Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2020. / 2021. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Upravljanje i javne politike

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kulture kapitalizma u Europi
Kratica predmeta SOCD133 Šifra predmeta 139207
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Luka Šešo
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail luka.seso@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 682
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Lucija Mihaljević
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail lucija.mihaljevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 635
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Kolegij će upoznati studente s različitim ekonomskim sustavima s naglaskom na zapadni tip kapitalizma. Obradit će se procesi uključivanja bivših socijalističkih zemalja na globalno tržište. Posebno će se razmotriti teme modernizacije, tržišnoga gospodarstva i potrošnje u odabranim srednjoeuropskim zemljama i u Hrvatskoj.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovne pojmove: kapitalizam, ekonomski sustav, konzumerizam, potrošnja, 2. Povezati različite teorije o kulturama kapitalizma 3. Samostalno istražiti sociokulturne značajke u odabranim sredinama 4. Samostalno se koristiti literaturom potrebnom za pisanje seminarskog rada
Literatura
Obvezna

Bob Hancké, Martin Rhodes i Mark Thatcher (ur.)(2007). Beyond Varieties of Capitalism: Conflict, Contradictions and Complementarities in the European Economy, Oxford University Press: Oxford, New York.

Dopunska

Gilles Lipovetsky (2008). Paradoksalna sreća: ogled o hiperpotrošačkom društvu. Antibarbarus: Zagreb;Duda, Igor: Pronađeno blagostanje. Svakodnevni i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih. Zagreb: Srednja Europa, 2010. Erdei, Ildiko: Čekajući Ikeu. Potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega. Beograd: Srpski genealoški centar Beograd, 2012.

 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti a) 1. kolokvij – 30% b) seminarsko izlaganje – 30% c) aktivnost na nastavi – 10%
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.66 30
Seminarsko izlaganje 0.66 30
Aktivnost na nastavi 0.33 10
Ukupno tijekom nastave 2.45 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3.11 100
Datumi kolokvija 6. i 14. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Civilizacija i organizacija gospodarstva
3. Koncepti kapitalizma u klasičnoj i modernoj socijalnoj teoriji
4. Implementacija kapitalističkih vrijednosti u javnom sektoru
5. Implementacija kapitalističkih vrijednosti u privatnom sektoru
6. Kolokvij Politička ekonomija i preoblikovanje institucija
7. Razvoj tržišta i razumijevanja tržišta
8. Privatizacija i transformacija vlasničkih prava
9. Ekonomski akteri i tržišno natjecanje
10. Hrvatska i socijalizam
11. Kolokvij
12. Kapitalizam i nastajanje potrošačke kulture
13. Kapitalizam i razvoj (hiper)konzumerizma
14. Izazovi tranzicije
15. Završna razmatranja i diskusija
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar; upoznavanje s obvezama i temama seminara
2. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
3. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
4. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
5. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
6. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
7. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
8. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
9. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
10. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
11. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
12. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
13. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
14. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
15. Završna razmatranja i skupna diskusija