova koncepta dubinskih istraživanja. Interpretativni teorijski okviri kvalitativne metodologije, oblikovanje i planiranje dubinskog istraživanja, analiza podataka prikupljenih kvalitativnim metodama, metodologija izvedbe i analize dubinskih intervjua, kvalitativnog opažanja i fokus grupa, narativna istraživanja i analiza povijesti svakodnevice, fenomenološka istraživanja i interpretacija društvenih promjena, proces izgradnje teorije utemeljene na podacima, etnografska istraživanja kao metodologija suvremenosti, studija slučaja kao partikularno u općem, interpretacija i reprezentacija podataka prikupljenih dubinskim metodama, usporedba dubinskih metoda i pristupa.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Opisati karakteristike koncepta dubinskih istraživanja i kvalitativne metodologije. 2. Objasniti prednosti i izazove dubinskih istraživanja u okviru modela miješanih metodologija. 3. Primijeniti znanja o kvalitativnim metodama u pripremi, provedbi i analizi podataka vlastitog dubinskog istraživanja na specifičnu temu. 4. Prezentirati vlastito dubinsko istraživanje s analitičkim osvrtom na proces izvedbe istog. 5. Kritički analizirati i prosuđivati konkretne primjere kvalitativnih istraživanja te zaključke donijete na temelju njih ( iz literature te seminarske radove kolega).
Literatura
Obvezna

Luker, Kristin (2018) Salsa Dancing into the Social Sciences. Research in an Age of Info-glut. Cambridge: Harvard University Press (odabrana poglavlja)

Charmaz, Cathy. (2006). Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: Sage Publications (odabrana poglavlja)

Silverman D. (2016). Qualitative Research (4th ed.). London: Sage.

Dopunska

Emerson Robert M, Rachel I Fretz, i Linda L Shaw. (1995). Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press.

Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić i Goran Pavel Šantek (ur.) (2006). Etnologija bliskoga: Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Naklada Jesenski i Turk.

Bazely, Pat. (2007). Qualitative data analysis with NVivo. Los Angeles: Sage Publications.

Angrosino, M. (2008). Doing Ethnographic and Observational Research. London: Sage.

Silverman, D. (2012). Interpreting Qualitative Data (4th ed.). London: Sage.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1.   Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).

2.   Izrada i prezentacija seminarskog rada.

3.   Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave.

Način polaganja ispita

1.    Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti

2.    Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na usmenom ispitu je 50% točne riješenosti)

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1.    Nastavne aktivnosti – 70%:

a) kolokvij – 20%

b) Seminarski rad: prezentacija nacrta istraživanja i prikupljenih podataka – 20%

c) pisani seminarski rad – 30%

2.    Završni usmeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.44 20
Seminarski rad 0.66 30
Seminarsko izlaganje 0.44 20
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Kvalitativna alanliza društvene stvarnosti
3. Oblikovanje istraživačkog pitanja i nacrta
4. Analiza sekundarne građe tijekom terenskog istraživanja
5. Narativna praksa i aktivan intervju
6. Analiza fokus grupe
7. Refleksivnost u etnografiji
8. 1. kolokvij
9. Analiza kazivanja - prakse i metode
10. Kvalitativno istraživanje putem Interneta
11. Teorija utemeljena na podacima (Grounded theory)
12. Vizualno kvalitativne metode - pitanja i razvoj
13. Pisanje kvalitativnih istraživanja: praksa, žanr i publika
14. Upotreba računalnih programa za analizu kvalitativnih podataka
15. Zaključno predavanje - izazovi kvalitativnog terenskog istraživanja
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarski rad
2. Analiza konkretnih primjera kvalitativnih istraživanja 1
3. Analiza konkretnih primjera kvalitativnih istraživanja 2
4. Analiza konkretnih primjera kvalitativnih istraživanja 3
5. Izlaganje nacrta istraživanja
6. Izlaganje nacrta istraživanja
7. Izlaganje nacrta istraživanja
8. 1. kolokvij
9. Izlaganje nacrta istraživanja
10. Reprezentacija prikupljanih podataka
11. Reprezentacija prikupljanih podataka
12. Reprezentacija prikupljanih podataka
13. Reprezentacija prikupljanih podataka
14. Reprezentacija prikupljanih podataka
15. Reprezentacija prikupljanih podataka