Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kvalitativna metodologija
Kratica predmeta SOCP5-5 Šifra predmeta 97937
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Luka Šešo
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail luka.seso@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 682
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Miriam Mary Brgles
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail miriam.mary.brgles@gmail.com Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anamarija Malešević
Akademski stupanj/naziv magistra sociologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail anamaria.malesevic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Upoznavanje s kvalitativnom metodologijom. Razvijanje sposobnosti provođenja kvalitativnih istraživanja i pisanja izvještaja o kvalitativnim istraživanjima.

Sadržaj predmeta:

Temeljna obilježja kvalitativne metode; Razlika u odnosu na kvantitativne metode; Filozofska osnova i povijesni izvori; Interpretativni teorijski okviri; Oblikovanje i planiranje kvalitativnog istraživanja; Tehnike prikupljanja podataka; Dubinski intervju; Fokus grupe; Kvalitativno opažanje; Specifični pristupi u kvalitativnoj metodologiji; Narativna istraživanja, Fenomenološka istraživanja; Etnografija, Teorija utemeljena na podacima, Studija slučaja; Analiza kvalitativnih podataka; Interpretacija kvalitativnih podataka; Valjanost nalaza kvalitativnih istraživanja; Dosezi kvalitativnih istraživanja; Načini reprezentacije kvalitativnih nalaza; Koncept mješovitih metodologija. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Opisati temeljne značajke različitih kvalitativnih metoda te kvalitativne metodologije općenito 2. Objasniti prednosti i nedostatke kvalitativnih istraživanja u odnosu na kvantitativna 3. Isplanirati metodološki adekvatno kvalitativno istraživanje na specifičnu temu 4. Primijeniti znanja o jednoj od metoda kvalitativnih istraživanja u pripremi, provedbi i analizi nalaza istraživanja 5. Kritički prosuđivati metode istraživanja u konkretnim kvalitativnim istraživanjima te zaključke donijete na temelju njih 6. Prezentirati nalaze vlastitog (grupnog) kvalitativnog istraživanja i kritički se osvrnuti na njih
Literatura
Obvezna

Creswell, John W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications

Creswell, John W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: Sage Publications (odabrana poglavlja)

Charmaz, Cathy. (2006). Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: Sage Publications (odabrana poglavlja)

Milas, Goran. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

Dopunska

Emerson Robert M, Rachel I Fretz, i Linda L Shaw. (1995). Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press.

Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić i Goran Pavel Šantek (ur.) (2006). Etnologija bliskoga: Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Naklada Jesenski i Turk.

Bazely, Pat. (2007). Qualitative data analysis with NVivo. Los Angeles: Sage Publications.

Angrosino, M. (2008). Doing Ethnographic and Observational Research. London: Sage.

Emmison, M., Smith, P. i Mayall, M. (2013). Researching the Visual (2nd ed.). London: Sage.

Rubin, H.J. i Rubin, I.S. Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Dana (3rd ed.). London: Sage.

Silverman, D. (2012). Interpreting Qualitative Data (4th ed.). London: Sage.

Smith, J.A., Flowers, P. i Larkin, M. (2009). Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research. London: Sage.

Stewart, D.W. i Shamdasani, P.N. (2014). Focus Groups, Theory and Practice Third Edition. London: Sage.

Wooffitt, R. (2005). Conversation Analysis and Discourse Analysis. A Comparative and Critical Introduction. London: Sage.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1.    Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)

2.    Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave

Način polaganja ispita

1.    Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti

2.    Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na usmenom ispitu je 50% točne riješenosti)

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1.    Nastavne aktivnosti – 70%:

a)    1. kolokvij – 25%
b)    2. kolokvij – 25%
c)    Praktična vježba – prikupljanje i prezentiranje kvalitativnih podataka – 20%

2.    Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.84 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Praktični rad 0.56 20
Ukupno tijekom nastave 2.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave (vježbe)
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Temeljna obilježja kvalitativne metodologije; Razlika u odnosu na kvantitativne metode
2. Filozofska osnova i povijesni izvori kvalitativne metodologije
3. Interpretativni teorijski okviri kvalitativne metodologije
4. Oblikovanje i planiranje kvalitativnog istraživanja
5. Prikupljanje podataka 1: dubinski intervjui i kvalitativno opažanje
6. Prikupljanje podataka 2: fokus grupe
7. Narativna i fenomenološka istraživanja
8. Teorija utemeljena na podacima (Grounded theory)
9. Etnografska istraživanja i studija slučaja
10. Analiza podataka prikupljenih kvalitativnim metodama
11. Interpretacija i reprezentacija podataka prikupljenih kvalitativnim metodama
12. Pisanje izvještaja o kvalitativnom istraživanju
13. Standardi valjanosti i vrednovanja kvalitativnog istraživanja
14. Usporedba kvalitativnih metoda i interpretativnih pristupa
15. Koncept mješovitih metodologija (Mixed Methods Procedures)
Vježbe
Tjedan Tema
1. Izbor metode istraživanja
2. Analiza teksta 1 (povijesni izvori kvalitativne metodologije)
3. Analiza teksta 2 (paradigme kvalitativne metodologije)
4. Izrada nacrta istraživanja
5. Dubinski intervjui - priprema i provođenje
6. Kvalitativno opažanje - priprema i provođenje (odlazak na ulični festival)
7. Fokus grupe - priprema i provođenje
8. 1. kolokvij
9. Problematiziranje terenskog istraživanja
10. Obrada podataka temeljenih na kvalitativnim istraživanjima
11. Interpretacija podataka temeljenih na kvalitativnim istraživanjima
12. Analiza teksta 3 (studija slučaja)
13. Prezentacije nalaza grupnih kvalitativnih istraživanja (1)
14. Prezentacije nalaza grupnih kvalitativnih istraživanja (2)
15. 2. kolokvij